0

COOkI© VỚI các chức năng »Ä0:

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP VÀ MYSQL (Trang 42-42 )

- Kiến thức là kho báu không phải của riêng ai Vì vậy bạn đừng ngần ngại khi chía sẻ cho mọi người.

t COOkI© VỚI các chức năng »Ä0:

c $ ro xà “S4 s6 CN số

YXề* ẤP Ci3ệN Y '“ˆ TY \ 1. ki) LẠ na Tì tì À

ìäi SIRR ¡E188 TT Â VÀ, À2

. . chà `

¬ §ˆš v2 t À ¬—= mm...

VY NZA XE TS 24 EN SEN ŸÊŸSCS XI §Y SYŸNKA 3A ẢNXề 3t ‹ã ä ế» }ÊN

333v 5Ä N3 33 CO 3 š(U 4ÃZé Xã VÀ 3xš (2Á Xi (6v ki kã

t!A 34

XXÂ.ÀÀA,

- hồng có : a0 đặc biệt não về Đảo mật,

Một khi cookie được › xác -lập, các biến phát sinh từ cookie có tác dụng giống như biến phát sinh từ form rnà chúng ta đã bần trước đây. Chúng sẽ hiện diện với chức năng là biến globaL

* * * z » z- » r * ^ Sau khi scrtipt PHP xác lập cookie, các script khác trong domain có thể truy cập cookie mi cách tự động.

z⁄ Lv - ^ z? thị s À” la

Nêu như bạn muốn cần thận hơn để Smwycookte không xung. đột t với một biền nào khá

X " "

Đ® ® =nì Ra) (Œa

có tên Smycookie, bạn có thể truy xuất nó thông gua mảng HWTP COOKIE.

dụng lệnh: ĐTTP CO@SIRE VARSI” ¬-

“2

Bạn có thề xác lập COOkKIe ung cấp khá năng truy xuất như là một máng:

s=@œEccokie (“mycoockie sị first]*,* ¬ ;Ebing †25934O00, 8/7, #83192.188.1

ì Ỳ

& {”#mycookie[second] ", "my second Ltd, Eime ) 2592000, 8/01,

‡† ' ì¿

Cá hai biến trên đều có thế truy cập đến như là một máng hiên hợp.

. 214/124

PHP4 cũng giống như ASP và ColdFusion đều có hỗ trợ session, việc này giúp ích rất nhiều cho việc Iruy cập web, Vậy session là gì;

Đơn giản nổ chỉ là s.aÊ A(0° d6, 69 xvà đang ờa đa trong khi chuyển tiế P giữa các trang web. Chương trình của bạn khai báo một session được bắt đầu với hầm siarl_ sessionQ,. PHP đăng ký một SesssionHD duy nhất, và thường thì HD này được gởi đến user thông qua một cookie. PHP sau đó tạo một tập tin trên server để theo dõi sự thay đối của biến. Tập tin này

có tên giống như tên của Session]Ð.

Một khi session được tạo, bạn có thể đăng ký bấi kỳ số lượng biến. Các giá trị của những biến

này được lưu giữ trong tập tin trên server. Cũng nhữ sự tổn tại của cookie, các biến trong session sẽ hiện điện trên bất kỳ trang nào được truy cập đến trong phạm vì một domain. Việc xác lập này rất thuận tiện hơn là chuyển tiếp các biến từ trang này sang trang khác thông qua các phần tử ấn trong form hay cookie.

Sesston nối chung là khá đơn giản. Hãy X xem script sau sẽ đăng ký một biến session tên là $%ãmy, var, và sẽ gán cho nó một giá trị là "hello world”. v2 cam

3 mxr xưa ) 3 mxr xưa ) N kk 4 V VỀ CÁ A. ¬.. ¬... Yuưn | VỀ wự ` ._¬.... Ÿ

Trên những trang tiếp theo biến Smy_ var sẽ hiện điện, nhưng chỉ sau khi bạn chạy hầm

sesssion_sfar(Q, Hàm này bảo PHP ñm kiếm mội session xem có tốn tại hay không, rồi lâm cho các biến session trở thành global. Nó có thể sử dụng câu lệnh IF để làm cho các biến session hoàn toàn có thể truy cập được. Hãy xem xét ví dụ sau:

ì DO

`

Sau khi chạy chương trình này, chọn x42 trên trình duyệt. Bạn sẽ thấy scrIp1 sẽ nhớ được răng bạn là a1,

+ ` .—. ` * , cuc ^ 2 * + A _ ^ ˆ ~ + r ~”

Các hàm sefcookteQ và session_ sfart nên ở vị trí gần đầu tập tim. Nếu bạn thứ chuyền đến

CA.

_N la

trình duyệt trước để xác lập một cooEte bạn sẽ nhận được một thông báo lất.

2% .ưY v z

Một phần của tài liệu LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP VÀ MYSQL (Trang 42 -42 )