0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Lợi nhuận tăng cao vào năm 2007 Năm 2008 do bị ảnh hưởng từ cuộc

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VN.DOC (Trang 30 -31 )

khủng hoảng tài chính thế giới nên nền kinh tế nước ta phát triển không được tốt, tỷ

lệ lạm phát tăng cao đã làm lợi nhuận của các ngân hàng bị sụt giảm. Lãi suất cơ bản được điều chỉnh liên tục đã tạo ra không ít khó khăn cho hoạt động kinh doanh

của các Ngân hàng thương mại quốc doanh.

- Tuy việc đôi mới công nghệ và đa dạng dịch vụ không được nhanh chóng, kịp thời nhưng nhìn chung doanh thu đã có sự tăng trưởng tốt. Các chỉ số tài chính ROS, ROA, ROE đạt mức khá trong ngành ngân hàng. Trước bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng các Ngân hảng thương mại quốc doanh vẫn

đứng vững và phát triển. Đây là một triển vọng tốt đẹp cho việc khăng định khả năng cạnh tranh với các ngân hàng ngoài quôc doanh.

3.2. KIÊN NGHỊ

Đề tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thì các ngân hàng thương mại quôc doanh cân thực hiện những việc sau đây:

- Đầy nhanh tiến trình cỗ phần hóa. Ngày nay cỗ phần hóa là một mục tiêu tất yếu mà các ngân hàng phải hướng tới. Bởi vì, cỗ phần hóa giúp ngân hàng đánh giá

lại tình hình tài chính của mình một cách chính xác, qua đó xác định được nhu cầu

vốn và tiễn hảnh huy động trên thị trường vốn để nâng cao năng lực tài chính. Ngoài ra, khi đã trở thành ngân hàng đại chúng thì phải chịu sự giám sát của các nhà

đầu tư, mọi hoạt động và thông tin tài chính phải công khai, minh bạch, rõ ràng. - Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ

nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng vì khách hàng là nhân tố quyết định đến sự tôn tại của một doanh nghiệp. Hướng đén sự thỏa mãn cho khách hàng cao nhất đồng nghĩa với việc hướng đến hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VN.DOC (Trang 30 -31 )

×