0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Nhiều vi sinh vật sinh ra các enzyme để chống lại các sản phẩm khử độc hại này Vi khuẩn hiếu khí bắt buộc và vi khuẩn ky khí khơng bắt buộc thường chứa các enzyme như superoxide dismutase

Một phần của tài liệu SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT (Trang 25 -25 )

bắt buộc và vi khuẩn ky khí khơng bắt buộc thường chứa các enzyme như superoxide dismutase (SOD) và catalase, chúng phân biệt xúc tác việc phá hủy gốc superoxide và hydrogen peroxide. Peroxidase cũng cĩ thể dùng để phá hủy hydrogen peroxide:

2O›- -+ 2H —.__ SUP€roXIde dismutasc —_ Ĩ; -+ H 2O 2H:O;_, 9l — 2H 2O + O 2

H;O;.NADH+H.., P#9##s__2H;O + NAD ”

Vi sinh vật ky khí chịu oxygen cĩ thê thiếu catalase nhưng hâu hết luơn cĩ superoxide dismutase. Vi khuẩn ky khí chịu oxygen Lacfobacillus pÏanfarum dùng ion Mn?' thay thế SOD đểđể phân giải gốc

tự do của superoxide. Tất cả các vi sinh vật ky khí bắt buộc đều khơng cĩ hai loại enzyme nĩi trên

hoặc cĩ với nồng độ rất thấp và do đĩ khơng cĩ năng lực chống chịu được với oxygen.

Vì vi sinh vật hiểu khí cần O›, trong khi vi sinh vật ky khí lại bị chết vì O›, cho nên việc nuơi cây hai

nhĩm này phai băng các phương pháp hồn tồn khác nhau. Lúc nuơi cây khối lượng lớn vi sinh vật nhĩm này phai băng các phương pháp hồn tồn khác nhau. Lúc nuơi cây khối lượng lớn vi sinh vật hiểu khí phải nuơi cây trên máy lắc hay phải thơi khơng khí vơ khuẩn vào bình (hay nơi) nuơi cây . Cịn khi nuơi cấy vi khuẩn ky khí thì phải loại bỏ hết O;. Cĩ thể dùng các phương pháp sau đây: - Sử dụng mơi trường ky khí đặc biệt, cĩ chứa các chất khử như thioglycolate hay cysteine. Khi chế tạo mơi trường cân đun lên đê làm tan các thành phân và cũng đơng thời loại trừ hêt © ¿ hịa tan trong

mơi trường. Khi đĩ vị sinh vật ky khí cĩ thê mọc được lên trên bê mặt mơi trường.

- Nuơi cây trong các tủ nuơi cấy ky khí (anaerobic work chamber) đã hút chân khơng và bố sung bằng khí mtrogen. Thường cịn cân bơ sung cả khí CO; bởi vì nhiêu v1 khuân ky khí sinh trưởng tơt khi cĩ

tơn tại một lượng nhỏ khí CO; .

Một phần của tài liệu SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT (Trang 25 -25 )

×