0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (44 trang)

Mùa xuân tháng 2-3, mùa thu vào tháng 8-9 Tốt nhất là

Một phần của tài liệu CÂY BẠC HÀ (Trang 27 -30 )

trông vào mùa xuân cho năng suất cao nhất. Hàng x hàng: 25-30cm

Cây x cây: I0-l5cm

TH

#— se ¬ xẻ. œ> = ã : - Eba ——= = #— se ¬ xẻ. œ> = ã : - Eba ——= = `. - —= 5 ~ ~ —, “mm. m = = = - =n = ——- _. = : "_ - _—=— : m—— ===- : ——=—__ ——~ _—— xxx —_——— ———=NốốốNẴN

_-== Chuẩn DJ sf¿ giông: “Bạc hà có thê ờnng bằng hi đoạn

— thân hoặc thân ngâm, tuy nhiên rất ít áp dụng trông băng

hạt.

Chọn đoạn thân ngầm tốt, chặt thành từng đoạn I0-

20cm, có thê xử lý trong dung dịch CuSO4 5% trong 15 phút trước khi trông.

: mu đất: Đất làm nhỏ, lên luông. Ở chân —- . <

DU Ác luông cao 10-I5cm, rộng.0,9-1m; rãÑl'1u

€ › 1ø sâu S-10cm. =

D nơa _ UIOIT + ŒP,

_ =nHrrim 200- th

Amon sunphat: 200-250kg KalIi sunphat: 150kg

Phương pháp bón:

Bón lót: 2/3 phân chuông + toàn bộ lần

Thúc lân I1: 1⁄3 phân c5 +13 đạm + 1/3 kali...

Thúc lân 2: 1/3 c sẽ _- kaÌi . | mm

VIIL Chăm sóc

c _— =>

MP đât. ng sau khi cây TT. rộng ra và TP rễ `. An

_triên mạnh thì nhỗ cỏ bằng tay và xới xáo ở chỗ đất hở.

Làm cỏ là khâu quan trọng nhất trong sản xuất tinh dâu lây

bạc hà. Lưu ý trước khi thu hoạch cân nhồ hết cỏ để bạc hà

Một phần của tài liệu CÂY BẠC HÀ (Trang 27 -30 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×