0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (39 trang)

tiên của hai chuỗi primf('“Khac nhau `:

Một phần của tài liệu THỰC HÀNH NHẬP MÔN LẬP TRÌNH (Trang 31 -34 )

Kết quả: Giong nhau char s[ I5];

Tìm lần xuất hiệnđầu | char XDƒr, C — TH,

tiên của SfrcÐy(s, “Vi du tim ky tw”); char *strchr(char ký tư ẹ trong chuỗi s. pữ = sfrchr(s, c);

S[]. char c); Trả về: - °Ồ NULL: nêu không có. | prinff(“”c tại %4”, c, pfr- ^ , U (p1) m `0 1m

10 5 Địa chỉ c: nếu tìm 9),

thấy. else

primff(“Khong tim thay ): Kêt quả: ?m fa¡ ổ

char *strstr(char

11

s1[]., char s2[]); Tìm sự xuất hiện đầu

tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1. Trả về:

chuỗi s1. Trả về:

° NULL: nêu không có.

° Ngược lại: Địa chỉ bắt

đầu chuỗi s2 trong sÏ.

char *s] —= "lnternational"; char *s2 = "nalion”, *pír;

ptr = sirstf(sI, s2); prinff{ Chuoi con: %s\H”,

pữ):

Kết quả: Chuoi con:

nafionadl

BÀI TẬP

1. Tìm lỗi của đoạn CT sau:

{

in *plnt; *plnt= 9;

In so=9, *pŠo = &so;

2. Cho biết kết quả (lỗi, kết quả in ra màn hình, tác động, ...) của từng dòng lệnh trong các đoạn CT sau:

prinf (5 %ed, %d., %sđ”, n, *(&n), *pi);

b) imtm,x = l, *pi;

pÌ= &x; m = “DỊ; primf (° %ed”, m);

it yl =x + l,y2 = *(&x) + l, y3 = *pi + ],

primffŒ 3d, 3d, %sd”, yl, y2, y3) ;

€) inix = 5%, *px = ÑX; pX = ở; đ) immtn= 22, *p = Ân;

prinfff(C 2%ed ”. p);

e) intn= 22, *p = &n, *q = p; delete q; prinffŒ %dđ ” *n); ) mí”p;

*p = %; prinfƒf(“ ?ed ”, *p);

Ø) intn= 22; double x = 3.l416;

imf *p = &n; double *q = &x; primffCˆ 2d ”. q— p)›

primffCˆ 2d ”. q— p)›

h) imft *p = NUILL;

Tp= 3; prinf/(° 2d `." p);

ÿ)_ IHl Ýp —= neW In;

*p = 5; primjf[(° %d., %đ”, *p, &(*));

j) Imi *p = new im; *p = 72; prinfƒfC 3od ”,*p);

inf *q = new int; *q = 84; prinff(* %sd ”, q); qạ=P,

k) /loatx = 5, *px = neW fÏoat;

DX = &x;

Ù)_ /loatx = 5, *px = &x;

prinfƒf(ˆ 36k, 261, 6E, %I, 2đ”, x, *px, *(&(*px)). *(&(*(&(”px))), &(”px)): m) char s]] = “A1BCDEFGH”;

m) char s]] = “A1BCDEFGH”;

char *p = &s|3]; primff(° %oc”, *p);

++Ðp; primff(<%c”, *p);

p+=3; prinf(“ %c”, *p);

p==6; primƒff' 3c”. *p); —Đ: primƒ[[' 74c”, *p);

—Đ: primƒ[[' 74c”, *p);

3. Cho định nghĩa kiểu

Síruct ngay (

inf thu;

chat thangJI0];

Inf nam;

%

Hãy cho biết kết quả (lỗi, kết quả in ra màn hình, tác động, ...) của từng dòng lệnh trong các đoạn CT:

a) ngayx = (2, “7”, 1969);

b)

ngay *Dp = @&x;

primff ( %ed ”, (*p).nam); prmfƒf (° %ed ”, p>nam);

primjƒ(ˆ 2d”. *p);

ngay x = (2, “7”, 1969), *p], dsl4]; pÏ = &asJ0]:

ƒor (in i=0; i<=4; i++) P]HH.nam = 1960 + ï, ƒor (in i=0; i<=4; i++)

primfƒ (° %ed ”, pIỊH; ƒor (in i=0; i<=4; i++)

*Œol+1).nam = I950 + ï; ƒor (in i=0; i<=4; i++)

primƒ(ˆ ed ”. *(pI+i));

ƒor (in i=0; i<=4; i++) (pl+) nam = 1940 + ï, ƒor (in i=0; i<=4; i++)

prữmff (5 %ed ”, (pI+1) nam);

pÏl = &asj2J]:

plI+= 2; couf << *pÏ],

_—DÏ; primfƒ ( %ed ”, (Š*p1).nam);

+t+pÏl; prinƒf(“%d”,pInam);

Viết các CT sau (và nếu được hấy áp dụng kỹ thuật kiểm chứng tự động) 4. Vẽ các tam giác sau:

AAAA A AA A A AA A A A AAAAAAA A AAAA AA A =A AA A =A AAAA AAAA 5.. Một sô hoàn thiện là một sô có tông các ước sô của nó (không kê nó) băng

chính nó. Hãy liệt kê các số hoàn thiện nhỏ hơn 5000.

Ví dụ: số 6 là số hoàn thiện vì tông các ưóc sô là I+2+3=ố.

6. Inra dãy số Fibonaci

fi=foa=l;

Ía— Íñn-I + Ín-2 5 (n>])

7.. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ cho biệt giờ sau và trước đó I giây là bao nhiêu.

Vị dụ: Nhập 01:59:59

Giờ sau đó Ï giáy 02:00:00 Giờ trước đó Ï giáy 01:59:56 8. In ra bảng cửu chương từ 2 đến 9.

9.. Nhập số nguyên dương n (0 <= n< 1000) và in ra cách đọc của n.

Ví dụ: Nhập ø = 7/05. In ra màn hình: Ä⁄@/ ram le nam.

10. Tính tiền thuê máy dịch vụ Internet và in ra màn hình kết quả với dữ liệu nhập vào

là giờ bät đầu thuê (GBD), giờ kết thúc thuê (GKT), số máy thuê (SoMay).

- Điều kiện cho đữ liệu nhập: ó<=GBI<ŒGK I<=21. Giờ là sỐ nguyên.

Một phần của tài liệu THỰC HÀNH NHẬP MÔN LẬP TRÌNH (Trang 31 -34 )

×