0

Được viết bởi khunglongbeo

Một phần của tài liệu CHIEU_THUC_LAP_TRINH.DOC (Trang 28-28 )

Email Address: khunglongbeo(@hotmail.com

Ngày viết : 11/06/2003

'\ Do tôn trọng tác giả n ên tôi xin đ ược giữ nguyên phần này ' Cac ham API can thiet

PĐrivate Declare EPunction GetPixel Lib "gdai32" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long

Private Đeclare Eunction SeEPixel lio ”"gdi324” (BvVal hdc As Long, ByVal * AÁS LOng, BvVai X As Long, RvVal cưColor A4 Long) As Long

... . ... ¬ .-

Tờ AC GVIÁII TY GIẾ IỐ 6/1! X@IAY GlảQA CHƠI CC SỐ SArĐt Nera Tran, TU TỦ GA HA GO S1 ÔN: @T TìiAaa@U CO G OHĐỢƠ Tuyeu

Priva re Sub §o Sanh(lpHinni As PiccureBoz, LpHinh2 ¡ Aa PictureBox) Đjm~” 1 As tong Đim Jj As Long Đảm Mangdgi () À¿ Đin Mang2 Ô Đảm Có As U) I0 ng ng 3 mm *~ ¬ ẨR TY YỂN xi Yex cNế c GÁA + Xã CGñASg G@G = XVP1Xels = vwiàPixels

eD3 Tì Ma snợi (1pRi nhì Nidth, +ipEinhi,Eeight) As Long Eor 1 = Ô To lpHinhl.,Wldrn - i

Ear ] = 9 1© tpHini hà ,He1 T9ht =T

1# tT II th ...- - 1G ˆ

3 ~“Z Niá % + tợng Le. NO Xế ŒC TLƯOPY ¬ `... `. SŠ MEUAOWA

Mang (1, SetPixe1 GpMinn1, hdđe ¬) l3 hR@ Ví

\ioi SLÐAPïYC đang ©

MWDĐQS DĨNXG setEFixeli 1oHioh1,hde, *z 4, vbEed

SetrFizel ipHinhil.ndc, i - 1, 3; Mangi(1, 3) J1pHimnni,Refresn ï #3 nhị Và EEIY KBĐÂNS- +LÐỒlid,Caption = "X : Đozvent s Next ] Next 1 P YNOGẠP: T8 Akt-t xi :

MỐI TÔ CƠỢY ĐH TƯ: QẢUUW vậ S@Œ® ÚU TL mức 2

nẹ „th ta l ` "

BeDim Mang2 GpEin nh2.Mi dịch, Ä4pBinbB2.Belght)} As Long Eor i = Ô To lpHinh2.,Width - 1

Etọr ] = Ô To loHioh2.,Hesight - 1

Mang2 (1, 1) = Get?ixel(lpHinh2.hdc, 1, 7} SœEPixeli tlpHirn2,hdc, i„ 1}; vbRed

aetFixei 1pHinhi2,ndc, la 1, ; Mang2(1, 3) +ÐpHinn2,Refrxeshn 4b12.,Caption = ”X ;: Y = " & ä 2OEvemt s5 ‡[f ¿ WW ˆ £—¬ _—.- £—¬ " z ._ " Om Error Resume Next

1Ý (lpHLnhbl.WiLdthn * ipHiphi,HsighEt) >= (LpHinn2.WLdtnh * lIpHion2.Height) Foy 1+ = Ô To lpHinni,WNitdth - 1

EFor ] = Ô 3ö iEHinhi,Helght - +1

TẾ Mangl(i, J) <> Mang2(i1, J1) Then CO = CO + Ả

MsgBox ”"7he nay ma bao giong nhau a 222" mxiE Sub

tngd TẾ Ñ&%t 3 Next š

TẾ Có = Ô Then

tnd1d TẾ blse

Eor 1 = 0 Tc lpHinh2.Width - l

EFor J = 0O To lpHinh2.Helilght - 1

I£ Mangl(i, JjJ) <> Mang2(1, J) Then Co = Có + 1

MsgBox "The nay ma bao giong nhau a 222" ExIt Sub

tnd TẾ Next 7 Next 1

TẾ Co = 0 Then

MsgBox "Hai hình nay giong y nhau ta oil" tnd1d TẾ

tnd TẾ tnd Sub

Private Sub CmdSS Cl1ck() Call 5o Sanh(PiCl, PiC2) tnd Sub

Private Sub FPorm Load() Ôn Error Resume Next

'Doi1 voi picturel Picturel.Name = "Picl" PicCturel.AutoRedraw = True PIiCturel.AutoSize = True Picturel.Apbearance = True Picturel.BcrderStyle = 0

' *Doi vol ĐicCture2 Picture2.Name = "Pic2" Picture2.AutoRedraw = True PIcCture2.AutoSize = True Picture2.Apbearance = True Picture2.BcrderStyle = 0

'*DOI voi cac label Labell.Name = "1b]1" Labe1l2.Name "1b12"

'*DoO1 voi ccmmand button Commandl.Name = "CmdSS"

Commandl.Font = "VNI-Palatrin" Command1i.Caption = "So sánh"

' Do1 voi form

Me.AutcRedraw = True Me.ScaleMode = vbPlxels tnd Sub

Lời kết

Một phần của tài liệu CHIEU_THUC_LAP_TRINH.DOC (Trang 28 -28 )