0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Xác nhận kết quả mẫuQC

Một phần của tài liệu UPLOAD_00045278_1499230598493 (Trang 48 -50 )

⑧3.2.12 Cài đặt chạy QC

3.2.15 Xác nhận kết quả mẫuQC

3.2.15 Xác nhận kết quả mẫu QC

Kết quả mẫu QCđược hiển thị trên màn hình kế tiếp.

QCgần nhất :Kết quả đo QC cuối cùng gần nhất. Lịch sử QC :Đồ thị kết quả QC cho từng test

Khi kết quảQCngoài dải, xác nhận kiểm tra lại hóa chất và mẫu QC, sau đó chạy lại hoặc hiệu chuẩn lại nếu cần.

1. Màn hình QC hiện tại

Kết quả QC gần nhất được hiển thị. Kết quả QC thể hiện trong lịch sử QC Chạy lại mẫu QC ở màn hình dưới đây

②→ ←③

←③

←⑩

←①

↑↑

⑨④

QCscreen-CurrentQCscreen

Xác nhận kết quả QC trong mục “CurrentQC screen”và làm theo các bước từ 1 đến 7 Chạy lại mẫu QC làm theo các bước từ 8 đến 9

Bước Nút bấm & Màn hình Thao tác & Hiển thị 1 ① QC Ấn chọn nút “QC”.

2 (PCscreen) Màn hình QC hiện ra. 3 ② Current QC Ấn chọn nút “Current QC”. 4 (PCscreen) Màn hình QC gần nhất hiện ra 5 ③ Controlname: Chọn tên mẫuQC

6 ④ Item ⑤ Result ⑥ Min,Max ⑦ (Errorflag)C ~AB Xác nhận kết quảQC Tên test Giá trị kết quả

Giá trị kết quả nẳm trong khoảng ±2SD.

Khi kết quả nằm ngoài ±2SD,màu nền sẽ chuyển sang đỏ.

Xác nhận không có lỗi nào trong quá trình chạy. Khi có lỗi xảy ra, ô tương ứng sẽ chuyển màu đỏ

3-22

Tham khảo chương 6 để biết thêm chi tiết.

Bước Nút bấm và Màn hình Thao tác và Hiển thị

7 ⑧ (Approve) Kết quả được chấp nhận được thể hiện trong lịch sử QC.

Các bước chạy lại QC

Bước Nút bấm và Màn hình Thao tác và Hiển thị

Khi kết quảQCngoài dải hoặc xảy ra lỗi, thực hiện kiểm tra hóa chất và mẫu QC xem còn hạn hay không, chạy lại QC và hiệu chuẩn nếu cần thiết.

8 ⑨ Rerun Chọn test và chạy lại.

Test đã khai báo chuyển sang màu xanh dương.

9 ⑩ Save

Chạy đo lại QC là tên của mẫu bệnh nhân.

Tham khảo chương3,3,2,14Khai báo mẫu bệnh nhân và chạy đo.

Một phần của tài liệu UPLOAD_00045278_1499230598493 (Trang 48 -50 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×