0

Thay sốta được 220” 1 s00.0,4

Một phần của tài liệu BAI_TAP_TRUYEN_DONG_DIEN.PDF (Trang 26-26 )

-= ~0,025 = 0,21854(â) 0,25 đ

3. Hóm ngược động cơ trờn bằng đảo chiều điện ỏp và thờm điện trở phụ vào mạch phần ứng. Xỏc định giỏ trị điện trở hóm nhỏ nhất cần mắc vào mạch phần ứng sao cho động cơ sẽ dừng sau khi giảm tốc. Biết tải là định

mức.

- Đề động cơ dừng sau khi giõm tốc thỡ ớt nhất là: |M,„„„, - Theo đầu bài: - Theo đầu bài:

P P M,=-M„„=—-~=——.30 Gà, THạm _ 95000 30 Z.5ử00 = 1814,3663(N.m)

M mm = ~Ku ễỏm lạm

Kuỉểmm = K,@„.3,55 = 0,42214.9,55 = 4.0314 Ữa m , m — nu n. R, +R, 220

_0/025+ ẹ,

Thay số ta được: Uy — R, +Ry— R,= Km an —R, Mạ Suy ra:_ 4.0314.220

— 1814/3663 -

= 0,463825(â)

M nmmf — —KM ễạn —M 3 đm s

=IM,|

Vậy, giỏ tri điện trở ham nhỏ nhất cần mắc vào mạch phần ứng đề thỏa món

yờu cầu đầu bài là: R, = 0,463825(0)

0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ

Đề số: 8

Cõu 1: (3 điễm) n(VDự

1. Nờu điều kiện ổn định tĩnh của truyền động điện. 2. Xột xem điểm A cú phải là điểm làm việc ổn định

khụng?

Cõu 2: (7 điểm)

Cho động cơ khụng đồng bộ ba pha cú cỏc số liệu sau:

Pam=60KW; nạm=720V/phỳt; À„=Mu/Mam=2,2; E¿ = 175V; 0 >

lsam= 216A; 2p=8. M(N.m)

1. Tớnh mụmen khởi động trực tiếp của động cơ.

2.Xỏc định tốc độ làm việc ụn định của động cơ trờn đặc nh cơ tự nhiờn khi mụmen tải tỏc

dụng lờn trục động cơ là M,=0,BMạ„, tải phản khỏng. Vẽ đặc tớnh cơ minh họa ( Vẽ định

ỳnh).

3. Xỏc định tốc độ làm việc ổn định của động cơ khi mạch roto được mắc thờm một điện trở phụ là 1,5O. Tải thế năng định mức.

Một phần của tài liệu BAI_TAP_TRUYEN_DONG_DIEN.PDF (Trang 26 -26 )