0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

Thự mục Network:

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU GPEDIT MSC (Trang 26 -28 )

Gồm hai thư mục con Offline Files vă Network 25 Connection quan trọng đối với những người quản lý mạng như:

Ngăn khơng cho người khâc truy cập sửa đổi câc thuộc tính trong câc thănh phần của mạng LAN Ngăn khơng cho phĩp thay đổi câc thiết lập của giao thức TCP/IP

- Thư mục System:

Cĩ sâu thư mục con lă User Profiles, Scripts, Ctrl+Alt+Del Option, Logon, Group Policy vă Power Management cùng với 13 tâc vụ.

+mục Prevent access to registry editing tools đề khô Registry. - Thư mục Windows Componenfs:

cĩ 10 thư mục con, nhưng quan trọng hơn hết lă Windows EXPlorer. Bấắm thư mục Windows EXPlorer ở cửa sơ bín trâi,

+Prevent access to drivers from My Computer (khơng cho phĩp truy cập văo câc ổ đĩa) + Recycle Bin lă Do not move deleted files to the Fecycle Bin: Xô khơng qua thùng râc

MẬT KHẨU AN TOĂN HƠN

Thiết lập để Windows XP yíu cầu tất cả TK người dùng phải thực hiện thĩi quen sử dụng mật khẩu an toăn

Administrative Tools > Local Security Setting> bạn nhắn chuột lín dấu cộng (+) cạnh mục Account Policies

vă chọn biíu tượng Password Policy đí thiệt lập Windows sử dụng mật khđu theo ý riíng của mình PASSWORD POLICY:

+Minimum password length: Chiều dăi tối thiểu của mật khẩu (1 đến 14 tuy nhiín Microsoft bắt

buộc mật khđu phải cĩ ít nhật 6 kí tự) vă nhđn OK đề kít thúc.

+Password musf meef complexity requirements

Thiết lập năy sẽ bắt buộc mật khẩu phải cĩ ít nhất ba trong số câc loại ký tự sau: chữ câi viết hoa, chữ

câi việt thường, con sơ, ký hiệu đặc biệt (như dđu chđm cđu chăng hạn). Đơng thời, mật khđu phải khơng

bao gơm tín TK đăng nhập hệ thơng cũng như đừng sử dụng toăn bộ hay một phđn năo địa chỉ email trong

mật khđu.

+Maximum password agøe:

Nhập văo số ngăy mă bạn muốn Windows sẽ yíu cầu người dùng đổi mật khẩu mới. +Enforce password history:

Nhập văo số lượng mật khẩu cần Windows theo dõi. Để trânh tình trạng người dùng chỉ sử dụng 2 mật khẩu giống nhau mỗi lần được yíu cầu đổi mật khẩu, Ví dụ, nếu nhập văo giâ trị 8, người dùng sẽ khơng thể sử dụng lại 1 trong 8 mật khẩu được dùng gần đđy. Nhắn OK khi thực hiện xong. Bạn cũng cĩ thể qui định số ngăy tối thiểu mă mật khẩu mới phải được sử dụng thực tế, vì cĩ trường hợp, người dùng cĩ tình thay đổi mật khầu nhiều lần trong một ngăy đề lăm thỏa điều kiện trong thiết lập "Enforce password history", sau đĩ đặt lại mật khẩu. Để hạn chĩ "tiểu xảo" năy, bạn nhắn đúp chuột văo biểu tượng Minimun password age, nhập văo số ngăy cần thiết vă nhắn OK.

+Sfore passwords using reversible encrypfion.

Mặc định, hệ thống tắt đi tính năng năy. Căi đặt năy sẽ hướng dẫn Windows lưu lại một tập tin văn bản của mật khẩu vă điều năy hết sức nguy hiểm nĩu chẳng may ai đĩ vơ tình xem được tập tin năy. Tuy nhiín, bản sao khơng được "mê hĩa" năy chỉ lăm việc với những ứng dụng yíu cầu mật khẩu đăng nhập

của Windows. Trừ khi cĩ những ứng dụng như thế, cịn khơng thì hệ thống sẽ an toăn hơn nếu bạn vơ hiệu hĩa tính năng năy.

ACCOUNT LOCKOUT POLICY Accounf Lockout Threshold:

Nhập văo số lần nhập sai mật khẩu được cho phĩp trước khi hệ thống "khĩa" TK năy lại — chỉ cĩ TK

quản trị mới cĩ thể khơi phục lại quyền cho TK bị khĩa năy. Khi thay đổi căi đặt năy, Windows sẽ tự động đặt lại giâ trị lă 30 phút cho 2 thơng số Account lockout duration vă Reset account lockout counter after. Đề

thay đổi hai căi đặt năy, bạn nhắn đúp chuột lín biểu tượng tương ứng, nhập văo số phút cần thiết, sau đĩ

nhđn OK.

Khơng hạn chế thời gian hiệu lực:

Nếu đang giữ trong tay một TK với quyền quản trị nhưng hiếm khi sử dụng thì bạn cĩ lẽ sẽ muốn

khơng mật khẩu của TK năy được thiết lập thời gian cĩ hiệu lực. Để tạo ra trường hợp ngoại lệ năy, chọn

Start - Run, gõ văo lệnh lusrmgr.msc, vă ấn <Enter>. Trong khung cửa sổ bín phải (hay trâi cũng được), bạn nhắn đúp chuột lín biểu tượng Users, sau đĩ tiếp tục nhấn đúp chuột lín lín TK đĩ, đânh dấu chọn lín mục Password never eXPires vă cuối cùng lă nhắn OK (Hình 3).

Nhắc nhở khi sắp hết hạn:

Start> Run, gỗ văo lệnhRegedit 2> <Enter> > H_L _MSOFTWARE\ MicrosofWindows

NT\CurrenfVersion\Winlogon. Ở khung bín cửa sổ phải bạn nhấn đúp chuột văo biểu tượng passwordeXPirywarning (nếu khơng thấy biểu tượng năy, bạn nhắn phải chuột, chọn New.DWORD Value,

vă nhập văo tín năy văo trong hộp thoại), đânh dấu tùy chọn Decimail. Tại mục Value data, bạn hêy nhập

văo số ngăy trước thời điểm mật khẩu hết hiệu lực mă bạn muốn hệ thống bắt đầu nhắc nhở người dùng cần thay đổi mật khẩu .

QUẢN LÝ MẬT KHẨU TRONG XP

Xô mật khẩu khi(đê đânh dấu hộp thoại Remember my password)

Mở cửa sổ User Accounts trong Control Panel: chọn Start -- Run, gõ văo lệnh control userpasswords, vă đn <Enter>. Níu mây tính được nơi văo một mạng mơ hình domain, bạn chọn tín người dùng trín nhên Users, vă nhđn Advanced.Manage Passwords.

Nếu khơng phải, bạn chọn TK ở dưới cùng của cửa số User Accounts. Trong hộp thoại Related Tasks ở bín trâi, bạn nhđn Manage my network passwords đí mở cửa sơ Stored User Names and Passwords.

Đến đđy, bạn chọn một website hay mây chủ (trín mạng nội bộ) vă nhấn Remove để xĩa tín TK vă mật khẩu đê được lưu giữ; hoặc cũng cĩ thí nhấn Properties để sửa lại đường dẫn đến mây chủ vă website, tín đăng nhập, hay mật khẩu. Muốn bồ sung thím một khoản mục mới, bạn nhấn Add để mở hộp

thoại Login Information Properties. Tuy nhiín, bạn phải biết chính xâc định dạng của thơng tin nhập văo. Trong hộp thoại Server, bạn nhập văo địa chỉ URL hoặc đường dẫn đến mây chủ: đối với câc chia sẻ qua

mạng, bạn cĩ thể dùng đường dẫn chuẩn Universal Naming Condition (UNC), như \Wserver\Share chẳng

hạn. Ký tự dấu hoa thị (*) — ví dụ như trong *.pcworld.com — cũng được cho phĩp nếu bạn cĩ nhiều TK dùng

cho một website. Tiếp theo, bạn điền văo hộp thoại User name theo một hay hai định dạng sau: server\user

dùng cho câc mây chủ (ví dụ, STORAGEUohn), hoặc user@domain.com dùng cho câc website (ví dụ John@pcworld.com). Cuối cùng, điền văo mật khẩu trong hộp Password vă nhắn OK.

Tạo Shortcut mở nhanh cửa số quản lý mật khẩu

Phải chuột vă chọn New > Shorfcut. Trong hộp xâc định đường, gõ văo Rundll32.exe keymgr.dll,

KRShowKeyMgr > Next. Trong cửa sơ kí tiíp, đặt tín cho Shortcut năy, vă nhđn Finish đí kít thúc.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU GPEDIT MSC (Trang 26 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×