0
Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

Phân tích tỷ số lợi nhuận trên doanh thu

Một phần của tài liệu TẠO THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHO NÔNG SẢN Ở HUYỆN Ô MÔN - CẦN THƠ (Trang 42 -43 )

Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = lợi nhuận/ doanh thu

Tỷ số này cho biết hiệu qủa của một đồng thu nhập, và đồng thời đánh giá được hiệu quả sản xuất của cây mía trên địa bàn tỉnh. Tỷ số càng cao chứng tỏ trong sản xuất mía đã có những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập trong sản xuất mía.

a) Phân tích tỷ số lợi nhuận trên doanh thu năm 2005

* (Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu)2005 = 37% tỷ số này cho biết cứ một đồng đem đi đầu tư thì sẽ mang về 0,37 đồng lợi nhuận trên vốn đầu tư đó. Đều này cho thấy hiệu quả sản xuất mía của năm 2005 đạt hiệu quả có 37% lợi nhuận mang về từ một đồng đầu tư.

b) Phân tích tỷ số lợi nhuận trên doanh thu năm 2006

* (Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu)2006 = 16% tỷ số này cho biết cứ một đồng đem đầu tư thì sẽ mang về 0,16 đồng lợi nhuận trên vốn đầu tư đó. Đều này cho thấy hiệu quả kinh tế của việc sản xuất mía năm 2006 chưa cao, và phần lợi nhuận mang về từ vốn đầu tư quá nhỏ chỉ chiếm 16% của vốn đầu tư.

c) Phân tích tỷ số lợi nhuận trên doanh thu năm 2007

* (Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu)2007 = 39% tỷ số này cho biết cứ 1 đồng đem đi đầu tư sẽ mang về 0,39 đồng lợi nhuận trên vốn đầu tư đó. Đều này cho thấy hiệu quả sản xuất mía năm 2007 đạt hiệu quả sản xuất cao hơn các năm khác và có 39% lợi nhuận mang về từ một đồng đầu tư ban đầu. Đây là tỷ lệ cao nhất trong ba năm sản xuất gần đây nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong ba năm canh tác mía thì có năm 2007 là năm sản xuất mà người dân trong tỉnh đã có những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập cho hộ. Năm 2007 là năm đạt hiệu quả sản xuất cao nhất trong các năm vì có tỷ số chi phí trên doanh thu nhỏ nhất và tỷ số lợi nhuận trên doanh thu lớn nhất qua ba năm.

CHƯƠNG 5

Một phần của tài liệu TẠO THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHO NÔNG SẢN Ở HUYỆN Ô MÔN - CẦN THƠ (Trang 42 -43 )

×