0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

QUY CHÉ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG KHÓAN 2.Phân loại chứng khoán Trái phiếu

Một phần của tài liệu NHUNG-VAN-DE-CO-BAN-CUA-PHAP-LUAT-VE-KINH-DOANH-CHUNG-KHOAN.PDF (Trang 25 -29 )

2.Phân loại chứng khoán- Trái phiếu

ủ Trái phiêu đầu tư: có thời hạn trên 1 năm, phát hành đề huy động vôn cho những công trình, dự án đầu tư đã được “Chính phủ phê duyệt nhưng chưa được bồ trí vỗn ngân sách hoặc huy động

vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển theo kế hoạch tín

dụng đầu tỪ phát tiên hàng năm được Chính phủ phê duyệt.

t. Trái phiêu công ty (Corporate bong):

ù Trái phiêu có thê châp (Mortgage bonds). ù Trái phiêu không thê châp (Debenture).

ủ Trái phiêu có thê chuyền đổi thành cỗ phiêu thường (Convertible bonds).

II. QUY CHÉ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG KHÓAN 2.Phân loại chứng khoán- Trái phiếu

2.Phân loại chứng khoán- Trái phiếu

è Lưu ý: Các yêu tỐ của trái phiêu chuyên đồi bao gồm: †y lệ . chuyên đồi, giá chuyên đổi và thời điểm

chuyên đổi.

VD cụ thể: Một TPCĐ của công ty A có mệnh giá là 1.000.000 VND có thê được chuyên đổi thành 100 CP thường của công ty À vào thời điểm 1/1/2010. Tức là có: ty lệ chuyên đổi là 1/100; giá chuyển đổi là 1.000.000 VNĐ/100 CP =

10.000VNĐ; thời điểm chuyên đổi là 1/1/2010.

ủ Trái phiêu thu nhập (Income bonds): là loại trái phiêu chỉ được thanh toán lãi khi công ty kinh doanh có lãi.

II. QUY CHÉ PHÁP LÝ CỦA CHỨNG KHÓAN 2. Phân loại chứng khoán- Trái phiếu

2. Phân loại chứng khoán- Trái phiếu

2 Căn cứ vào lợi tức:

h Trái phiếu trả lãi định kỳ (Coupon bonds). Trái phiêu chiết khâu (Zero coupon bond§).

Trái phiêu chiết khâu (Zero coupon bond§).

) Trái phiêu có lãi suất thả nồi (Floating rate

bonds).

¿2 Căn cứ vào phạm vi lưu thông: ` Trái phiếu nội địa.

Trái phiếu quốc tế.

Trái phiếu Châu Âu, Châu Á.

SO SÁNH CÔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

Đặc điểm của cỗ Trái phiếu Cô phiếu

phiêu và trái phiêu

Tổ chức phát hành | Chính phủ, chính quyền địa | Công ty cỗ phần

phương, doanh nghiệp

Đặc điểm vốn Tài chính qua vay nợ Vốn cổ phần

Mức độ rủi ro Rủi ro thấp Hủi ro cao

Thu nhập của Lãi trái phiếu Cổ tức và lãi từ chênh lệch

người sở hữu giá mua và giá bán

Quyền của người

sở hữu đối với tổ

chức phát hành

Quyên đòi hỏi thanh toán cả

gôc và lãi Quyền biểu quyết và hưởng

cỗ tức theo kết quả kinh

doanh

Thời hạn Có thời hạn nhất định, sau

thời hạn đó tổ chức phát

hành phải thanh toán cho trái chủ

Không có thời hạn

Thứ tự thanh toán

khi công ty giải thể

hoặc phá sản

Được ưu tiên thanh toán

Một phần của tài liệu NHUNG-VAN-DE-CO-BAN-CUA-PHAP-LUAT-VE-KINH-DOANH-CHUNG-KHOAN.PDF (Trang 25 -29 )

×