0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

A có thể bị xem là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm không nếu trong khi đang chấp hành hình phạt tù về tội cướp tài sản nêu trên A lại phạm tội cố ý gây thương

Một phần của tài liệu THẢO LUẬN HÌNH SỰ CỤM 4 (Trang 27 -28 )

- Biết rằng hành vi mua bán trái phép chất ma túy của H thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 251 BLHS.

4. A có thể bị xem là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm không nếu trong khi đang chấp hành hình phạt tù về tội cướp tài sản nêu trên A lại phạm tội cố ý gây thương

tích theo khoản 5 Điều 134 BLHS.

 A có thể bị xem là tái phạm nguy hiểm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 53.

 Vì khi này A đang chấp hành với tội cướp tài sản nêu trên thuộc tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý nhưng lại tiếp tục phạm thêm tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 5 Điều 134 BLHS là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì lúc này A sẽ được xem là tái phạm nguy hiểm.

Bài tập 13: A (17 tuổi, B (15 tuổi) và (C 18 tuổi) cùng nhau thực hiện hành vi giết người. Căn cứ vào khoản 1 Điều 123 BLHS, Tòa án tuyên phạt A 18 năm tù giam; B 15 năm tù giam; C 17 năm tù giam. Tòa án áp dụng khoản 4 Điều 123 BLHS tuyên phạt 2 năm quản chế đối với A và 1 năm quản chế đối với C.

Anh (chị) hãy nhận xét về quyết định trên của Tòa án .

Tội giết người theo K1 Đ123 thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Quyết định của Toà án hợp lý ở chỗ:

- Nếu mức hình phạt cho tội giết người trong tình huống đến mức tù chung thân và tử hình, thì A (17 tuổi) tù 18 năm là hợp lý vì đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình,

thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù. Toà tuyên A 18 năm tù là đúng (K1 Đ101 BLHS 2015).

- C đã 18 tuổi nên Toà án sẽ tuyên phạt tuỳ vào tình tiết phạm tội của C. Quyết định của Toà là không hợp lý ở chỗ:

- Nếu mức hình phạt cho tội giết người đến mức tù chung thân và tử hình, thì B (15 tuổi) 15 năm tù là trái luật. vì đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù (K2 Đ101 BLHS 2015).

- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định, B 15 tuổi thì chỉ bị áp dụng không quá 1 phần 2 mức phạt tù, nghĩa là không quá 10 năm khi mức phạt tù cao nhất là 20 năm. Toà tuyên B 15 năm tù là không hợp lý. (K2 Đ101 BLHS 2015).

- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định, nghĩa là A(17 tuổi) chỉ bị phạt tù 15 năm ( ¾ của 20 năm tù). Tòa án tuyên A 18 năm tù là không hợp lý. (K1 Đ101 BLHS 2015).

- Theo nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội (K6 Đ91 BLHS 2015), mà hình phạt quản chế thuộc hình phạt bổ K2 Đ32 BLHS 2015) nên việc Tòa án áp dụng hình phạt 2 năm quản chế đối với A (17 tuổi) là trái luật.

Bài tập 14: A phạm tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 BLHS và bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Chấp hành đưọc 1 năm thử thách thì A lại phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS. Về tội mới này, A bị Tòa án tuyên 3 năm tù và 1 năm quản chế. Anh (chị) hãy xác định:

Một phần của tài liệu THẢO LUẬN HÌNH SỰ CỤM 4 (Trang 27 -28 )

×