0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (27 trang)

Dựa trên một số khía cạnh, tôi cảm giác tốt về và

Một phần của tài liệu DẠY TRẺ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY - P3 (Trang 26 -27 )

dựa trên những khía cạnh khác, tôi có cảm giác không tốt

VỰVE...

Sau đó bạn sẽ nêu ra những khía cạnh khác nhau và

những cảm giác tương ứng với nó, Tuy nhiên, nếu bạn

được yêu cầu đưa ra một kết luận (ví dụ bạn phải đưa ra

một quyết định), lúc đó bạn cần có một câm giác bao trùm

toàn bộ.

. Tôi thích cái này và không thích cái kia. hưng xét về cân bằng, tôi thích ý tưởng này.

Tom: lược _

Chiếc mũ trắng liên quan đến thông tin. Chiếc mũ đỏ liên quan đến cảm giác.

liên quan đến cảm giác.

Những bài tập bê chiếc mũ trăng 0à mũ đỏ

1, Điều gì là khác nhau giữa chiếc mũ trắng và mũ đỏ?

3, Máy tính có thể biểu lộ tư duy mũ đỏ?

3. Một cậu bé đã một qua bóng sang sân của nhà hàng

xóm và làm vỡ cửa số. Họ đang cãi vã nhau. Hãy đưa ra

những ví dụ về suy nghĩ mũ-đỏ của mỗi bên.

4. Đưa ra một vài nhận xét mũ trắng về con đường, con phổ mà bạn đang sống.

5. Có ai đó gợi ý với bạn răng bạn nên lựa chọn một

trong ba sở thích: làm vườn, làm mộc và sưu tập tem. Bạn hãy dưa ra một vài nhận xét mũ trắng về mối sở thích đó.

hãy dưa ra một vài nhận xét mũ trắng về mối sở thích đó.

Sau đó là những nhận xét mũ đỏ tương ứng.

6. Những ý kiến nào sau đây được xếp vào chiếc mũ đỏ và những ý kiến nào được xếp vào chiếc mũ trắng?

và những ý kiến nào được xếp vào chiếc mũ trắng?

... Ô nhiễm ngày càng trở thành một vấn để

.. tôi có cam giác rằng ô nhiễm đang trở thành vấn đề số một của thế giới

số một của thế giới

.. Việc làm của chúng ta là chưa đủ để kiểm soát ô

nhiẽm

.. Ở nhiễm là việc cần được tất cả mọi người quan tầm .. Hiệu ứng nhà kính là do ô nhiễm

.. Hiệu ứng nhà kính là do ô nhiễm

... Những cuộc thăm dò chỉ ra rằng con người thực sự

quan ngại về ô nhiễm

.. Tôi không viết tôi phải làm đối với tình trạng ô nhiễm.

7. Một người trẻ tuổi khi lựa chọn nghề nghiệp, thì

những khía cạnh gì cân suy nghĩ theo tư duy mũ đỏ,

những khía cạnh gì cần suy nghĩ theo tư duy mũ trăng? 8. Khi lựa chọn màu sắc để sơn tường phòng nhà bạn, những gì thuộc tư duy mũ trắng và những gì thuộc tư duy

mũ đỏ?

9. Sử dụng chiếc mũ đỏ và liệt kê ba thứ bạn thực sự

thích là ba thứ bạn không thích.

Một phần của tài liệu DẠY TRẺ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY - P3 (Trang 26 -27 )

×