0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Tham số ñn cho biết tên tệp.

Một phần của tài liệu CÁC DÒNG TẬP TIN (STREAM) (Trang 25 -26 )

¬ Tham sô mode có giá trị mặc định là 1os::1n (mở để đọc). Tham

sô này có thê là một hợp của các giá trỊ sau:

ios::binary đọc theo kiểu nhị phân (mặc định theo kiêu văn bản) ios::ate chuyển con trỏ tệp tới cuối tệp sau khi mở tệp

+ Tham số thứ ba prot quy định cấp bảo vệ của dòng tin, tham số

2 ° ° = °

nâu; œ&^ thê hà ra trì nà đã đhryc ơân tmT† ơiá †rí trăc lĩnh

411 IfStream(nt fd); IfStream(nt fd);

dùng để tạo một đối tượng ifštream và găn nó với một tệp có chỉ số fd đang mở.

(Đề mở và lây chỉ số (số hiệu) tệp có thể dùng hàm _open, xem cuôn Kỹ thuật Lập trình C của tác g1ả)

4. Hàm tạo:

dùng để tạo một đối tượng 1ÍStream , găn nó với một tệp có chỉ số fd đang mở và sử dùng một vùng nhớ n byte do buf trỏ tới làm bộ đệm.

5. Phương thức:

void open(const char *fn, inf mode = i0s::in, Inf prof = filebuf::openprot);

dùng để mở tệp có tên fn để đọc và găn nó với đối tượng iRtream.

Các tham sô của phương thức có cùng ý nghĩa như trong hàm tạo thứ

2.

12.2. Các cách đọc tệp Có 2 cách chính sau:

+ Cách ï: Dùng hàm tạo 2 để xây dựng một dòng nhập, mở một tệp đê đọc và găn tệp với dòng nhập. Sau đó dùng toán tử nhập >> và các phương thức đê nhập dữ liệu từ dòng nhập vừa tạo như thê nhập đữ liệu từ c1n (xem các mục trên)

+ Cách 2: Dùng hàm tạo l để xây dựng một dòng nhập. Sau đó dùng phương thức open đê mở một tệp cụ thê và cho găn với dòng nhập vừa xây dựng. Khi không cân làm việc với tệp này nữa, chúng ta có thê dùng phương thức close đê châm dứt mọi ràng buộc giữa dòng nhập và tệp. Sau đó có thê găn dòng nhập với tệp khác. Theo cách này, có thê dùng một dòng nhập (đôi tượng 1fstream) đê nhập dữ liệu từ nhiêu tệp khác nhau.

12.3. Kiểm tra sự tồn tai của têp. kiểm tra cuối têp

412

Một phần của tài liệu CÁC DÒNG TẬP TIN (STREAM) (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×