0

nờn lập hệ thống bỏo cỏo quản trị về lao động tiền lơng.

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHAORN TRÍCH THEO LƯƠNG (Trang 25-26 )

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CễNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC

nờn lập hệ thống bỏo cỏo quản trị về lao động tiền lơng.

- Tuy nhiờn do cú sự ứng dụng mỏy vi tớnh tốt nhất nhà mỏy nờn thay hỡnh thức số nhật ký chứng từ bằng hỡnh thức số nhật ký chung vừa đơn giản, vừa giỳp nhõn viờn kế toỏn khụng những trong việc hạch toỏn tổng hợp mà cũn trong việc hạch toỏn chi tiết.

Trong việc tăng năng suất lao động

Hiện nay nhà mỏy chỉ thởng dựa trờn cỏc chỉ tiờu mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, cỏc phõn xởng kết hợp thờm thỏi độ làm việc. Do vậy, nhà mỏy nờn đề thờm hỡnh thức thởng tiết kiệm vật t, thởng phỏt minh sỏng chế. Bờn cạnh đú xõy dựng quy chế phạt cho những cụng nhõn sử dụng lóng phớ nguyờn vật liệu, phạt những tổ sản xuất cha đạt chất lợng.

Thởng phạt phải nghiờm minh thỡ đú mới là cụng cụ hữu hiệu giỳp nhà mỏy cú những lao động đầy trỏch nhiệm, nhiệt tỡnh trong cụng việc.

KẾT LUẬN

Hạch toỏn tiền lơng và cỏc khoản trớch theo lơng tại cỏc doanh nghiệp là cụng việc ớt nghiệp vụ và tơng đối đơn giản tuy nhiờn để hạch toỏn tiền lơng và cỏc khoản trớch theo lơng vừa là cụng cụ hữu hiệu cho cỏc nhà quản lý vừa là chỗ dựa đỏng tin cậy cho ngời lao động thỡ khụng phải doanh nghiệp nào cũng làm đợc. Điều này đũi hỏi phải cú sự kết hợp khộo lộo giữa cỏc chế độ lao động tiền lơng hiện hành và đặc thự

lao động tại đơn vỊ.

Kế toỏn cần phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của kế toỏn tiền lơng và cỏc khoản trớch theo lơng. Cụng tỏc hạch toỏn tiền lơng và cỏc khoản trớch theo lơng phải căn cứ vào mụ hỡnh chung của doanh nghiệp và đặc trng của sản xuất kinh doanh cựng với những quy định về ghi chộp luõn chuyển chứng từ để cú hớng hoàn thiện thớch hợp. Mặt khỏc, khi hạch toỏn tiền lơng cũng nh hạch toỏn kế toỏn phần hành kế toỏn phải cung cấp thụng tin một cỏch kịp thời, chớnh xỏc nhất cho cỏc nhà quản lý qua đú gúp phần quản trị nhõn sự, đề ra biện phỏp tăng năng suất lao động.

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHAORN TRÍCH THEO LƯƠNG (Trang 25 -26 )