0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Tính năng và chức năng của cửa sổ màn hình kết quả

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU PHẦN MỀM ENGINE ANALYZER PRO V3.3 (Trang 39 -39 )

 Giải thích chi tiết các vùng đã được chú thích - Vùng số 1 thanh công cụ với các chức năng:

Bảng 2.9: Chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ

Tên Chức năng

Back Trở lại chương trình cơ bản ban đầu

Graph Xem các đồ thị kết quả

Print In các kết quả

History Lịch sử các thử nghiệm trước

Analyze Phân tích kết quả

See-Engine Xem động cơ

Send Gửi kết quả

- Vùng số 2 là nơi hiển thị các kết quả chính của động cơ liên quan đến số vòng quay động cơ RPM.

- Vùng số 3 là nơi hiển thị các kết quả đặc biệt.

2.3.2.

Đồ thị

Để vẽ đồ thị thì chỉ cần nhấn vào nút lệnh “Graph” trên thanh công cụ, lúc đó hình ảnh đồ thị sẽ được hiển thị như sau:

 Giải thích các chức năng của từng nút trên thanh công cụ trong phần GRAPH

Bảng 2.10: Chức năng các công cụ trong giao diện GRAPH

Nút lệnh Chức năng

Lưu đồ thị hiện tại thành file pdf Xem lịch sử các thông số động cơ đã

được thêm vào để vẽ đồ thị Bật chế độ Cycle Data Graphs

Bật chế độ RMP Data Graphs Bật chế độ Mixed Data Graphs Bật chế độ Single Data Graphs Bật con trỏ xác định giá trị trên đồ thị Tắt con trỏ xác định giá trị trên đồ thị

Di chuyển con trỏ sang trái Di chuyển con trỏ sang phải

Di chuyển đồ thị sang trái Di chuyển đồ thị sang phải

Di chuyển đồ thị lên trên Di chuyển đồ thị xuống dưới Thu nhỏ đồ thị theo chiều ngang Phóng to đồ thị theo chiều ngang Thu nhỏ đồ thị theo chiều dọc Phóng to đồ thị theo chiều dọc

Xem tổng thể đồ thị Thiết lập kích thước cho đồ thị

 Có 2 loại thông số test data cơ bản có thể được vẽ biểu đồ:

- RPM Data như thanh xoắn, mã lực phanh, … so với RPM

- Cycle Data như áp suất cylinder, vận tốc dòng chảy của bộ nạp, khu vực dòng chảy của van nạp, … so với góc quay trục khuỷu, thời gian hoặc thể tích cylinder.

 Có 2 loại đồ thị cơ bản:

- Chức năng Single Data, trong đó chỉ có một loại dữ liệu được dùng vẽ biểu đồ. - Chức năng Mixed Data, trong đó có nhiều hơn một loại dữ liệu được dùng để vẽ

biểu đồ.

 Có 3 loại test data cơ bản có thể được dùng để vẽ biểu đồ:

- Current test results: Đây là các kết quả thử nghiệm có dữ liệu RPM được hiển thị khi ở màn hình Test Results. Đây có thể là kết quả thử nghiệm vừa được tính toán hoặc thử nghiệm được truy xuất trên màn hình kết quả thử nghiệm bằng lệnh File trên thanh công cụ.

- Last test results: Đây là kết quả thử nghiệm từ lần tính toán trước đó. Bằng cách so sánh kết quả hiện tại được tính đến kết quả cuối cùng, bạn có thể dễ dàng xem từng thay đổi của động cơ đã ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào.

- Test results from the Common list: Common List cũng là danh sách các tệp thử nghiệm thường được sử dụng. Đây là một danh sách các tệp kết quả thử nghiệm đã lưu được lựa chọn đặc biệt, những tệp đặc biệt nổi bật.

RPM/Cycle Data Graphs: Để chuyển đổi giữa 2 chế độ ta chỉ cần nhấn vào nút “RPM - cyc” trên thanh công cụ.

 Các cách để mở các dạng đồ thị RPM/Cycle Data Graphs:

- Nhấn vào nút lệnh “single” trên thanh công cụ hoặc nhấn vào . Lúc đó màn

hình sẽ hiện ra một tab như sau, chọn các thông số cần thiết để hiển thị rồi nhấn “OK”, nếu muốn hủy lệnh thì nhấn “Cancel”.

- Nhấn vào nút lệnh “MIXED” trên thanh công cụ hoặc nhấn vào . Lúc đó màn hình sẽ hiện ra một tab như sau, chọn các thông số cần muốn hiển thị rồi nhấn “OK”, nếu muốn trợ giúp thì nhấn “Help”. Thêm nữa nếu muốn xây dựng một kiểu đồ thị khác thì nhấn vào “Use New Graph Pattern” và chỉnh sửa các thông số, khi xong thì nhấn “Save This Graph Pattern” và “OK”.

Hình 2.20: Giao diện tab chọn data của chức năng “Mixed Data Graphs”

- Ngoài ra cũng có thể mở bằng cách khác đó là nhấn “Format”. Chọn kiểu đồ thì là “Single Data Graphs” hoặc “Mixed Data Graphs”, lúc đó sẽ hiện ra tab để chọn kiểu đồ thị thích hợp.

Hình 2.22: Giao diện tab của chức năng “Mixed Data Graphs” trong “Format”

2.3.3. Mô phỏng hoạt động của piston, cylinder

Để mô phỏng hoạt động của động cơ hay chi tiết hơn là piston và cylinder thì chỉ cần nhấn vào nút chức năng “See-Engine” trên thanh công cụ, lúc đó màn hình sẽ hiện ra như sau:

Hình 2.23: Giao diện của chức năng “See-Engine”

- Back: Quay trở lại giao diện trước (kết thúc mô phỏng động cơ) - Viewing Speed: Thay đổi tốc độ piston trong lúc mô phỏng - Options: Tùy chọn các điều kiện mô phỏng

- Prints: Thực hiện lệnh in - Helps: Trợ giúp

 Để thực hiện mô phỏng thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút “Continuous”, ở trong quá

trình mô phỏng thì cần để ý các phần sau đây:

Hình 2.25: Hiệu ứng thể hiện chu trình làm việc trong các kỳ của động cơ

 Một số thông số cần được chú ý như sau:

- Crank Degrees: Góc quay trục khủy chính xác ở từng vị trí - Gasket Thickness: Độ dài gioăng

- Deck Ht Clearance: Khoảng cách của piston ở vị trí TDC và bề mặt của động cơ - Pri. Valve Angle: Thông số của các van

- Sec. Valve Angle: Thông số của các van

- Min Piston to valve: Giá trị nhỏ nhất ở khoảng mở nhỏ hơn 100

Hình 2.27: Các nút chức năng còn lại

 Ý nghĩa chi tiết như sau:

- Continuous: Bắt đầu hay tiếp tục việc mô phỏng động cơ

- Back: Khi đang hoặc đã dừng mô phỏng thì nhẫn nút này sẽ giúp lùi góc quay trục khuỷu lại 4 độ để dễ dàng quan sát các thông số và hiệu ứng piston hơn.

- Forward: Tương tự với nút “Back” thì khi nhấn nút này thì khi đang hoặc đã dừng mô phỏng sẽ giúp tăng góc quay trục khuỷu lên 4 độ để dễ dàng quan sát các thông số và hiệu ứng piston hơn.

Tài Liệu Tham Khảo

[1] Khuyết danh, Engine Analyzer Pro, Perfomance Trends Inc,

https://www.performancetrends.com/Engine-Analyzer-Pro.htm, 22/04/2022

[2] Khuyết danh,EAP4, Perfomance Trends Inc,

http://performancetrends.com/PDFs/EAPMan4.pdf, 27/04/2022

[3] Lý Vĩnh Đạt, Ứng dụng phần mềm Engine Analyzer trong tính toán mô phỏng

động cơ đốt trong, Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ,

https://utex.hcmute.edu.vn/pluginfile.php/1492234/mod_resource/content/1/ GIAOTRINH%20%E1%BB%A8NG%20D%E1%BB%A4NG%20M%C3%81Y %20T%C3%8DNH%20TRONG%20M%C3%94%20PH%E1%BB%8ENG

%20%C4%90%E1%BB%98NG%20C%C6%A0.pdf , 04/04/2022

[4] Assis, Manual Engine Analyzer Pro, SCRIBD,

https://www.scribd.com/document/397599686/Manual-Engine-Analyzer-Pro-v3-9- pdf, 02/05/2022

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TÌM HIỂU PHẦN MỀM ENGINE ANALYZER PRO V3.3 (Trang 39 -39 )

×