0
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Một số kiến nghị.

Một phần của tài liệu TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO (Trang 25 -27 )

Đạo Phật là một đạo không chỉ để ngời ta học mà chủ yếu cho ngời ta hành. Thực ra, những cái mà ta học đợc trong kinh điển mới chỉ là một kiến thức lỏng lẻo có tính chất lý thuyết. Ta mới chỉ nghe thấy nói đến những thuyêt vô thờng, vô ngã, sắc không... mà thôi. Còn tu hành là phải gắng sức thực nghiệm những chân lý đó. Hiểu đạo không phải chỉ là nghiệm đạo qua kinh điển mà phải trải qua học đạo, tu đạo, chứng đạo. Thời đại ngày nay là thời đại của phát triển, của khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Để phù hợp với sự phát triển đó, con ngời

cần phải có tham vọng lớn, năng động, lạc quan, tin tởng, dũng cảm sáng tạo. Nhng không vì thế mà con ngời ngày nay xa rời với con ngời của Phật giáo: từ, bi, hỷ, xả. Con ngời có tham vọng nhng không tham nhũng cái do ngời khác làm ra, không vun vén lợi ích cho riêng mình biết kết hợp những phẩm chất đạo đức của con ngời Phật giáo với t cách, trí tuệ của con ngời hiện đại là chúng ta tự hoàn thiện mình, cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Kết luận:

Qua những vấn đề cơ bản trong Phật học, ta thấy Đạo Phật là một hệ thống t tởng thống nhất quy tụ về Nhất Thừa Phật pháp. Tất cả giáo lý Phật là nền tảng cho việc xây dựng con ngời vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tởng cao quý nhất của đời mình, tiến tới con ngời vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tởng cao quý nhất của đời mình, tiến tới con ngời từ, bi, hỷ, xả, con ngời Phật. Vì thế vấn đề nhân vị trong đạo Phật là một vấn đề quan trọng vì đạo Phật cho rằng con ngời là tất cả, con ngời quyết định số phận của mình, quyết định hình thái xã hội. Con ngời ác chỉ biết lợi mình hại ngời tạo ra một xã hội với áp bức bất công. Con ngời thiện, sống vị tha xây dựng một xã hội tiến bộ, lành mạnh.

Ngời học Phật, tu Phật hàng ngày phải sống với đạo, thực nghiệm đạo, không một phút nào xa lìa đạo. Trong mọi hoạt động của thân, khẩu, ý đều phải gắn liền với Đạo, thể hiện Đạo. Với cách sống nh thế, ngời tu hành luôn là ngời dũng cảm có đủ nghị lực chiến thắng ngũ dục, chiến thắng những bất công áp bức.

Và một đặc điểm lớn nhất của đạo Phật là suốt đời, Phật không bao giờ tự nhận là ngời duy nhất đem lại sự giải thoát cho loài ngời. Phật nói: Con ngời ai ai cũng có Phật tính. Trớc ngời đã có hằng hà sa số Phật.

Sự giải thoát không chỉ nhằm đấu tranh chống những áp bức về xã hội về kinh tế nh lịch sử Phật giáo đã chứng minh mà sự giải thoát nhằm tiêu diệt tận gốc mọi đau khổ là tham lam và dục vọng. Việc giải phóng này là con ngời phải tự lực đảm nhiệm, không ai có thể làm thay đợc và mỗi ngời đều coi sự giải thoát là cứu cánh cuối cùng của cuộc đời.

Nh vậy, đạo Phật đã đặt con ngời lên một vị trí hết sức quan trọng và cao quý. Hạnh phúc của con ngời là do con ngời xây đắp nên. Con ngời thấm nhuần giáo lý Phật, con ngời vị tha, từ, bi, hỉ, xả sẽ kiến lập một xã hội hoà bình, an lạc, công bằng, mọi ngời sống vì lợi ích của nhau, còn tập thể.

Trái lại. con ngời ích kỷ chỉ biết mình, hại ngời, con ngời sống tàn bạo, độc ác thì cái gì trong tay con ngời cũng sẽ trở thành khí cụ sát hại và xã hội của những con ngời ấy sẽ là xã hội địa ngục, xã hội áp bức bóc

Một phần của tài liệu TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO (Trang 25 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×