0
Tải bản đầy đủ (.doc) (53 trang)

Phơng hớng phát triển của Công ty trong thời gian tớ

Một phần của tài liệu VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI (2) (Trang 40 -40 )

Sau hai năm cổ phần hóa Công ty Cổ phần Thiết bị thơng mại đã đạt đợc những kết quả đáng phấn khởi. Doanh thu và lợi nhuận luôn tăng, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng đợc cải thiện. Tuy nhiên không dừng lại ở đó mà Công ty Cổ phần Thiết bị thơng mại vẫn không ngừng vơn lên phát huy nội lực và tận dụng mọi tiềm năng để đẩy mạnh sản xuất góp phần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt đợc trong những năm qua Công ty đã xây dựng kế hoạch dự kiến năm 2001 với tổng doanh thu là 14 tỷ, lợi nhuận là 2,5 tỷ và thu nhập bình quân là 1,5 triệu/ ngời/ tháng. Đồng thời Công ty còn dự kiến đầu t thêm 2,5 tỷ để mua sắm máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất và chất lợng sản phẩm. Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cờng đầu t phát triển chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trờng trong nớc và từng bớc mở rộng thị trờng ra nớc ngoài.

Từng bớc đẩy mạnh kinh doanh theo phơng thức mua bán trực tiếp để tăng doanh thu và lợi nhuận. Theo phơng thức này, Công ty có thể chủ động trong sản xuất kinh doanh, vì thế đây đợc coi là mục tiêu chiến lợc của Công ty trong thời gian tới. Thêm vào đó, Công ty sẽ tích cực hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu phù hợp, giá rẻ đặc biệt là tăng cờng sử dụng nguồn nguyên liệu trong nớc để hạ thấp giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo đợc chất lợng sản phẩm.

Một phần của tài liệu VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI (2) (Trang 40 -40 )

×