0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Định hướng phát triển kiến trúc

Một phần của tài liệu TÀI KIỆU BÀI GIẢNG LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHẦN 2.PDF (Trang 40 -42 )

• Mục tiêu:

– Tổng quát: Nâng cao chất lượng kiến trúc, tạo lập môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành và phát triển kiến trúc Việt Nam hiệnđại, giàu bản sắc dân tộc

Định hướng phát triển kiến trúc

• Mục tiêu:

– Cụ thể:

• Nghiên cứu, xác lập cơsởlý luận vềtính hiệnđại và tính dân tộc của kiến trúc Việt Nam;

• Tuyên truyền, nâng cao nhận thức;

• Bảo tồn, phát huy các giá trịvăn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc;

• Xây dựng chính sách hành nghềkiến trúc phù hợp;

• Phát huy vai trò của dân cư, cộngđồng; • Tăng cường quản lý nhà nước vềkiến trúc.

41

Chương trình thực hiện định hướng phát

triển kiến trúc đến 2020

• Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo việc thực

hiện định hướng phát triển kiến trúc đến

năm 2020

Chương trình thực hiện định hướng phát

triển kiến trúc đến 2020

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC – Kiến trúc phục vụ chương trình kinh tế - xã hội của đất nước

– Kiến trúc phục vụ đường lối phát triển văn hóa nghệ

thuật dưới sựlãnhđạo củaĐảng

– Kiến trúc phù hợp với tiến bộkhoa học công nghệthế

giới

– Phát triển kiến trúc phù hợp với thiên nhiên, địa hình, khí hậu của các vùng lãnh thổ

– Kiến trúc phát triển bền vững trong môi trường sinh thái

42

Chương trình thực hiện định hướng phát

Một phần của tài liệu TÀI KIỆU BÀI GIẢNG LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHẦN 2.PDF (Trang 40 -42 )

×