0

Sắp xếp trên tập tin (tt)

Một phần của tài liệu CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ KỸ THUẬT SẮP XẾP (Trang 28-28 )

.a. Trộn trực tiếp (File Straight Merge Sorl)

Tương tự trộn trực tiễp trên mảng

Ban đầu tập tin Fd có N runs chiều dài mỗi run là L=1, tiên hành phân phối

luân phiên các runs của Fd vê K tập tin phụ Ft,, Ft,,... Ft„, môi tập tin có

N/K runs.

Trộn tương ứng từng bộ K runs ở K tập tin phụ Ft,, Ft,,... Ft,thành 1 run

mới có chiêu dài L=K đề đưa về tập tin Fd, tập tin Fd lúc này có N/K runs

với chiêu dài môi run L= K.

Sau mỗi lần phân phôi và trộn các run trên Fd - số các run giảm K lần, và

tương ứng chiêu dài môi run trên Fd sẽ tăng K lân. Sau Log,.N lân phân

phôi và trộn > Fd chỉ còn lại 1 rund với chiều dài N > dữ liệu tập tin Fd có

thứ tự

Thuật giải chia làm 2 phân

“=.. Thuật giải phân phối các đường chạy L trên Fd về 2 dãy phụ Ft1 & Ft2

“.. Thuật giải trộn các cặp đường chạy trên Ft1 & Ft2 có chiều dài L về Fd

thành các đường chạy với chiêu dải 2”L

. Sắp xếp trên tập tin (tt)

1.b. Trộn tự nhiên (Natural Merge Sort)

. Sắp xếp trên tập tin (tt)

2. Sắp xếp theo chỉ mục

s$: TẬP

“=. Bài tập chương 3 (trang 84 - 85)

=. (Lý thuyêt) Cho một mảng số nguyên bao gôm 20

phân tử như sau 23 34 46 16 8 9 7 6 13

22 65 45 185 29 45 15 3 10 64 2i

Tính sô phép gán, sô lần so sánh, hoán vị của mỗi

thuật toán (Bubble Sort, QuickSort, Straight Selecfion

Soff, SfraIighf Insertion Sor(, Siralght Merge Soi, Naftural Merge Sori) là bao nhiêu?

Naftural Merge Sori) là bao nhiêu?

=. (Lý thuyết) Nêu đôi với dãy có giá trị phân tử giữa

dãy lớn nhât, áp dụng phương pháp nào nhanh hơn

QuickSort hay Bubble Sort?

(VD: dãy:23 4 6 7/7 45 5 6G 7)

=.. Cài đặt các giải thuật sắp xêp trong lý thuyết đôi với

các dãy | mảng có giá trị giảm dân

Một phần của tài liệu CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ KỸ THUẬT SẮP XẾP (Trang 28 -28 )