0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

Đánh giá sự khác biệt của các yếu tố nhân khẩu học đối với Ý định mua của người tiêu dùng

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA ĐIỆN THOẠI IPHONE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4 (Trang 25 -30 )

người tiêu dùng

4.2.5.1. Kiểm định sự khác biệt về Ý định mua theo giới tính

Để hiểu rõ được sự khác nhau về Ý định giữa người tiêu dùng nam và nữ về mức độ ảnh hưởng đến Ý định mua, tác giả thực hiện kiểm định hai mẫu độc lập (Independent Samples T-Test). Hai mẫu dùng để kiểm định ở đây là hai nhóm người tiêu dùng nam và nữ. Giả thuyết H0: Không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo giới tính.

Giả thuyết H1: Có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo giới tính.

Kết quả phân tích cho kết quả như sau:

Bảng 4.28: Kiểm định Indepent Samples T-Test theo giới tính Kiểm tra

Levene’s cho sự bằng nhau phương sai

55 F Sig. t df Sig. (2- tail ed) Khác biệt trung bình Khác biệt của sai số chuẩn

Khoản tin cậy ở mức tin cậy 95% Thấp hơn Cao hơn Y D M Phương sai bằng nhau được thừa

nhận ,414 ,521 -1,108 209 ,26 9 -,0772 ,06967 - ,21454 ,06015 Phương sai bằng nhau không được

thừa nhận -1,106 205,049 ,27 0 -,0772 ,06982 - ,21486 ,06046 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ SPSS

Với mức độ tin cậy = 95%, giá trị Sig. của kiểm định Levene = 0,521 > 0,05 nên chấp nhận phương sai bằng nhau giữa hai nhóm giới tính. Như vậy, tác giả sử dụng giá trị kiểm định t ở dòng “Phương sai bằng nhau được thừa nhận” để phân tích. Giá trị Sig. trong kiểm định t = 0,269 > 0,05 nên có thể kết luận không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng nam và nữ. Chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1. (Xem phụ lục 8).

4.2.5.2. Kiểm định sự khác biệt về Ý định mua theo độ tuổi

Giả thuyết H0: Không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo độ tuổi.

Giả thuyết H1: Có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo độ tuổi.

Kết quả phân tích cho kết quả như sau:

Bảng 4.29: Kiểm định Levene theo độ tuổi

Thống kê Levene Bậc tự do 1 Bậc tự do 2 Sig. Sig.

1,116 3 207 0,343

56

Theo bảng 4.29, với mức ý nghĩa 95%, giá trị Sig. của kiểm định Levene = 0,343 (Sig. Levene > 0,05), như vậy có thể khẳng định phương sai của Ý định mua của người tiêu dùng theo độ tuổi là đồng nhất. (Xem phụ lục 8).

Bảng 4.30: Kiểm định ANOVA theo độ tuổi

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig. Giữa các nhóm 0,771 3 0,257 1,004 0,392 Trong nhóm 53,024 207 0,256 Tổng 53,795 210 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ SPSS

Qua kiểm định ANOVA theo độ tuổi ở bảng 4.30, giá trị Sig. = 0,392 (Sig. > 0,05) nên có thể kết luận rằng không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo độ tuổi. Chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1. (Xem phụ lục 8)

4.2.5.3. Kiểm định sự khác biệt về Ý định mua theo nghề nghiệp

Giả thuyết H0: Không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo nghề nghiệp.

Giả thuyết H1: Có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo nghề nghiệp

Kết quả phân tích cho kết quả như sau:

Bảng 4.31: Kiểm định Levene theo nghề nghiệp

Thống kê Levene Bậc tự do 1 Bậc tự do 2 Sig. Sig.

0,930 3 207 0,427

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ SPSS

Theo bảng 4.31, với mức ý nghĩa 95%, giá trị Sig. của kiểm định Levene = 0,427 (Sig. Levene > 0,05), như vậy có thể khẳng định phương sai của Ý định mua của người tiêu dùng theo nghề nghiệp là đồng nhất. (Xem phụ lục 8).

57

Bảng 4.32: Kiểm định ANOVA theo nghề nghiệp

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig. Giữa các nhóm 0,120 3 0,040 0,154 0,927 Trong nhóm 53,675 207 0,259 Tổng 53,795 210 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ SPSS

Qua kiểm định ANOVA theo nghề nghiệp ở bảng 4.32, giá trị Sig. = 0,927 (Sig. > 0,05) nên có thể kết luận rằng không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo nghề nghiệp. Chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1. (Xem phụ lục 8)

4.2.5.4. Kiểm định sự khác biệt về Ý định mua theo thu nhập

Giả thuyết H0: Không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo thu nhập.

Giả thuyết H1: Có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo thu nhập.

Kết quả phân tích cho kết quả như sau:

Bảng 4.33: Kiểm định Levene theo thu nhập

Thống kê Levene Bậc tự do 1 Bậc tự do 2 Sig. Sig.

0,654 3 207 0,581

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ SPSS

Theo bảng 4.33, với mức ý nghĩa 95%, giá trị Sig. của kiểm định Levene = 0,581 (Sig. Levene > 0,05), như vậy có thể khẳng định phương sai của Ý định mua của người tiêu dùng theo thu nhập là đồng nhất. (Xem phụ lục 8).

58

Bảng 4.34: Kiểm định ANOVA theo thu nhập

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig. Giữa các nhóm 0,167 3 0,056 0,215 0,886 Trong nhóm 53,628 207 0,259 Tổng 53,795 210 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ SPSS

Qua kiểm định ANOVA theo nghề nghiệp ở bảng 4.34, giá trị Sig. = 0,886 (Sig. > 0,05) nên có thể kết luận rằng không có sự khác biệt về giá trị trung bình Ý định mua của người tiêu dùng theo thu nhập. Chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1. (Xem phụ lục 8)

59

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA ĐIỆN THOẠI IPHONE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4 (Trang 25 -30 )

×