0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Nêu và phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin vê con

Một phần của tài liệu ON_TAP_MON_CNXH_KHOA_HOC_7762.DOC (Trang 30 -31 )

người và con người xã hội chủ nghĩa 2

a. Các quan niệm trước Mác về con người:

- Từ trước đến nay, kể cả ở Phương Đông và Phương Tây chưa có học thuyết nào làm sang về bản chất của con người, mà chỉ mới một phần nào làm hé mở được những yếu tố thuộc về bản chất của con người. Song vẫn chưa được hoàn hảo, thậm chí có một số lý thuyết còn mang tính hoang đường và lạc hậu.

Trên cơ sở kế thừa phát triển những tư tưởng của nhân loại, đặc biệt là những

tiến bộ của khoa học tự nhiên vào những năm 40 của thế kỹ XIX. Chủ nghĩa Mác

khẳng định: “bản chất của con người là một thực thê tự nhiên, một cấu trúc sinh học mang bản chất xã hội.

+ Con người là một thực thể tự nhiên, là một bộ phận của tự

nhiên. Do đó, con người cũng bị những quy luật tự nhiên chi phối. Nhưng

con ngưòi khác với con vật là ngay cả như những hành vi có tính bản

năng như ăn, ở và giải quyết các vấn đề sinh lý...ở con người cũng khác hẳn đối với loài vật. Chính vì thế, những quan niệm thô thiển coi con

người chỉ là một loài vật giống như mọi loài động vật khác chỉ là luận điệu

+ Bản chất xã hội của con người được biểu hiện trong mối quan hệ cá nhân gắn bó với đồng loại đến mức không thể tách rời, đồng thời lại là những cá nhân không ai giống ai. Xã hội càng phát triển thì mối quan

hệ giữa cộng đồng với cá nhân càng trở nên bền vững, nhưng mặt khác

mỗi con người càng tách biệt thành những cá nhân độc lập. Vì vậy, sự

nghiệp giải phóng con người còn bao hàm cả việc giải phóng cá nhân khỏi

áp bức, bóc lột để họ được sống tự do, bình đẳng tự do hạnh phúc.

+ Tính xã hội của con người còn được biểu hiện, con người là một phần tử của một giai cấp nhất định và thông qua giai cấp mà các cá

nhân từng bước nhận rõ lợi ích riêng của các cá nhân chỉ được thực hiện

khi kết hợp với lợi ích chung của giai cấp. Đồng thời, mỗi cá nhân con

người còn mang tính nhân loại và luôn hướng tới các giá trị nhân loại.

+ Tính xã hội của con người còn được biểu hiện ở mỗi một thời đại lịch sử đều có một mẫu người do yêu cầu của chế độ chính trị xã hội đã nhào nặn nên. Ví dụ: con người thời nô lệ là sống cam chịu, con người phong kiến là trung quân ái quốc, quân sử thần tử, con người tư bản là trả tiền ngay, tiền trao cháo múc lạnh lùng. Chính vì vậy Hồ Chủ tịch đã nói: “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có

con người chủ nghĩa xã hội

b.. Quan niệm vê con người xã hội chủ nghĩa :

Một phần của tài liệu ON_TAP_MON_CNXH_KHOA_HOC_7762.DOC (Trang 30 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×