0
Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

Phương pháp xếp hạng tín dụng của công ty KPMG

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (Trang 28 -34 )

Trong quá trình phân tích , xếp hạng tín dụng, công ty KPMG đã qua sử dụng các bước như sau:

- Bước 1: Xác định các yếu tố xếp hạng.

- Bước 2: Xếp hạng các yếu tố theo các hạng A,B,C,D,E. - Bước 3: Xác định % trọng số.

- Bước 4 : Phân bổ và tính điểm xếp hạng cho khách hàng. - Bước 5 : đưa ra xếp hàng tổng hợp cho khách hàng.

Xác định các yếu tố xếp hạng: Để tiến hành quá trình xếp hạng tín

dụng, công ty KPMG đã đưa ra một số yếu tố cơ bản như sau:

Một là, phân tích vị thế tài chính

Phân tích vị thế tài chính xem xét tình hình tài chính của khách hàng, vấn đề doanh thu, chất lượng các khoản thu hay chất lượng của tài sản có , tỷ lệ phần trăm hàng tồn kho, vấn đề tiền mặt. Đặc biệt là quá trình luân chuyển tiền mặt, tính toán được tài sản của khách hàng.

Loại A: Được xếp hạng đối với các khách hàng có nhiều tài sản dễ thanh khoản mạnh, hoạt động kinh doanh có lãi, dòng tiền mặt đầy đủ, tỷ lệ nợ thấp, có hai nguồn trả nợ là dòng tiền lãi của khách hàng và phân tính khấu hao, khách hàng ít phụ thuộc vào bình ổn tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Loại B: Các khách hàng có vị thế tài chính xép loại B là khách hàng có lãi ít, khả năng thanh khoản có thể chấp nhận được , có tỷ nợ tương đối, có hai nguồn trả nợ, chu chuyển tiền mặt nhỏ hơn tổng của chi phí hoạt động cộng với mua sắm tài sản.Các khách hàng này có thể đối phó với những thay đổi nhỏ về tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Loại C: Xếp hạng này đối với khách hàng có lãi thấp, gần bằng 0, khả

năng thanh khoản kém, có tỷ lệ nợ cao, chỉ có một nguồn trả nợ, dòng tiền tiền mặt kém , dòng tiền nhỏ hơn tổng thanh toán nợ gốc cộng lãi, tổng số vốn lưu động tăng phải nhỏ hơn các vấn đề phát sinh, rủi ro về ngoại tệ và lãi suất là yếu tố dễ bị tổn thương nhiều.

Loại D: Được xếp hạng này đối với khách hàng hoạt động lỗ, không

có khả năng thanh khoản, phải bán tài sản đẻ tồn tại, tỷ lệ nợ quá cao, nguồn trả nợ không tương xứng, che dấu việc tăng vốn lưu động, hoạt động kinh doanh lỗ.

Hai là, thanh toán nghĩa vụ nợ và các nghĩa vụ theo hợp đồng

Loại A: Xếp hạng này đối với khách hàng luôn thực hiệ các nghĩa vụ nợ

và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đúng hạn, mức độ sử dụng tài khoản cao.

Loại B: Đối với khách hnàg thực hiện các nghĩa vụ thường chậm hơn 90 ngày, đôi khi thấu chi, số dư trung bình cao, mức độ sử dụng tài khoản ở mức trung bình, có vi phạm hợp đồng, có các khoản vay mới hỗ trợ.

Loại C: Chi trội mang tính định kỳ, mức độ sử dụng tài khoản thấp, vi phạm hợp đồng lên tới 180 ngày, gia hạn khoản vay nhằm che dấu vấn đề về tài chính, không cân đối tài khoản theo địng kỳ, chứng từ kém.

Loại D: Thường xuyên chi trội, vi phạm hợp đồng lớn hơn 180 ngày, các khoản gia hạn dùng để chi trả lãi vay, chứng từ pháp lý kém( vay hoặc khế ước cầm cố).

Loại E: Các khoản vay mới để chi trả lỗ hoạt động, chứng từ hoặc thị trường không có khả năng thanh lý tài sản đặt cọc ở mức giá dự toán.

Ba là, chất lượng quản lý, quản trị doanh nghiệp

Loại A: Là khách hàng có bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp đủ khả năng, điều kiện, có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, có tính chuyên nghiệp cao, hệ thống kiểm soát và hệ thống thông tin quản lý tốt, hoạt động kiểm toán độc lập tốt.

Loại B: Là khách hàng có bộ phận quản lý, quản trị doanh nghiệp đủ khả năng, đủ điều khiện, không bị nghi ngờ về tính trung thực, có một số vấn đề về chiến lược, hệ thống kiểm soát, hệ thống quản lý thông tin đang được cải thiện. Chủ sở hữu và nhà quản lý có những cam kết với doanh nghiệp, kiểm toán độc lập có thể chấp nhận được.

Loại C: Chất lượng quản lý quản trị của công ty này có phần yếu kém, năng lực quản lý, điều hành thấp, kinh nghiệm ít, có thể bị nghi ngờ về tính trung thực, không có tầm nhìn chiến lược, hệ thống kiểm soát và hệ thống thông tin quản lý kém, bộ phận quản trị doanh nghiệp có xung đột, kiểm toán độc lập kém.

Loại D: Chất lượng quản lý, quản trịdoanh nghiệp kém, không có năng lực, không hợp tác, có thái độ thù địch, bị nghi ngờ về tính chính trực,

thiếu kiểm soát hệ thống quản lý thông tin, có vấn đề về quyền sở hữu , không có nguồn vốn mới, kiểm toán độc lập kém.

Loại E: Được xếp hạng đối với các khách hàng có chất lượng quản lý, quản trị yếu kém, không thể tin tưởng, thiếu năng lực và liều lĩnh, có khả năng xảy ra gian lận, không có quản trị doanh nghiệp.

Bốn là, điều kiện nghành kinh tế

Loại A: được xếp hạng đối với khách hàng đang hoạt động trong nghành kinh tế chấp nhận được, có đủ nhu cầu, khả năng sinh lãi đủ, cạnh tranh ở mức tối thiểu.

Loại B: được xếp hạng đối với khách hàng hoạt động trong nghành kinh tế có vấn đề , thu nhập giảm, cạnh tranh tăng, chi phí hoạt động tăng, trong nghành bất động sản: tỉ lệ sử dụng phòng hoặc năng lực tiếp nhận khách giảm.

Loại C: được xếp hạng cho các khách hàng hoạt động trong nghành hay thay đổi, doanh nghiệp yếu đang chịu nhiều áp lực, thu nhập giảm, nhu cầu giảm, rủi ro tự do hoá, rủi ro về nguyên liệu thô, rủi ro về mất giá tiền tệ, giá cả chịu sự giám sát.

Loại D: được xếp hạng cho các khách hàng hoạt động trong nghành kém, không có lãi, cạnh tranh giá gay gắt, rủi ro tự do hoá cao, giá giảm, cần thiết phải yái cơ cấu hoạt động.

Loại E: được xếp hạng đối với khách hàng hoạt động trong nghành đang chết dần, nhiều yếu điểm về cơ cấu và bị lỗi thời.

Năm là, vị thế của khách hàng trên thị trường

Loại A: Được xếp hạng đối với khách hàng có vị thế trên mức trung bình, có vị thế cạnh tranh mạnh, sản phẩm và thị trường tốt, thị phần cao.

Loại B: Trong mức trung bình của ngành, một số yếu điểm về cạnh tranh.

Loại C: Dưới mức trung bình, có vấn đề về cạnh tranh được xác định, yếu điểm về công nghệ.

Loại D: Thấp hơn mức trung bình trong ngành, vấn đè cạnh tranh nghiêm trọng, vấn đè công nghệ nghiêm trọng, phải có nhu cầu cấp thiết để hiện đại hoá, đang mất dần thị trường có vấn đề về sản phẩm.

Loại E: Có phân mảng thấp, không thể cạnh tranh, công nghệ lạc hậu, sản phẩm kém, có rủi ro về quốc gia, vai trò hầu như không còn.

Sáu là, triển vọng tồn tại

Loại A: Không có rủi ro nghiêm trọng,động cơ bù đắp thâm hụt trong tài khoản cao.

Loại B: Sẽ vượt qua các khó khăn, có khả năng để đối phó, chủ sở hữu có thể hỗ trợ, có vốn mới nếu cần, không có vấn đề nghiêm trọng về lao động.

Loại C: Phụ thuộc vào tài trợ, hỗ trợ của chủ sở hữu, cần chính sách tiếp thị mới, rủi ro tiềm tàng trong tương lai, dôi dư lao động thấp, sản phẩm và thị trường có thể phục hồi.

Loại D: Có vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh.

Loại E: Bị nghi ngờ, bị thanh ký, bị phân đoạn, giá trị dựa vào sự thanh lý. Người mua tối thiểu.

Xếp hạng các yếu tố theo hạng A,B,C,B,E

Yếu tố Giả định xếp hạng

1. Quản lý và quản trị A=1

2.Kinh nghiệm thanh toán C=3 3. Xu hướng và tương lai của ngành D=4 4. Vị trí của doanh nghiệp trong nghành C=3 5. điều kiện tài chính của doanh nghiệp C=3

Xác định % trọng số

Phần này nhằm xác định trọng số có thể của các chỉ tiêu của việc xếp hạng. Xác định mức độ tập trung và mức độ quan trọng cho từng yếu tố cụ thể để đưa ra quyết định xếp hạng toàn diện . Phần phân bổ này do ý kiến chủ quan của từng chuyên gia trong quá trình định hạng tín dụng.

Yếu tố Giả định xếp hạng

1. Quản lý và quản trị 40%

2.Kinh nghiệm thanh toán 10% 3. Xu hướng và tương lai của ngành 10% 4. Vị trí của doanh nghiệp trong nghành 10% 5. điều kiện tài chính của doanh nghiệp 20%

6. Triển vọng tồn tại 10%

Tính toán xếp hạng cho khách hàng

Phần này nhằm áp dụng trọng số của dặc điểm các mức riêng biệt vào việc đánh giá hạng toàn diện của từng khách hàng, Trong phần này sử dụng các phần đánh giá và phân bổ trọng số để tính toán đưa ra tổng số điểm của khách hàng và đưa ra định hạng tín dụng cho từng khách hàng.

Trong quá trình tính toán có sử dụng đến hệ số : 0,833

Điểm số của các hạng được phân như sau: A=1 điểm; B=2 điểm; C=3 điểm; D= 4 điểm; E=5 điểm. A là hạng cao nhất, E là hạng thấp nhất.

Ví dụ: Doanh nghiệp E là một khách hàng lâu năm của ngân hàng. Sản

phẩm chính của doanh nghiệp đã trở nên lạc hậu do tiến bộ công nghệ mặc dầu những ngày đầu, doanh nghiệp đã rất có lãi.Các khoản dự phòng tài chính của doanh nghiệp đã sử dụng hết do tài khoản tại ngân hàng của doanh nghiệp luôn ở mức tối thiểu và tiền mặt ở mức tạm đủ chi trả. Báo cáo tài

chính chưa kiểm toán được chuẩn bi từ 2 năm trước, người bán hàng ngừng cung cấp hàng hoá do doanh nghiệp chưa trả những khoản nợ người bán. Đã đến lúc báo cáo tài chính phải rà soát lại.

Một phần của tài liệu XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM (Trang 28 -34 )

×