0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

lu = H_BB DulãandE+x e

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LẬP TRÌNH BẰNG JAVA (Trang 31 -34 )

NH ntem “= H[1D, L1; TIndiu: = 1.43; lleirlaE = 1B.

Jlalune = 145.12

E1 1n n6 h3. nn" nh:

Chương 4: THIẾT KẾ GIAO ĐIỆN NGƯỜI

ĐÙNG

4.1.Mớ đầu

Chương này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản đê xây dựng giao diện (Graphic User Interface - GUI) của chương trình ứng dụng băng ngôn ngữ Java:

Những nguyên tắc thiết kế giao diện.

Những thư viện, gói xây dựng giao diện: gồm những lớp

(class), những giao tiệp (nterface) quản lý sự kiện và (class), những giao tiệp (nterface) quản lý sự kiện và những thành phân (components) xây dựng nên giao diện người dùng.

Bộ quản lý trình bày (layout managers) Xử lý sự kiện

Trong khuôn khổ giáo trình lập trình java căn bản này chúng tôi trình bày việc thiết kế GUI dùng thư viện awt

chúng tôi trình bày việc thiết kế GUI dùng thư viện awt

(abstract wIndows toolkit). Việc thiết kết GUI sẽ trực quan,

uyên chuyển hơn khi chúng ta sử dụng thư viện JFC (Java Foundation Class) sẽ giới được giới thiệu trong chuyên để java

nâng cao.

4.2.Giới thiệu thư viện awtf

Thư viện awt là bộ thư viện dùng để xây dựng giao diện người dùng cho một chương trình ứng dụng có đầy đủ các thành

phần cơ bản như: Label Button, Checkbox, Radiobutton, ChoIce, LIst, Text Field, Text Area, Scrollbar, Menu, Frame...

Giống như các API của Windows, java cung cấp cho người

lập trình thư viện awt. Nhưng khác với các hàm API, thư viện awt không phụ thuộc hệ điều hành. Thư viện awt là nên tảng, cơ

sở giúp cho chúng ta tiếp cận với thư viện mở rộng JFC hiệu quả hơn.

Câu trúc cây phân cấp của tất cả những lớp trong thư viện awt

chúng ta có thể xem chỉ tiết trong tài liệu kèm theo bộ công cụ

j2se (phân API Specifñication)

ai | EM L ;m lị-SSMẰ [mấi tRẽ m

¿cưmi + =8 - (V1 3 CẢ [m=h /aPmmim (QUwảm (Q3 Tý* -Ì Ở ~ nỈ PB:

Sun NNNNENg. CC E `

*wWf - ¿:[ | 3=erk sẻ: Erlin dì HD (| (74v dàn Cing + (lHrrreer s (De nan g(Em n Han l lương cm

weivfmsv ÍP ErSh mỹ Lˆ': + MEDND+zrrrczird Index Hiếp ai...

BMG: PHI NIENA N2 HH¿öDÙUi Đã LRdibẽ rẻ. Kẻ ri dữ

Hierareliw Fug Package javn.aw1 m

sec xem Ítariarr banh

Äl km

| Elass Hierareclhx

tmi[ pe¿i ba ÍM£it

th ng Dữ ban rẻner tìrrmae kÍn?! smiwwg

giá dế Í"rrpuaxaps: ra mis Llg ÄW TY swpnnẽmI [mg EM] kí mị.EiHizbn Š tdh:<3/” ==apssz`Ƒl LRWN Kì cz>SN>!h Lai băTá 31 EKiigg-fk; + i33 gì, (3 | Hazgi lăj:@ãiL4: pấifE ng cidrd£7 đì/7 Xuếu Xiê EqY#E à: rdd LZđÊƑ ¿ PP HP }

ii pe24 sgợi Í dÈ3vá3 „tr EEiiflr 21W TẾ gy} sí

út Đểvá, äưct [hạ rk bạ, 5ragøg fKRsÄYỈ [4-kerSkst [ăkc2ƒM‡Kÿ Lê XE 1£;9ÿ8ÈWfý Êy-= r1 ÿ} mm moisnnlx: án đây acc Riiinh * liệu, I k pmprunry nuni TRRIDN

ii grếá, 1 [ke hí | 6áxikke4TNTT Ecäi d: Ly pgn n¿riệi thờ tỈwt: gărá vi LeLiBdizs 3v r£ gi#áệE L3ï Íà ` wazztã£[

aii paiá lẮI Pame{1ie ri r1 ] Panr|

LÌạii ggvá a2~1 XaTOŸ[Ý ñag J3 r rị siö|£ 1W “XeralPane at pưra hi Mrzrs,lurreryixesXTÍNiydxr

1 wzá đái [oalxz Àrrgisllg NMWTT1ákag dân? mi Eirsnz ,furyzsmkEs,1À | F ragsz dân? mi Eirsnz ,furyzsmkEs,1À | F ragsz

ii pưểa #3 L gkrÏ.Ar;£486hie/1Ý' TT, gag

+aii kế ca aec: HLÄãrpksĐẩn¿XÂN ]1Ìni '§sgẩrrEzggi |ă7zz MẪNE2 jìí; BiTẾ Ÿ J}2(12-E, lăn ET qUẠEM W1 Bế ÍƑ y1,

l#Ï L-Ät (bar

4.3.Các khái niệm cơ bản 4.3.1.Componenf

Componert là một đối tượng có biểu diễn đồ họa được hiển thị trên màn hình mà người dùng có thê tương tác được. Chăng

hạn như những nút nhân (button), những checkbox, những scrollbar,... Lớp Component là một lớp trừu tượng.

Java.lang.ObJect

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU LẬP TRÌNH BẰNG JAVA (Trang 31 -34 )

×