0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

kế toán nên ghi bút toán đảo và ghi nhận lại khoản phải thu đã thu được tiên,

Một phần của tài liệu BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI (Trang 26 -27 )

nếu không cùng niên độ thì ghi nhận vào thu nhập khác — Tài khoản 711 - dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Việc ghi nhận chung vào tài khoản thu nhập khác khi cùng niên độ kế toán là không hợp lí vì khoản tiền này vẫn thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh trong kì.

Việc thu được các khoản nợ phải thu đã xoá SỐ trong kì kế toán có thể xảy ra

đối với các doanh nghiệp đã lập báo cáo tài chính giữa liên độ do đó, áp dụng phương pháp này là việc ứng dụng nguyên tắc phù hợp trong hạch toán kế toán.

Thứ ba: Cần có sự thống nhất giữa chế độ và chuẩn mực kế toán. Mức giảm

khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi cuối năm nên hạch toán vào tài khoản chỉ phí quản lí doanh nghiệp do khi phát sinh chỉ phí doanh nghiệp đã hạch toán vào tài khoản này và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế đều quy định là hoàn nhập vào chỉ phí quản lí doanh nghiệp. Nhưng theo quan điểm của bản thân, trong một số doanh nghiệp khoản hoàn nhập này có thể làm cho số phát sinh bên Có tài khoản 642 lớn hơn số phát sinh bên Nợ. Trong trường hợp đó, doanh nghiệp nên hoạch toán phần chênh lệch thừa vào thu nhập khác để tạo nên

Thứ tư: Các thuật ngữ và nội dung còn trừu tượng, các quy định còn phức tạp gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, nên sửa đôi bố sung các quy định xử lý nợ tôn đọng theo hướng thông thoáng hơn, nhất là các quy định về tài liệu

chứng minh các khoản nợ tồn đọng. Hiện nay, có nhiều khoản nợ đủ điều kiện để

trích lập dự phòng nhưng do doanh nghiệp khó có thê thu thập được bằng chứng

Một phần của tài liệu BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI (Trang 26 -27 )

×