0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Một số tiện ích cần thiết của Exchange Server

Một phần của tài liệu DICH VỤ MAIL TRONG WINSERVER.DOC (Trang 42 -45 )

VIII.1. GFI MailEssentials.

GFI MailEssentials được tổchức GFI Software Ltd. phát phát triển nhằm tích hợp thêm một số công cụhỗtrợcông tác quản trịMail Server.

- Một sốđặc điểm của GFI MailEssentials:

- Anti spam: Cung cấp một sốcơchếchống sparm mail.

- Company-wide disclaimer/footer text: Được sửdụng đểthêm một sốthông tin chuẩn (standard

ta có thểtheo dõi hoặc backup tất cảcác E-mail này.

- Reporting: Cho phép ta có thểthống kê hiện trạng sửdụng Mail của hệthống

- Personalized server-based auto replies with tracking number: Cung cấp kỹ thuật tự động

reply message.

- POP3 downloader: Một số Mail Servers như Exchange Server Lotus Notes, không thể

download mail từ POP3 mailboxes. GFI MailEssentials cung cấp tiện ích này để có thể chuyển Mail và phân phối Mail từPOP3 mailboxes tới mailbox server nội bộ.

- Mail monitoring: cung cấp một sốcơchếgiúp theo dõi và giám sát hệthống.

Hình 4.61: GFI MailEssentials.

VIII.2. GFI MailSecurity.

GFI MailEssentials được tổchức GFI Software Ltd. phát phát triển, GFI MailEssentials tích hợp một sốcông cụbảo mật như: Content checking, Attachment Checking, Virus Scanning Engine, Trojan and Executables Scanner,….GFI MailSecurity có thểđược cài đặt trong hai mode: the Exchange 2000

VS API mode hoặc SMTP gateway mode. Exchange 2000 VS API được cài đặt và tích hợp chung với

Exchange Server 2000. SMTP gateway mode thường được cài đặt trong mạng ngoại vi (perimeter of the network) dùng làm mail gateway cho các mail host khác.

- Một sốđặc điểm chính của GFI MailSecurity:

- Kiểm tra và lọc nội dung thư(Email Content checking/filtering)

- Cung cấp bộphân tích nội dung thư(Email exploit detection engine)

- Tựđộng loại bỏcác HTML Scripts (Automatic removal of HTML scripts)

- Tựđộng cô lập các virus macros trong các tài liệu vềMicrosoft Word.

- Cung cấp nhiều cơ chế scanning virus cho hệ thống (Virus checking using multiple virus engines)

Một phần của tài liệu DICH VỤ MAIL TRONG WINSERVER.DOC (Trang 42 -45 )

×