0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

mẫu cho thích hợp.

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM THUỐC THEO TIÊU CHUẨN (Trang 27 -32 )

- Khả năng dinh dưỡng:

mẫu cho thích hợp.

3.3.5. Kiếm tra tác dụng ức chế vi sinh vật của chế phẩm thử Một số thuộc trong quả trình sản xuất dược thêm các chất bảo Một số thuộc trong quả trình sản xuất dược thêm các chất bảo

quản. những chất này có HIE© ảnh hưởng đến sự phát hiện vi sinh

vật có trong chế phâm. Một chế phẩm chưa lĐIờii có tác dụng ức chế đối với vi sinh vật _ không thì cân phải kiểm tra :

ly {tIuf:I/7) ĐI" của mỗi loại mỗi là 0D phát hiện vi khuẩn hiểu khí, ky khí, vi nằm cây vào 1 trong 2 ông chế phẩm cân thử.

Cây khoảng 100 tế bào vào 2 ông của môi trường tương ứng.

Nuôi cây 30 - 35 C/ 7 ngày đối với vi khuân, và 25 - 28°C/ 7 nøày đối với vi nâm.

Trong thời gian nuôi cây, nếu vi sinh vật phát DE[T giông nhau (mọc nhanh và phong phú) trong các ông chứng Mi) ông kiếm tra, Si1e D20 thử được coI là không có tác dụng ức chê.

Nêu các Ông có chất thử, vsv phát TE[Ủ yêu hoặc không phát triển so với các ông không có chất thử, chế phẩm có chất ức chế.

Tác dụng ức chế của chất thử phải được loại bỏ bằng cách pha loãng, trung hoà, hoặc dùng phương pháp màng lọc.

3.3.0. Phương pháp thứ

Thử vô trùng có thê được thực hiện theo hai phương pháp: 5 Thương pháp dùng Le 22 l2,

Thiết bị lọc thường HS I0) 4 tinh, thép S012) D100110ìr;E›79)ni! 2 bộ phận có thê tháo rời, ở ø1ữa có lưới đỡ mảng lọc. Màng lọc mtrat cellulose P9 TP? dùng lọc nước, dầu và dung dịch

alcol yêu. Máng acetat cellulose để lọc các dung dịch alcol mạnh. Lỗ màng có nhiều kích thước khác nhau, thường dùng màng có ® * 50mm và (D„ < 0,45um.

Thiết bị lọc và màng lọc phải được khử trùng trước khi thí

nghiệm.

Dung dịch chất thử chảy qua màng lọc, các vị sinh vật được

g1Ữ lại trên màng, cây mảng lọc vào các môi trường thích hợp đề phát hiện vi khuẩn, vi nắm.

Phương pháp máng lọc kiếm nghiệm được các thuốc có tác dụng ức chế vi sinh vật, đặc biệt là thuốc kháng sinh, nhưng

đòi hỏi thiết bị tốt và điều kiện vô trùng cao.

° Phương pháp nuôi cây trực tiếp:

Phương pháp này có kỹ thuật đơn giản, nhưng khả năng phật

hiện vI sinh vật giám khi sô lượng vI sinh vật ít và phân phôi

S012 LUƯỜI| thê tích chật thử lớn và không thực hiện được với

các chế JDU]DU có tác dụng ức chế và các chất kháng sinh. *® LƯWỢHĐ (04 1/172 dụng fFOHĐ thí HOHIỆH:

Lượng mẫu thử cần cây vào các môi trường tuỳ thuộc vào

D005 loại mầu (Co C5 2).

Chất lỏng là dâu hay dung dịch dầu phải thêm vào môi trường nuôi cầy l” tween 6U hoặc các chât nhũ hoá khác với nông độ thích hợp.

Mẫu thử là dạng mỡ hay kem được hoà loãng vào dung dịch

pepton 0,I3⁄2 vô trùng theo fý lệ l/10 trước khi cây vào môi trường (dung dịch pepton cân tween 60 theo tỷ lệ Imi/ 1 lif

Lượng chê phâm trong

một đơn vị đóng gói Lượng tôi thiêu cho một môi trường nuôi cây Thê tích môi trường

hất lỏng: hề tích V< Iml Iml<V< 4ml 4 ml < V<20 ml 20 mÌ < V< 50 ml 50 mÌ < V< 100 ml V> I00 ml Chất răn: ôi lượng P < 50 mg 50 mg < P< 200mg P> 200mg Toàn bộ một ông 1/2 ống Pu): 5 ml I0 ml Thường 10%

Hoàn bộ một đơn vị đóng gói

1/2 khối lượng của một đơn vị

đong gói 100mg

10 ml II 20ml 40 mÌ 80 mÌ 100 ml 20 mÌ “100001! 80 mÌ

° Kỹ 'JJ]/1///Ñ//1/1.

Mẫu thử là dược ID UP Dùng dụng cụ võ trùng cây trực tiếp 1© phẩm thử vào các mỗi trường phát hiện v1 khuân, v1 nầm. Chất răn là dạng bột có thê cho trực tiếp vào môi trường hoặc

làm thành dung dịch hay nhũ dịch 1% sau đó cấy vào môi

trường.

Mẫu thử là băng øạc, chỉ khâu phẫu thuật nêu kích thước và hình dạng cho phép, nhúng toàn bộ mâu thử vào 100 mÏ môi

trường.

Mẫu thử là dây truyền dịch: cho dung dịch pepfon 0,12 vô trùng chảy qua đề thu được ít nhất 15 ml và cây vào 100ml

mỐI trường.

Môi trường phát hiện vi khuẩn được nuôi cây ở 30- 35°C ít

nhât trong 4 ngày, và ở 25- 26*C íf† nhât trong 7 ngày đôi với VI nầm.

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM THUỐC THEO TIÊU CHUẨN (Trang 27 -32 )

×