0

Trường THPT Việt Yên I Việt Yên Bắc Giang Gv Thân Văn Đảm Câu 149(Đề chung 04B )

Một phần của tài liệu 176 ĐỀ THI ĐẠI HỌC HÌNH HỌC GIẢI TÍCH.PDF (Trang 26-26 )

Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho A(-4;-2;4) và đường thẳng (d) có phương trình:

x=-3+2t y=l-t Z=-l+4t

Viết phương trình đường thẳng A qua A, cắt và vuông góc với (đ). Câu I50(Đề chung_ 04D)

Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho hình lăng trụ đứng

ABC.A,B,C,. Biết A(a;0;0), B(-a;0;0), C(O0;1;0), B,(-a;0;b), a>0,b>0.

a. Tính khoảng cách giữa hai đường thắng B,C và AC, theo a và b.

b. Cho a, b thay đổi nhưng luôn thoả mãn a + b = 4. Tìm a, b để khoàng cách giữa hai đường thắng B,C và AC, lớn nhất.

thắng B,C và AC, lớn nhất.

Câu I51(Đề chung_04D)

Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho ba điểm A(2;0:l), B(;0;0), C(1;1;1) và mặt phẳng (P): x + y +z— 2 =0. Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm ABC và có tâm thuộc mặt phẳng (P).

Câu 152(Đề chung_05A)

Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho đường thẳng (d) và mặt phẳng

Œ):

(đ): x-] _ y+3 _ z3

—] 2 l

(P):2x+y—-2z+9=0

a._ Tìm toạ độ điểm I thuộc (đ) sao cho khoảng cách từ I đến (P) bằng 2.

b. Tìm toa độ giáo điểm A của (d) và (P). Viết phương trình tham số của đường thắng A nằm trong mặt phẳng (P) biết A đi qua A và vuông góc với (đ).

Câu 153(Đề chung_05B)

Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho hình lăng trụ đứng

ABC.A;B,C; với A(0;—-3;0), B(4;0;0), C(0;3;0), B.(40;4).

a. Tìm toạ độ các đính A;,C,. Viết phương trình mặt cầu có tâm là A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCC,B,).

b. Gọi M là trung điểm của A,B,. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, M và song song với BC,. Mặt phẳng (P) cắt đường thắng A,C, tạ điểm N. Tính độ dài đoạn MN.

Câu 154(Đề chung_05D)

Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho hai đường thăng

_y†2_ Zr], đa TT Zz-=2=0 x-] (d,) : ? 3 -] 2 x+3y-l2=0

a. Chứng minh (d,) và (d;) song song với nhau. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa cả hai

đường thắng (d,) và (d;).

Một phần của tài liệu 176 ĐỀ THI ĐẠI HỌC HÌNH HỌC GIẢI TÍCH.PDF (Trang 26 -26 )