0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

Rủi ro giao hàng (Deliveries risk)

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 2 (Trang 27 -28 )

Theo Lumsden (2007), giao hàng là một phần quan trọng của dịch vụ hậu cần (Logistics), nó phải đáp ứng yêu cầu về sự chắc chắn của giao hàng (độ chính xác). Nó đề cập đến việc giao đúng sản phẩm đúng chất lượng, số lượng chính xác vào đúng thời điểm và đúng nơi.

Rủi ro về thời gian giao hàng (Lead time risk)

Bandaly và cộng sự (2016) đã chỉ ra rằng: trong hoạt động cung ứng, sự thay đổi của việc giao hàng có thể tạo ra hàng tồn kho và hàng tồn kho dư thừa.

Rủi ro chờ đợi hàng tồn kho mới sẽ mang lại thời gian giao hàng dài gây lãng phí tiền và điều này đặc biệt có vấn đề nếu các sản phẩm không phổ biến, thời gian chờ có thể là vài tuần hoặc vài tháng (Jian và cộng sự, 2015)

Dựa vào lý thuyết trên, tác giả đưa ra giả thuyết liên quan đến rủi ro giao hàng như sau:

Giả thuyết H5: Rủi ro giao hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến rủi ro trong hoạt động cung ứng tại công ty Masan.

34

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Tác giả đã giới thiệu các khái niệm về chuỗi cung ứng, rủi ro trong hoạt động cung ứng, trình bày các lý thuyết, mô hình nghiên cứu cũng như các nghiên cứu trước đây. Ứng dụng mô hình của ba nghiên cứu nước ngoài để áp dụng trong đề tài nghiên cứu. Từ đó, tác giả đưa ra một mô hình mới dựa trên các mô hình nghiên cứu trước đây, kết hợp với việc tham khảo một vài chuyên gia làm việc trong công ty và trải nghiệm thưc tế tại công ty nghiên cứu (công ty Masan). Tác giả đưa ra được năm yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động cung ứng tại công ty Masan. Trong các chương tiếp theo, tác giả sẽ tiến hành phân tích kết quả thảo luận nhóm, kết quả khảo sát toàn công ty cũng như phân tích sơ lược về thực trạng các yếu tố này tại công ty Masan.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 2 (Trang 27 -28 )

×