0

kinh nghiệm sử dụng, tụi cảm thấy dịch vụ miễn phớ NO-IP cú tốc độ rất nhanh, ổn định

Một phần của tài liệu TỰ XÂY DƯNG WEB SERVER (Trang 28-32 )

và nhất là chăng thua kộm gỡ cỏc dịch vụ cú phớ khỏc.

Trước tiờn, bạn truy cập địa chỉ www.no-ip.com rồi đăng ký một tài khoản miễn phớ. Đăng nhập vào NO-IP băng tài khoản õy. Chỳ ý: vỡ là miễn phớ nờn bạn chỉ cú thể sử dụng được duy nhất tớnh năng Hosfs / Redirects.

:

' ủdd hèarrani hèananig GrnLltis Llhqrarle †n Enhancerl

Dưới Host / Redirects (khung bờn trỏi), nhập Add để thờm một domain mới, nhập vào ụ Hostname tờn của domarn chớnh (bạn cú thờ nhập tờn bõt kỳ nhưng nhập tờn domaIn cho đề nhớ - vớ dụ: 1t4vIet), cỏc thụng sụ cũn lại g1ữ nguyờn mặc định và nhõn nỳt Create Host.

_ 1S 5 tueanemu3grnuecem ';-— [== >] Đ ưa = = *đ BH 1 He#t 'YCHIR Hj 4 Pẽ at sẽ ' œrwi Đ ù Rediirin —= Ba.

Mau Hay Tre ra [ — 1 KRETi ỳ -ŠâkPTxhếnĂ FSMTHE 7

sen tngh BH se

ri la Frf ga gxi Í pEree *ẽ r. ky Fsarvcsi tương: li caư DEƯ

Hàng Ty [ấÊ$ HetrE lỏ: Nwrieem lôkÍ em s.——__- ẽ” ei Hot đEoarel Eobsei] mm...

hố #3 ng mi

+ [osidhEsgiwèTgEeeni kôị s H trBB.

'Ơ IMmẹ ẤT m‡. IEa-dzmel

EP l8 xixk rn 4ớ kr =.rr

'é- ni ng mm H

JÂhtegt hà. mỈ ven ha ]

"umwied Kĩ pRấgi X H

' 'ss ẹcrosail Na [” H

ÁWWll*iv ỏi của,

Sau đú, nhập thẻ Download phớa trờn trang Web rồi chọn tải về phiờn bản chương trỡnh No-IP DUC (dung lượng 619KB) tương ứng với hệ điều hành bạn sử dụng (Windows, Macmnfosh, Linux / UnIx), cài đặt vào mỏy. Chạy chương trỡnh, nhập thụng tin tài khoản đó đăng ký trờn Website vào e-Mail Address và Password, nhõn Ok.

n-IP DLIE _I =|

Flzaz eriter waui e-rnall adriezs aridl pnass#wwnrrl helnw. [arit have an accnunlt? Ma pinhlem, click. here ta sini-n Íreel Fnrnnt qui ủassuwnrdl? Everi better, click. here tạ have IE ứ-mailerl tạ tnul

E-Mlail.^driresz |eebserverŒSnmail.com

Fassuunrr

Lk DỊ Eanrel |

Tại giao diện chớnh của chương trỡnh, bạn muốn domain nào làm việc thỡ đỏnh dấu chọn

nú và để ý biểu tượng trước tờn domain. Nếu màu vàng là tốt, cũn màu đỏ là khụng thể kết nối đến server, bạn cần kiểm tra lại đường truyền Internet và nhất là phải vào trang Web www.no-ip.com xem nú cũn “sống” hay khụng.

ứ3 It4vIet.rin-Ip.Infn ứ3 uu=hns. rnn-Ip. Iif

| TH Tnhh nà hiến

Đề Web Server của bạn làm việc tốt thỡ chương trỡnh No-IP DỤC phải luụn chạy để cập nhật địa chỉ IP, vỡ thế bạn đừng “dại” mà tắt nú đi. Tuy vậy, bạn cũng cần thiết đặt thờm một số tựy chọn cho chương trỡnh để trỏnh những “sai lầm” đỏng tiếc cú thờ xảy ra.

Bạn nhõn nỳt Options, trong cửa số Options, chọn thẻ Standard, đỏnh dõu Run on sfartup

để yờu cầu chương trỡnh luụn chạy khi khởi động, đỏnh dõu Run as a system service (chỉ

cú hiệu lực trờn Windows 2000/XP/2003) để chương trỡnh chạy như một dịch vụ của hệ

thống, nghĩa là tự chạy trước khi đăng nhập và khụng bị tắt khi bạn “lỡ tay” tắt chương trỡnh. Chuyển sang thẻ Connection, kộo thanh trượt ở cuối trang Standard về hết phớa trỏi

để quy định thời gian tự động cập nhật nhỏ nhất (5 phỳt), vỡ nếu để thời gian đài, bạn sẽ được lợi ớt mõt băng thụng nhưng thời gian “chờt” của Website khi chuyờn đụi IP sẽ lõu. Cuụi cựng nhõn Ok.

H. Dịch vụ Dynamie DNS của homeip.net (nờn dựng home-ip.net vỡ cú tớnh ụn định Và s€Curlfy ca0)

Đầu tiờn bạn vào trang chủ của homeip.net , đăng kớ lõy cho mỡnh 1 account để được sử dụng dịch vụ Dynamic DNS ( Free)

1. Sau khi bạn đăng kớ xong sẽ nhận được 1 email thụng bỏo về thụng tin của account. 2. Bạn đăng nhập với tờn user và pass mà bạn đó đăng kớ:

TT... AT... TH

Sa¿th SỔ Faeesars ôÊ - Ă1 - L/J) đ- #1 4$

NO mhommiks (/ð]Preeiaeemsd /đ@]ệỏwveva Tễ WAewdseerHuwirtplsee ,ỉ@j AwvkeaiieBa “VpFiyvYatol “WrVehool “wpahsoesBoedlumwis “^wmYadwwolRAsl ,#Ÿ]i0ftusColege dế] Eikrrsikem.siTrssr.rglờei

(0) letps-1ixem dựneha ro #occs gk[tstLirran (

semgile ~ "“ Hemnh = PEHHS2 Ezbieiml “% Che = ...

YF - ¿- ~”l3mmchWwsb = ¿° [file $$l- (Œ [2y waeb-= C1 Ÿ (ễỀyYdemẽi â J2 Pmsouln + [j6 mmas+ TỔ Hước ô [TW Sạn m +

@ D ynDNS Meyeeeg

Lging nue [nen sezeicns7 Comeider nụnchasing an Š¿c@œunl llpgad4

Liaminrarnie: hueujiE Billinn == hieuncfqmail cezn Search DynDHMS

| Saaren

3. Sau đú bạn ở phõn My Accou --- >> My ServIces

Trong phần này bạn chọn Add Host Services năm ở gúc dưới cựng bờn phải:

Account Level Services

Credited Ãccaunt {2} Ha Technieal Support Ärcnunf Lingrades [2] Miam - dd MailHop Outhound (2) Hane Visim - đdđ Recursive DHŠ [?| Mans Mieinl - dd DH5 5ervire Level Anreement [2] Hnne Miam - dd

Premier Suphnrt Optian (2} one Ãvailahle Add Premier ọupport Eases

Zone Level Services Add Zone Senioes

Hó znne level sarvire Iaris ranistered.

HERE

Host Level Services (mem

Hust DHŠS Service WehHup Netwnrk Munitorin hiaupic. harnail. net Dynarmic DHS

hieulpic. mine. nu ciatic DNB

Cũpyri gh† t 1888-2086 Dựn amie Hatmark Sarrieas, Ine. - Fiivaey Faliey - 1epeptabla Llse Fnliey - Tradamiark Hai cac

hy Accnunt

Add Host Services

Mly Series

đccnunt LIhgrades

MlailHnp 0uthnund Dynamic DNS # Free Add Dynamic Dhl5 Hast Recursive DN8 Static DNS (2). And Static DNS Hast

gIế WebHop (2) Add WebHop

THẾ NH0 MyWebHnp {2] Add hlyVWebHnp

My Znnes

Arld Znne 8ervices Network Monitoring (2] Add hlatwork hlanitoaring

ky Hns†s Add Hns† 5ervices Dynamir DMN8 ttatic DM8

Bạn chọn Add Dynamic DNS Host, cú giao diện như hỡnh sau:

Mly Accnunt ° SM

New Dynamic DNS>*”' Host

ly Sawicas

đÊcnunt LIhgrades - -

MailHap Outhound Hustname: |hieupc | | homelinuxer *

Recursie DNE IP Address: 58.188.51.188 H0 HP ^

SLA Enahle Wildcard:

Premigr 5upnnrt

humsunix.net

humsunix.nra

is-a-chef.cam

Mail Exchanger [nptinnal):

My zones - is-a-chef.net

Add Zane Serricas is-a-chef.nrg Add Host

Mự Has†s is-a-gssk.cnm Add Hns† Sarviras is-a-qsaek.net Dynamic DM8 is-argaek nrq Blatie DM8 isa-geek.cnm WWaebHop isa-gsek.net Mi/ehHop isa-geek.nrg elwnrk Monitoring Na --ằ-ẶŸỲẽnnn icks-ass.nrq ÀÊcnunt Settings trierseins.nu Billing mine.nu

mwphntos.cc ————ơ ndznneg.net Search DynDMS podzans.nrg SErapping.cC L—__ — selfip.biz selfii.cnm selfin.infn selliB.net selliB.nrd T _ Šlserzehbs.com serehls.net servphhs.nrqd servefn.net v

Ennyrigh† & 188B-20ủD8 Dựn amie Hatiunrle Saruisas, Ínẽ, Tiưa

Hostname: bạn điờn tờn subdomain mà bạn muụn create, bờn cạnh đú cũn cú những list

domaIn được homeIp.net cung cõp free và cú phớ

Cỏc thụng cũn lại cỏc bạn cứ giữ nguyờn, và đỏnh dấu check vào ụ Enable Wildcard. Sau đú nhõn nỳt Add Host đề hoàn tất qỳa trỡnh.

ủdd Hast 5erviees

Host Level Services

Hnst DH5 Serrire VWWehHnp Hetwnrk Mnnitnrinn hiaupc.hnrneip. net Dynamic Dh5

Sau khi bạn đó cấu hỡnh xong, bạn vào phần Support năm ở phớa trờn

Bạn sẽ thõy ngay Client Support, bạn chọn Download Update Clients và sau đú download vờ DynDNS Updater (i.12vp), chương trỡnh này cũng cú chức năng tương tự như NO-[IP DUC.

1. Sau khi bạn Setup xong DynDNS Updater, sẽ cú biểu tưởng của chương trỡnh nằm ở Taskbar. Bạn double click vào 1con chương trỡnh:

[F4] DynDMS Updater

Ia Opgtians Ă Offline ' Log

Geriera [nẽnrmxtinri

CCủfriecHin te

ấuutoimaFic update Checking interaẽ

Next Ínrce Lipdate

Total grœup[s}:

Total hast{z}:

L.ó4E LIpdlatedl: l group 1 hnst

; Lũcal ủrea hebwarE

Một phần của tài liệu TỰ XÂY DƯNG WEB SERVER (Trang 28 -32 )