0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Hỗ trợ nhiều loại client

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH DI ĐỘNG DÙNG JAVA (Trang 38 -39 )

Nền tảng J2EE nhẫn mạnh vào các thành phần có thể tái sử dụng. Ứng dụng có thể

dùng các thành phần này để hỗ trợ nhiều loại client mà không (hay ít) ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ chính của ứng dụng. Hình 2 biểu diễn kiến trúc của một ứng dụng với client J2ME và client trình duyệt.

LCDLI GCE

(Sec Ire ]

(Hser MIIDkl (Netwurkimg) Interface)

RMS (Lacal Starae]

[ Browser

Hình 2. Kiến trúc mức cao của một ứng dụng J2EE hỗ trợ client J2ME và client trình duyệt

Eind best mobile with besf prIce

www.fhonstinmobile.com

Các vấn đề khi thiết kế và thực hiện

Ta xem xét một số vấn đề khi thiết kế và thực hiện các ứng dụng enterprise không dầy.

Xây dựng ứng dụng không dây có những ràng buộc đặc thù. Và khi thiết kế các ứng dụng không dây, ta sẽ gặp phải ba vẫn đề sau: ràng buộc thiết kế (design

¿ cưu tâm bởi : http://ebook.7pop.net

constraint), thông điệp (messaging), và trình diễn (presentation). Ràng buộc thiết kế (Design Constraint)

Hạn chế của các thiết bị di động dẫn đến nhiều ràng buộc khi thiết kế các ứng dụng không dây. Các ứng dụng này phải cung cấp các giao diện có ích và tiện lợi trong khi phải đối mặt với kích thước màn hình, khả năng nhập liệu, sức mạnh xử lý, bộ nhớ, lưu trữ, và thời gian sử dụng nguồn pin bị hạn chế.

Nhất là các ứng dụng enterprise không dây càng bị ràng buộc, bởi vì chúng dựa vào mạng. Các hạn chế do mạng di động ảnh hưởng đến ứng dụng di động nhiêu hơn so với trình duyệt Web thông thường. Nói chung, các thiết bị di động sẽ gặp phải các vấn đề sau:

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH DI ĐỘNG DÙNG JAVA (Trang 38 -39 )

×