0
Tải bản đầy đủ (.doc) (134 trang)

Kiến thức: HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách giải phơng trình

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN ĐAI SỐ 8 HOÀN THIỆN (Trang 102 -106 )

- Biết cách biểu diễn một đại lợng cha biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các b- ớc giải bài toán bằng cách lập phơng trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để gỉai một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp - Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: T duy lô gíc - Phơng pháp trình bày

II.ph ơng tiện thực hiện:

- GV: Bài soạn.bảng phụ

- HS: bảng nhóm - Nắm chắc các bớc giải bài toán bằng cách lập phơng trình

iii. Tiến trình bài dạy

Sĩ số :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Kiểm tra:

Lồng vào luyện tập

* HĐ1: Đặt vấn đề

Hôm nay ta tiếp tục phân tích các bài toán và đa ra lời giải hoàn chỉnh cho các bài toán giải bài toán bằng cách lập PT .

2- Bài mới:

* HĐ2: Chữa bài tập

1) Chữa bài 38/sgk

- GV: Yêu cầu HS phân tích bài toán trớc khi giải

+ Thế nào là điểm trung bình của tổ? + ý nghĩa của tần số n = 10 ?

- Nhận xét bài làm của bạn?

- GV: Chốt lại lời giải ngắn gọn nhất - HS chữa nhanh vào vở

2) Chữa bài 39/sgk

HS thảo luận nhóm và điền vào ô trống Số tiền phải trả cha có VAT Thuế VAT Loại hàng I X Loại hàng II

- GV giải thích : Gọi x (đồng) là số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng I cha tính VAT.thì số tiền Lan phải trả cha tính thuế VAT là bao nhiêu? Bài 38/sgk - Gọi x là số bạn đạt điểm 9 ( x N+ ; x < 10) - Số bạn đạt điểm 5 là:10 -(1 +2+3+x)= 4- x - Tổng điểm của 10 bạn nhận đợc 4.1 + 5(4 - x) + 7.2 + 8.3 + 9.2 Ta có phơng trình: 4.1 3(4 ) 7.2 8.3 9.2 10 x + − + + + = 6,6 x = 1 Vậy có 1 bạn đạt điểm 9 và 3 bạn đạt điểm 5 B

ài 39/sgk

-Gọi x (đồng) là số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng I cha tính VAT.

( 0 < x < 110000 ) Tổng số tiền là:

120000 - 10000 = 110000 đ

Số tiền Lan phải trả khi mua loại hàng II là: 110000 - x (đ)

- Tiền thuế VAT đối với loại I:10%.x

- Tiền thuế VAT đối với loại II : (110000, - x) 8%

Theo bài ta có phơng trình:

(110000 )8

1000010 100 10 100

x + x =

x = 60000 Vậy số tiền mua loại hàng I là: 60000đ Vậy số tiền mua loại hàng II là:

110000 - 60000 = 50000 đ Gv: Trần Duy Chung

bao nhiêu?

- GV: Cho hs trao đổi nhóm và đại diện trình bày

3) Chữa bài 40

- GV: Cho HS trao đổi nhóm để phân tích bài toán và 1 HS lên bảng

- Bài toán cho biết gì?

- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn? - HS lập phơng trình.

- 1 HS giải phơnh trình tìm x. - HS trả lời bài toán.

4) Chữa bài 45

- GV: Cho HS lập bảng mối quan hệ của các đại lợng để có nhiều cách giải khác nhau. - Đã có các đại lợng nào?

Việc chọn ẩn số nào là phù hợp + C1: chọn số thảm là x

+ C2: Chọn mỗi ngày làm là x

-HS điền các số liệu vào bảng và trình bày lời giải bài toán.

Số thảm Số ngày NS

Theo HĐ x 20

Đã TH 18

3-

Củng cố:

- GV: Nhắc lại phơng pháp giải bài toán bằng cách lập phơng trình.

4- HDVN:

Làm các bài: 42, 43, 48/31, 32 (SGK)

Gọi x là số tuổi của Phơng hiện nay ( x N ) Só tuổi hiện tại của mẹ là: 3x

Mời ba năm nữa tuổi Phơng là: x + 13 Mời ba năm nữa tuổi của mẹ là: 3x + 13 Theo bài ta có phơng trình:

3x + 13 = 2(x +13) 3x + 13 = 2x + 26 x = 13 TMĐK

Vậy tuổi của Phơng hiện nay là: 13

Bài 45 Cách1:

Gọi x ( x Z+) là số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Số thảm len đã thực hiện đợc: x + 24 ( tấm) . Theo hợp đồng mỗi ngày xí nghiệp dệt đợc

20

x

(tấm) .

Nhờ cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày xí nghiệp dệt đợc: 24 18 x+ ( tấm) Ta có phơng trình: 24 18 x+ = 120 100- 20 x x = 300 TMĐK

Vậy: Số thảm len dệt đợc theo hợp đồng là 300 tấm.

Cách 2: Gọi (x) là số tấm thảm len dệt đợc mỗi ngày xí nghiệp dệt đợc theo dự định ( x Z+)

Số thảm len mỗi ngày xí nghiệp dệt đợc nhờ tăng năng suất là:

x + 20 120

100x=100x  x + 20 1, 2 100x= x

Số thảm len dệt đợc theo dự định 20(x) tấm. Số thẻm len dệt đợc nhờ tăng năng suất: 12x.18 tấm

Ta có PT : 1,2x.18 - 20x = 24 x = 15 Số thảm len dệt đợc theo dự định: 20.15 = 300 tấm

Ngày soạn:15/2/2009

Ngày giảng: Tiết 53

Luyện tập ( tiếp)

I. Mục tiêu bài giảng:

- Kiến thức: - HS tiếp tục rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách giải phơng trình

- Biết cách biểu diễn một đại lợng cha biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các b- ớc giải bài toán bằng cách lập phơng trình.

- Kỹ năng: - Vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất. Biết chọn ẩn số thích hợp - Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

- Thái độ: T duy lô gíc - Phơng pháp trình bày

II ph ơng tiện thực hiện:

- GV: Bài soạn.bảng phụ

- HS: bảng nhóm - Nắm chắc các bớc giải bài toán bằng cách lập phơng trình

iii. Tiến trình bài dạy

Sĩ số :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Kiểm tra:Lồng vào luyện tập

* HĐ1: Đặt vấn đề

Hôm nay ta tiếp tục phân tích các bài toán và đa ra lời giải hoàn chỉnh cho các bài toán giải bài toán bằng cách lập phơng trình.

3- Bài mới:

* HĐ2: Chữa bài tập

1) Chữa bài 41/sgk

- HS đọc bài toán

- GV: bài toán bắt ta tìm cái gì?

- Số có hai chữ số gồm những số hạng nh thế nào?

- Hàng chục và hàng đơn vị có liên quan gì? - Chọn ẩn số là gì? Đặt điều kiện cho ẩn.

- Khi thêm 1 vào giữa giá trị số đó thay đổi nh thế nào? HS làm cách 2 : Gọi số cần tìm là ab ( 0 a,b 9 ; aN).Ta có: a b1 - ab = 370 100a + 10 + b - ( 10a +b) = 370 90a +10 = 37090a = 360a = 4 b = 8 2) Chữa bài 43/sgk

- GV: cho HS phân tích đầu bài toán

- Thêm vào bên phải mẫu 1 chữ số bằng tử có nghĩa nh thế nào? chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn?

- GV: Cho HS giải và nhận xét KQ tìm đợc? Vậy không có phân số nào có các tính chất đã cho.

Bài 41/sgk

Chọn x là chữ số hàng chục của số ban đầu ( x N; 1 x 4 )

Thì chữ số hàng đơn vị là : 2x Số ban đầu là: 10x + 2x

- Nếu thêm 1 xen giữa 2 chữ số ấy thì số ban đầu là: 100x + 10 + 2x Ta có phơng trình: 100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370 102x + 10 = 12x + 370 90x = 360 x = 4 số hàngđơn vị là: 4.2 = 8 Vậy số đó là 48 Bài 43/sgk Gọi x là tử ( x Z+ ; x 4) Mẫu số của phân số là: x - 4

Nếu viết thêm vào bên phải của mẫu số 1 chữ số đúng bằng tử số, thì mẫu số mới là: 10(x - 4) + x.Phân số mới: 10(x− +x4) x

3) Chữa bài 46/sgk

- GV: cho HS phân tích đầu bài toán

Nếu gọi x là quãng đờng AB thì thời gian dự định đi hết quãng đờng AB là bao nhiêu?

- Làm thế nào để lập đợc phơng trình? - HS lập bảng và điền vào bảng. - GV: Hớng dẫn lập bảng QĐ (km) TG ( giờ) (km/h)VT Trên AB x Dự định 48 x Trên AC 48 1 48 Trên CB x - 48 48 54 x 48+6 = 54 4) Chữa bài tập 48

- GV yêu cầu học sinh lập bảng Số dân

năm trớc Tỷ lệ tăng Số dân năm nay A x 1,1% 101,1

100

x

B 4triệu-x 1,2% 101, 2

100 (4tr-x) - Học sinh thảo luận nhóm

- Lập phơng trình

3- Củng cố

- GV hớng dẫn lại học sinh phơng pháp lập bảng tìm mối quan hệ giữa các đại lợng

4- H ớng dẫn về nhà

- Học sinh làm các bài tập 50,51,52/ SGK - Ôn lại toàn bộ chơng III

10(x− +4) x 5

Kết quả: x = 20

3 không thoả mãn điều kiện bài đặt ra xZ+

Vậy không có p/s nào có các t/c đã cho.

Bài 46/sgk Ta có 10' =

48

x

(h)

- Gọi x (Km) là quãng đờng AB (x>0) - Thời gian đi hết quãng đờng AB theo dự định là

48

x

(h)

- Quãng đờng ôtô đi trong 1h là 48(km) - Quãng đờng còn lại ôtô phải đi x- 48(km)

- Vận tốc của ôtô đi quãng đờng còn lại : 48+6=54(km)

- Thời gian ôtô đi QĐ còn lại 48

54

x

(h) TG ôtô đi từ A=>B: 1+1

6+ 4854 54 x (h) Giải PT ta đợc : x = 120 ( thoả mãn ĐK) Bài tập 48

- Gọi x là số dân năm ngoái của tỉnh A (x nguyên dơng, x < 4 triệu )

- Số dân năm ngoái của tỉnh B là 4-x ( tr) - Năm nay dân số của tỉnh A là 101,1

100 x Của tỉnh B là: 101, 2

100 ( 4.000.000 - x ) - Dân số tỉnh A năm nay nhiều hơn tỉnh B năm nay là 807.200 . Ta có phơng trình:

101,1

100 x - 101, 2

100 (4.000.000 - x) = 807.200 Giải phơng trình ta đợc x = 2.400.000đ Vậy số dân năm ngoái của tỉnh A là : 2.400.000ngời.

Số dân năm ngoái của tỉnh B là : 4.000.000 - 2.400.000 = 1.600.000

Ngày soạn: 15/2/2009

Ngày giảng: Tiết 54:

ôn tập chơng III

(Có thực hành giảI toán trên máy tính cầm tay) I. Mục tiêu bài giảng:


Một phần của tài liệu GIÁO ÁN ĐAI SỐ 8 HOÀN THIỆN (Trang 102 -106 )

×