0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Mở rộng và đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích, như dịch vụ thẻ, kiều hối, thanh

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 27 -29 )

toán, chuyên tiền, kinh doanh vàng...

- Đa dạng hoá danh mục tài sản có, đa dạng hoá danh mục đầu tư, tăng tý trọng đầu tư vào giấy tờ có giá, đầu tư chứng khoán, đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp khác, đầu tư trên thị trường tiền gửi quốc tế, đầu tư trên thị trường liên ngân hàng...

- Thành lập các Công ty trực thuộc. Những công ty này hạch toán độc lập, kinh doanh có hiệu quả.

- Đầu tư vào thị trường bất động sản, đặc biệt là văn phòng cho thuê.

- Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, tăng tốc độ xử lý công việc, tự động hoá nhiều khâu nghiệp

vụ, từ đó tiết kiệm được chỉ phí lao động và tiết kiệm được nhiều chi phí khác.

Chuyên Đề Ngân Hàng: : :

Đánh giá kêt quá hoạt động kinh doanh của hệ thông ngán hàng thương mại quốc doanh ở liệt Nam

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động, làm cho doanh số doanh

thu của ngân hàng tăng nhanh hơn chi phí về nguồn nhân lực.

CHƯƠNG 3:

KIÊN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

3.1 KẾT LUẬN

Thông qua việc nghiên cứu và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh, ta rút ra được một số kết luận về các ngân hàng thương mại quốc

doanh như sau:

- Các ngân hàng thương mại quốc doanh kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, góp phân thực

hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

- Lợi nhuận tăng cao vào năm 2007. Năm 2008 do bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính

thể giới nên nền kinh tế nước ta phát triển không được tốt, tỷ lệ lạm phát tăng cao đã làm lợi nhuận

của các ngân hàng bị sụt giảm. Lãi suất cơ bản được điều chỉnh liên tục đã tạo ra không ít khó khăn

cho hoạt động kinh doanh của các NHTM QD.

ŒGVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 28 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu

Chuyên Đề Ngân Hàng: : :

Đánh giá kêt quá hoạt động kinh doanh của hệ thông ngán hàng thương mại quốc doanh ở liệt Nam

- Tuy việc đôi mới công nghệ và đa dạng dịch vụ không được nhanh chóng, kịp thời nhưng nhìn

chung doanh thu đã có sự tăng trưởng tốt. Các chỉ số tài chính ROS, ROA, ROE đạt mức khá trong ngành ngân hàng. Trước bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng các NHTM QD vẫn đứng vững và phát triển. Đây là một triển vọng tốt đẹp cho việc khắng định khả năng cạnh tranh với các ngân hàng ngoài quôc doanh.

3.2 KIÊN NGHỊ

Đề tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thì các ngân hàng thương mại quốc doanh cần thực hiện những việc sau đây:


Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 27 -29 )

×