0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Các yếu tố động trên trang

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB (NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 34 -36 )

BÀI 2 : THIẾT KẾ WEB TĨNH

5. Các yếu tố động trên trang

Mục tiêu: Xây dựng được các ứng dụng Multimedia trên web;

5.1. Đưa âm thanh vào tài liệu

5.1.1. Liên kết đến tệp âm thanh

Để chèn một đoạn âm thành vào tài liệu HTML ta cũng theo đúng quy tắc tạo mối liên kết thông thường. Trong thẻ neo, tại địa điểm URL bây giờ là địa chỉ của tệp âm thanh.

Dưới đây là một ví dụ về việc chèn âm thành vào tài liệu. Khi nhấn chuột vào mối liên kết này, tệp âm thanh sẽ được phát lại.

<A HREF=”music/papa.rmi”>Papa</A>

5.1.2. Tạo âm thanh nền

Không những có thể chèn tệp âm thanh vào tài liệu HTML mà còn có thể nhúng âm thanh vào tài liệu, nghĩa là âm thanh nền phát ra khi trang tài liệu bắt đầu hiển thị.

Để nhúng âm thanh vào tài liệu ta dùng thẻ

<EMBED SRC=”URL” HEIGHT=”n” WIDTH=”n’

AUTOSTART=true|false LOOP=true|false> Trong đó:

Thuộc tính Mô tả

SRC=”URL” Đường dẫn đến tệp âm thanh

HEIGHT=n Chiều cao của khung nhìn cho giao diện điều khiển của phần mềm phát âm thanh

WIDTH=n Chiều rộng của khung nhìn cho giao diện điều khiển của phần mềm phát âm thanh

AUTOSTART=true|false Âm thanh tự động được kích hoạt khi bắt đầu nạp tài liệu hiện thị (nên đặt là true)

LOOP=true|false Thiết lập việc lặp lại nhiều lần hay chỉ một lần Đặt thẻ <EMBED> ở đâu thì khung nhìn của giao diện điều khiển việc phát tệp âm thanh xuất hiện ở đó.

Ví dụ:

<EMBED SRD=”music/papa.rmi” HEIGHT=50 WIDTH=200 AUTOSTART=true LOOP=true>

5.2. Đưa Video vào tài liệu

5.2.1. Chèn tệp Video

Việc chèn tệp video vào tài liệu HTML cũng giống như chèn tệp âm thanh.

Ví dụ đoạn mã sau đây sẽ chèn một đoạn phim video vào tài liệu. Nó sẽ tạo ra một mối liên kết tới tệp video đã chọn và khi ta nhấn chuột vào mối liên kết thì sẽ được xem lại tệp video đó.

<A HREF=”film.mpg”>Film</A>

Chú ý: Các tệp video đều có kích thước khá lớn nên hãy cân nhắc về tốc độ đường truyền của người dùng.

5.2.2. Nhúng tệp video

<EMBED SRC=”URL” HEIGHT=”n” WIDTH=”n’

AUTOSTART=true|false LOOP=true|false> Trong đó:

Thuộc tính Mô tả

SRC=”URL” Đường dẫn đến tệp âm video

HEIGHT=n Chiều cao của khung nhìn cho giao diện điều khiển của phần mềm phát âm thanh

WIDTH=n Chiều rộng của khung nhìn cho giao diện điều khiển của phần mềm phát âm thanh

AUTOSTART=true|false Âm thanh tự động được kích hoạt khi bắt đầu nạp tài liệu hiện thị (nên đặt là true)

LOOP=true|false Thiết lập việc lặp lại nhiều lần hay chỉ một lần Đặt thẻ <EMBED> ở đâu thì khung nhìn của giao diện điều khiển việc phát tệp video xuất hiện ở đó.

5.2.3. Nhúng Flash vào tài liệu

Sử dụng thẻ <object> "></object> <param>

Ví dụ

<object width="400" height="400" data="helloworld.swf"> <param name="autoplay" value="false"/>

</object> Ví dụ

<object id="obj1" border="0" height="100" width="860"> <param name="movie" value="url">

<param name="quality" value="High"> <embed src=" url

" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" height="100" width="860">

</object>

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB (NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - CAO ĐẲNG) - TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 34 -36 )

×