0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU ĐẤU NỐ

Một phần của tài liệu THONG-TU-25-2016-TT-BCT-VE-HE-THONG-DIEN-TRUYEN-TAI (Trang 85 -87 )

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thông tin đăng ký đấu nối áp dụng cho các điểm đấu nối mới hoặc sửa đổi tại các điểm đấu nối cũ, bao gồm:

Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối: Chức danh:

Tên đơn vị công tác: Có trụ sở đăng ký tại: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: 1. Mô tả dự án a) Tên dự án;

b) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất;

c) Sản lượng dự kiến/Năng lực sản xuất;

d) Ngày dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng;

đ) Ngày dự kiến đưa vào vận hành;

e) Điểm đấu nối hiện tại (nếu có);

g) Điểm đấu nối đề nghị;

h) Cấp điện áp và số mạch đường dây đấu nối đề xuất; i) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối.

2. Bản đồ, sơ đồ và kế hoạch

a) Bản đồ địa lý tỷ lệ 1:50000 có đánh dấu vị trí của khách hàng có nhu

cầu đấu nối, phần lưới điện truyền tải liên quan của Đơn vị truyền tải điện và vị trí điểm đấu nối;

b) Sơ đồ bố trí mặt bằng tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500 mô tả vị trí các tổ máy

phát điện, máy biến áp, các toà nhà, vị trí đấu nối;

c) Cung cấp kế hoạch xây dựng các công trình đề xuất cho các vùng bao

quanh trạm biến áp, tổ máy phát điện, công trình xây dựng, điểm đấu nối với tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500.

www.LuatVietnam.vn

2

3. Hồ sơ pháp lý

Các tài liệu về tư cách pháp nhân (bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định đầu tư, Quyết định thành lập doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động điện lực và các giấy phép khác theo quy định của pháp luật).

www.LuatVietnam.vn

3

Phụ lục 1B

Một phần của tài liệu THONG-TU-25-2016-TT-BCT-VE-HE-THONG-DIEN-TRUYEN-TAI (Trang 85 -87 )

×