0
Tải bản đầy đủ (.pptx) (69 trang)

Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường

Một phần của tài liệu CHƯƠNG 2-HÀNG HOÁ, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG (Trang 64 -69 )

thị trường

Người sản xuất

Người tiêu dùng

Người trung gian

Nhà nước

1. Người sản xuất

Là người tổ chức sản xuất và cung ứng hàng hóa và dịch vụ ra thị trường

Bao gồm: nhà sản xuất, nhà đầu tư, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…gọi chung là doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Quyền lợi: có được những nguồn thu nhập chính đáng từ sản xuất và các giá trị khác

Nhiệm vụ: thỏa mãn nhu cầu xã hội, thực hiện các trách nhiệm xã hội

2. Người tiêu dùng

Người sử dụng hàng hóa dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của mình

Bao gồm: cá nhân, hội gia đình, tổ chức xã hội, nhà nước, người nước ngoài

Tiêu dùng chính là nhu cầu, là đơn đặt hàng của sản xuất, là động lực của sản

xuất

Quyết định mua sắm, tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến giá cả hàng hóa

Quyền lợi của người tiêu dùng: được sử dụng hàng hóa, dịch vụ có chất lượng và giá cả phù hợp để thỏa mãn nhu cầu

Trách nhiệm: bảo vệ quyền lợi của mình, của doanh nghiệp, của xã hội

3. Các chủ thể trung gian trong thị trường

Kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng

Bao gồm: thương nhân, môi giới

Quyền lợi: được hưởng lợi ích kinh tế và các lợi ích khác từ hoạt động trung gian của mình.

Trách nhiệm: phục vụ tốt nhất cho người sản xuất và người tiêu dùng, thực hiện trách nhiệm xã hội

4. Nhà nước

Là người tiêu dùng, là nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ, là nhà quản lý vĩ mô nền kinh tế

Mục tiêu: lợi ích kinh tế, chính trị, quốc phòng, giáo dục

Vai trò nhà nước:

Thiết lập thể chế, môi trường pháp luật cho các chủ thể tham gia thị trường đạt hiệu quả tối đa

Đảm bảo tính công bằng, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, khắc phục những khuyết tật của thị trường

Định hướng phát triển một số quan hệ kinh tế trong sản xuất và trao đổi sao cho đem lại phúc lợi cho xã hội

Thảo luận

Hãy đóng vai nhà sản xuất một loại hàng hóa, dịch vụ để làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong sản xuất cung ứng loại hàng hóa đó.

Hãy đóng vai người tiêu dùng một hàng hóa, dịch vụ để làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tiêu dùng hàng hóa đó.

Một phần của tài liệu CHƯƠNG 2-HÀNG HOÁ, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG (Trang 64 -69 )

×