0

DOC REGENERATO R PHỤC HỒI FILE DOC đà XÓA

Một phần của tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM HAY (Trang 26-26 )

DOC Regenerator là chương trình giúp bạn phục hồi các File DOC ( Microsoft Word ) mà bạn ựã lỡ tay xóa , chép ựè hoặc bản thân file doc ấy có lỗi . DOC Regenerator có khả năng phục hồi các File doc ngay cả khi ổ ựĩa ấy ựã bị xóa và bị format . Chương trình, giá 39,99 usd , bản dùng thử chỉ có khả năng quét và phát hiện các tập tin doc bị hư hoặc mất nhưng không cho phép phục hồi lại , download tại http://www.dposoft.net/

Hình 1 Các bước phục hồi :

Bước 1 : Khởi ựộng chương trình , nhấn vào nút Start Recovery ( hình 1 ).

Bước 2 : Trong danh sách Source Driver , chọn ổ ựĩa chứa File DOC bị xóa ( hỗ trợ phục hồi trên cả ựĩa mềm

Bước 3 : Trong Destination Directory ( hình 3 ) , nhấn nút Browse ựể chọn thư mục lưu giữ các File DOC sau khi phục hồi . Nên nhớ , ổ ựĩa dùng làm nơi lưu giữ phải khác với ổ ựĩa ựã chọn ở bước 2 . Tiếp tục nhấn next ựể Doc regenerator tiến hành quét ổ ựĩa cần phục hồi mà bạn ựã chọn ( hình 4 ) . Quá trình quét hơi lâu , tùy thuộc vào dung lượng và số sector của ổ ựĩa bạn ựã chọn ( ngườii viết bài này ựã phải tranh thủ ra ngoài ăn cơm trong lúc mỏi mòn chờ ựợi Doc Regenerator quét có mỗi ổ ựĩa 7 GB Ầ không biết có phải người viết ăn nhanh quá hay là Doc Regenerator làm việc chậm quá mà khi người viết trở lại , Quá trình quét mới ựi ựược hơn nửa chặng ựường . ) . Nếu bạn không rảnh như tôi ựể chờ ựợi Doc regenerator làm việc vào lúc này , bạn có thể vào menu Recovery > Pause ựể tạm dừng ( hình 5 ) . Sau này , bạn có thể khởi ựộng chương trình và nhấn nút Resume Recovery ựể Doc Regenerator tiếp tục hoàn tất công việc ựang dở dang của nó . ( hình 6 )

Hình 3

Hình 5

Hình 6

Bước 4 : sau khi quá trình quét hoàn tất , bạn sẽ nhận ựược thông báo như hình 7 , Hãy ựóng tất cả các cửa

sổ Word ựang mở trước khi nhấn nút OK . Doc Regenerator sẽ tiếp tục quá trình chẩn ựoán các Fragement File mà quá trình quét ở bước 3 ựã tìm ựược ( hình 8 ) . Như khuyến cáo ( hình 7 ) , nếu bạn thấy quá trình Chẩn ựoán treo hơi lâu ( khoảng 3 phút ) , hãy khởi ựộng lại chương trình và chọn Resume Recovery ( hình 6 ) . Trong lúc chẩn ựoán , nếu bạn nhận ựược thông báo lỗi của Microsoft Word ( hình 9 ) , hãy chọn Yes ựể Doc Regenerator có thể suôn sẽ tiếp tục công việc . Quá trình chẩn ựoán cũng ngốn của bạn một ắt thời gian nhưng

Hình 7

Hình 8

Hình 9

Một phần của tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM HAY (Trang 26 -26 )