0
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

chuẩm mực cụ thể.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SAO VÀNG (Trang 28 -30 )

Về phía doanh nghiệp: Phải có quy định cụ thể theo những nguyên tắc kế toán hiện hành, và tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ kế toán thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Phải có sự thay đổi kịp thời với quy định của Bộ Tài

Chính. Phải hớng dẫn cán bộ kế toán để có sự nhìn nhận đúng đắn về công tác

kiểm toán nội bộ đối với các phần hành nói chung và phần hành tập hợp chi phí và tính giá thành nói riêng. Sự xuất hiện của kiểm toán nội bộ sẽ tăng cờng độ tin cậy cho các thông tin kế toán , đồng thời góp phần khăc phục và hạn chế đợc tình trạng lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

KẾT LUẬN

Trang29

Qua quá trình thực tập tại Công ty Cao su Sao vàng, em đã nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêngđối với mỗi doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trờng. Việc hạch toán các chi phí sản xuất và tính giá thành đúng và đủ sẽ cung cấp những thông tin trung thực, kịp thời cho các nhà quản lý doanh nghiệp, trên cơ sở đó có thể đa ra những quyết định đúng đắn, hợp lý nhất

và đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của Công

ty khá phức tạp và chồng chéo, khiến cho công tác đối chiếu và kiểm tra gặp

không ít khó khăn. Nhận thức đợc những khó khăn và bất cập ấy, Chuyên đề đã

đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán

chi phí sản xuất và tính giá thành tại đơn vị. Song giữa kiến thức trên sách vở và

thực tiễn còn có một số khoảng cách nhất định nên những đề xuất mà em đa ra

không tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến

của thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SAO VÀNG (Trang 28 -30 )

×