0
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

I.Những kiến nghị: *Về phớa Nhà núc:

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Trang 25 -26 )

*Về phớa Nhà núc:

Từ những phõn tớch về những u điểm, hạn chế của cỏch tớnh khấu hao tài sản cố định theo qui định hiện hành của ta hiện nay thiết nghĩ Nhà nớc nờn bổ sung, sửa đổi một số qui định cho phự hợp với điều kiện hiện nay , đảm bảo việc quản lý chặt chẽ thống nhất của Nhà nớc, quyền và lợi ớch hợp phỏp của doanh nghiệp, phự hợp với thụng lệ kế toỏn quốc tế , từng bớc hoà nhập với cỏc chuẩn mực kế toỏn quốc tế , chăng hạn:

-Đất đai:

Trờn thực tế qua quỏ trỡnh sử dụng, giỏ trị của đất đai cú xu hớng tăng lờn thế nhne chỳng ta lại cho rằng đất đai cũng bị hao mũn dẫn tới giảm giỏ trị do đú cũng phải dợc tớnh và trớch khấu hao,đõy là điều cha hợp lý. Thiết nghĩ đất đai khụng nờn cho trớch khấu hao.

- Vào cuối thời gian hữu ớch của tài sản cố định khi đem bỏn tài sản cố định ngời ta luụn thu đợc một lợng ứgiỏ trị nào đú. Chế độ của ta hiện nay cha đa giỏ trị tận dụng của tài sản vào cụng thức tớnh khấu hao đơng nhiờn đó cho phộp doanh 25

nghiệp tớnh một khoản “khống” vào chi phớ kinh doanh hợp lý do vậy chỳng ta nờn trừ giỏ trị tận dụng úc tớnh ra khỏi tổng giỏ trị phải khấu hao.

-Nhà nớc nờn cho phộp doanh nghiệp đợc lựa chọn ỏp dung thờm một vài phơng phỏp khấu hao khỏc nữa,chẳng hạn phơng phỏp khấu hao theo số d giảm dần, ph- ơng phỏp khấu hao theo sản lợng cho phự hợp với đặc điểm của từng loai hỡnh doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, chủng loại tớnh năng cụng dụng của từng tài sản cố định.

-Nhà núc nờn điều chỉnh lại khung thời gian sử dụng của tài sản cố định

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Trang 25 -26 )

×