0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (37 trang)

Đúng, nhng không viết ở dạng đầy đủ

Một phần của tài liệu CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IP TRÊN INTERNET (Trang 30 -33 )

35355 D. Đây không phải địa chỉ Internet

N. Bỏ qua, không trả lời.

Câu hỏi số 4

Nếu chúng ta muốn một địa chỉ Internet để tổ chức một mạng lới tham gia

mạng Internet với qui mô 150 máy tính và 50 cổng truy nhập khác nhau,

chúng ta chọn lớp địa chỉ nào? A. Lớp A

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

E. Lớp E

3535555

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, htfp://www.diachiweb.com, email: cuonnep(2diachiweb.com

Câu hỏi số 5

Địa chỉ IP: 225.010.14.32. Địa chỉ này ở lớp địa chỉ nào?

A. Lớp A B. Lớp B

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

E. Lớp E

35355

5^5

N. Bỏ qua, không trả lời.

Câu hỏi số 6

Địa chỉ IP: 180.30.20.10. Đâu là địa chỉ mạng (Net ID)?

A. 180 B.150.30

B.150.30

C. 30.20

D. 1850.30.20

E. 20.10

353555

^5

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, htfp://www.diachiweb.com, email: cuonnep(2diachiweb.com

Câu hỏi số 7

Địa chỉ IP: 203.162.12.10. Đâu là địa chỉ của máy chủ?

A.10 B. 203

B. 203

C. 12.10

D. 1ó62.12.10

E. 203.162

35355

5^5

N. Bỏ qua, không trả lời.

Câu hỏi số 8


Muốn biết khả năng phân địa chỉ (không gian địa chỉ) của mạng (Net ID)

trong một lớp chúng fa căn cứ vào:

Ê A. Số octet dành cho Net ID

Ê bB.Sốbit trong class bịt

| Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, htfp://www.diachiweb.com, email: cuonnep(2diachiweb.com

& Œ. Số bịt còn lại trong octet (các octet) dành cho Net ID

ÊD. Số octet dành cho máy chủ (Host ID)

Ê N.Bỏ qua, không trả lời.

Câu hỏi số 9

Tạo địa chỉ mạng con dựa trên nguyên tắc nào?

CA, Địa chỉ mạng mà NIC phân cho

ÊB_ Trên lớp địa chỉ

Ê C,Trên địa chỉ của máy chủ

Một phần của tài liệu CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IP TRÊN INTERNET (Trang 30 -33 )

×