0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI (Trang 51 -66 )

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội

3.1.1. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng

Với định hướng chiến lược vươn lên trở thành một trong những tập đoàn tài chính – ngân hàng mạnh của Việt Nam, Eximbank tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa tốc độ phát triển, với tư tưởng chủ đạo: Tranh thủ thời cơ, tận

dụng cơ hội, khắc phục các điểm yếu, phát huy lợi thế so sánh của Eximbank và của các đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh thị phần - mở rộng lĩnh vực và quy mô hoạt động một cách hiệu quả và bền vững.

Trên cơ sở định hướng của Eximbank Việt Nam, Eximbank Hà Nội cũng xây dựng cho mình những chiến lược cụ thể, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng - một trong những mảng hoạt động truyền thống của Eximbank.

Thứ nhất, tiếp tục mở rộng và phát triển thị phần; đa dạng hoá các loại

sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Thứ hai, củng cố, giữ vững và gia tăng thị phần tài trợ thương mại (bao

gồm cả tài trợ xuất nhập khẩu), dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng.

Thứ ba, bên cạnh việc tập trung và phát triển nhanh mảng hoạt động ngân

hàng bán lẻ (doanh nghiệp vừa và nhỏ; cá nhân và hộ gia đình), cần chú trọng phân khúc khách hàng là các tập đoàn kinh tế/công ty (doanh nghiệp lớn); đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư – liên kết với các ngân hàng /định chế tài chính trong và ngoài nước để chủ động tham gia các dự án lớn (tài

trợ dự án; hợp vốn - đồng tài trợ; đầu tư tài chính; kinh doanh chứng khoán; quản lý quỹ) và các dịch vụ tài chính khác.

Thứ tư, tăng cường công các thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán

nội bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

Thứ năm, tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ quá

hạn trên tổng dư nợ.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Eximbank Hà Nội cần tập trung vào các biện pháp như sau:

Thứ nhất, tranh thủ sự hợp tác với các cổ đông chiến lược trong và ngoài

nước, tận dụng lợi thế về vốn chủ sở hữu nhằm gia tăng thị phần đầu tư tín dụng, chú trọng phát triển tín dụng trung – dài hạn (như cho vay dự án, cho vay hợp vốn - đồng tài trợ) nhằm sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển; đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ; chú trọng đến chất lượng dịch vụ.

Thứ hai, tiếp tục chú trọng – xem công nghệ là một trong những khâu mũi

nhọn đột phá, đẩy mạnh và triển khai nhanh các dự án nâng cấp, mở rộng và đâu tư mới hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại đáp ứng được các yêu cầu xử lý nhanh, an toàn, hiệu quả.

Quan tâm nghiên cứu về công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tránh lạc hậu về công nghệ, tranh thủ kịp thời những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực ngân hàng; đồng thời chú trọng hơn nữa việc đầu tư cho phát triển công nghệ, đào tạo nhân sự công nghệ thông tin.

Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động Marketing, xây dựng, chuẩn hoá và phát

triển thương hiệu Eximbank nhằm nâng cao hơn nữa giá trị và sự nhận biết thương hiệu của Eximbank đối với công chúng nói chung và các khách hàng nói riêng.

Thứ tư, tiếp tục tập trung kiện toàn bộ máy và phương thức điều hành;

tăng cường khả năng kiểm tra kiểm toán nội bộ; tiếp cận và từng bước chuẩn hoá các quy trình, thao tác nghiệp vụ - áp dụng các chuẩn mực kế toán và quản

trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đảm bảo phát triển nhanh - hiệu quả, nhưng an toàn - bền vững.

Thứ năm, xây dựng chính sách giữ, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân

tài; xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực song song với việc xây dựng hệ thống khuyến khích/đánh giá hiệu quả và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp của nhân viên; xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết - gắn bó với sự phát triển của Eximbank – có năng lực về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Thứ sáu, tích cực tìm kiếm thông tin, tư vấn, trợ giúp khách hàng trong

việc ra quyết định đầu tư.

Thứ bẩy, tăng cường thiết lập mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách

hàng; có chế độ ưu đãi với khách hàng lâu năm; đi sâu tìm hiểu các khách hàng mới, tạo điều kiện tốt nhất để khách hàng có thể vay vốn trên cơ sở sự hiểu biết của ngân hàng đối với khách hàng, không đơn thuần chỉ dựa trên các tài sản đảm bảo.

Trên đây là những định hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nói chung, phần tiếp theo sẽ là những định hướng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu.

3.2.2. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ XNK

Một trong những đặc điểm của hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là gắn liền với vấn đề rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro quốc gia,… Do đó, việc xây dựng chiến lược nhằm phát triển nhanh, an toàn và đạt hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là rất cần thiết.

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác huy động vốn, đảm bảo vốn tài trợ cho hoạt

động tín dụng nói chung cũng như tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu nói riêng nhằm tăng tính chủ động khi thực hiện ký kết những hợp đồng tài trợ lớn.

Thứ hai, tranh thủ sự hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài

nước, nhằm gia tăng thị phần tín dụng tài trợ XNK, chú trọng đến tín dụng trung – dài hạn nhằm sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, thực hiện chế độ tỷ giá và lãi suất linh hoạt, nhanh nhạy nắm bắt

thông tin, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, nhằm hạn chế đến mức tối đa những bất lợi và rủi ro cho khách hàng, cũng như cho bản thân Chi nhánh, từ đó gây dựng lòng tin và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng mới, cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác lâu bền với những khách hàng cũ của Chi nhánh.

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống chấm điểm đối với các doanh nghiệp XNK.

Đây là lĩnh vực hoạt động mang tính chất đặc thù, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, vì vậy việc hiểu rõ về khách hàng cũng như những phương pháp phòng ngừa rủi ro hữu hiệu cho hoạt động này là rất quan trọng.

Thứ năm, phát huy lợi thế so sánh của Chi nhánh trong hoạt động tín

dụng tài trợ XNK về vốn, về trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý…

Thứ sáu, mở rộng đối tượng khách hàng được nhận tài trợ tín dụng XNK

từ Chi nhánh. Đi đôi với việc tập trung chăm sóc, xây dựng chế độ ưu đãi hợp lý cho nhóm khách hàng lâu năm, có uy. Đồng thời, tích cực tìm kiếm, phát triển những mối quan hệ khách hàng mới.

Thứ bẩy, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng và hệ thống

công nghệ của Chi nhánh. Đây chính là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng góp phần làm nên thành công của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng tài trợ XNK nói riêng.

Trên đây là định hướng chiến lược nhằm giúp ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ XNK. Phần tiếp theo sẽ đi sâu phân tích những giải pháp cụ thể:

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ XNK

Biện pháp mở rộng và thu hút nguồn vốn huy động

Hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của các ngân hàng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Một nguồn vốn lớn và ổn định sẽ là cơ sở để ngân hàng có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của khách hàng, cũng như phục vụ cho chiến lược phát triển các sản phẩm, dịch vụ của bản thân ngân hàng đó.

Thông thường, khi cho vay tài trợ XNK, đặc biệt là tài trợ nhập khẩu các ngân hàng cho khách hàng vay bằng ngoại tệ. Do đó, nguồn vốn ngoại tệ, mà nhất là các ngoại tệ mạnh, thường được sử dụng trong giao dịch thương mại quốc tế như: USD, EURO, JPY… có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngân hàng. Đặc biệt, trong điều kiện tỷ giá ngoại tệ biến động không ngừng, nguồn vốn ngoại tệ kém ổn định như hiện nay, thì việc duy trì một lượng vốn để có thể đảm bảo khả năng phục vụ nhu cầu tín dụng tài trợ XNK là một vấn đề không dễ giải quyết đối với hệ thống ngân hàng nói chung và với Eximbank Hà Nội nói riêng.

Vì vậy, trong thời gian tới, Chi nhánh cần có kế hoạch thực hiện các biện pháp tăng cường mở rộng và thu hút nguồn vốn huy động:

- Tập trung khai thác nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá

nhân, hộ gia đình… Coi trọng nguồn vốn có tính ổn định cao, từ dân cư.

- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn với chế độ lãi suất linh hoạt,

thay đổi nhanh chóng, kịp thời với tình hình biến động lãi suất của thị trường

- Phát hành các loại kỳ phiếu, trái phiếu có đảm bảo bằng ngoại tệ để thu

hút khách hàng

- Tăng cường huy động vốn trung – dài hạn, nhằm tăng tính ổn định cho

nguồn vốn tài trợ tín dụng trung – dài hạn, bằng các ưu đãi về lãi suất, các dịch vụ đi kèm như tư vấn tài chính, cung cấp thông tin thị trường miễn phí cho khách hàng…

- Song song với những biện pháp kể trên, Chi nhánh cần chú trọng nâng

cao chất lượng của đội ngũ nhân viên, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, nhằm tạo nên những ấn tượng ban đầu tốt đẹp, hấp dẫn, góp phần phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng.

Hoạt động tín dụng tài trợ XNK là một trong những mảng hoạt động chính của Eximbank Hà Nội, do đó, hiệu quả của hoạt động này có tác động không nhỏ đến sự phát triển và hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

- Hiện nay, các hình thức tài trợ XNK đã được Eximbank Hà Nội phát

triển khá đa dạng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Chi nhánh vẫn cần quan tâm nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nhằm đa dạng hoá các hình thức tài trợ đảm bảo phục vụ tốt nhất những yêu cầu khác nhau của khách hàng trong và ngoài nước.

- Thực hiện mở rộng hoạt động cho vay đồng tài trợ, giải quyết nhu cầu

vốn cho các dự án lớn. Điều này sẽ giúp cho Chi nhánh tận dụng được những khoản vốn nhỏ, đặc biệt là có thể san sẻ rủi ro cho các NHTM khác khi tham gia tài trợ dự án

- Quan tâm nhiều hơn đến phương thức thanh toán L/C hàng nhập khẩu.

Với vai trò là ngân hàng mở L/C thì khi cấp tín dụng tài trợ cho doanh nghiệp, mức độ rủi ro của ngân hàng trong việc không thu hồi được nợ hoặc nợ quá hạn... cũng sẽ có phần thấp hơn

- Phát triển các nghiệp vụ bảo lãnh, và nghiệp vụ chiết khấu chứng từ.

• Bảo lãnh là cam kết của ngân hàng dưới hình thức thư bảo lãnh về

việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của ngân hàng, khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩ vụ như cam kết.

Như vậy là mặc dù trong nghiệp vụ này, ngân hàng không phải xuất tiền ra cho khách hàng, tuy nhiên hoạt động bảo lãnh cũng ẩn chứa những rủi ro tín dụng rất lớn cho phía ngân hàng. Để ra quyết định có bảo lãnh hay không, các cán bộ tín dụng cần thực hiện quy trình thẩm định tín dụng kỹ càng, khi cần thiết phải đi xuống cơ sở để kiểm tra, đánh giá thực tế, hạn chế tối đa những sơ suất trong khâu thẩm định.

• Trong nghiệp vụ chiết khấu chứng từ: các cán bộ tín dụng cần đẩy

nhanh thời gian xử lý để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Ví dụ như hiện nay, thời gian kiểm tra và thông báo tình trạng của bộ chứng từ khi

khách hàng xuất trình là tối đa 1buổi làm việc sau khi nhận được chứng từ do khách hàng xuất trình qua fax/email. Tuy nhiên, Chi nhánh có thể xem xét để giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống còn tối đa là nửa buổi. Đặc biệt với những khách hàng có quan hệ lần đầu với Chi nhánh thì việc hồ sơ được xử lý nhanh, chính xác sẽ gây ấn tượng rất tốt, tạo nhiều thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và ngân hàng.

Mở rộng đối tượng cho vay tín dụng tài trợ XNK

Hiện nay, trong các đối tượng mà Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng cho vay, có thành phần kinh tế là các pháp nhân và cá nhân nước ngoài chưa được các NHTMCP nói chung và Eximbank Hà Nội nói riêng để quan tâm tới. Lý do dễ hiểu là vấn đề ngôn ngữ khác nhau, thời gian và địa bàn cư trú thường khó kiểm soát… Điều đó khiến các gân hàng thường e ngại trong

vấn đề xem xét cho vay, nhất là khi thu hồi vốn. Tuy nhiên chủ trương

của Nhà nước ta rất khuyến khích cho các nhà đầu tư bỏ vốn vào Việt Nam, tổ chức sản xuất kinh doanh với việc sử dụng nguồn lao động tại chỗ, vì vậy đây cũng là một lượng khách hàng rất lớn cho các ngân hàng Việt Nam nói chung, và ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội nói riêng. Đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chi nhánh nên tranh thủ tiếp cận vào những đối tượng này nhằm tăng cao dư nợ cho vay và chiếm lĩnh được các hoạt động xuất nhập khẩu của họ.

Để mở rộng đối tượng cho vay tài trợ tín dụng XNK sang các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài… thì Chi nhánh cần xây dựng những quy chế cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Hạn chế rủi ro tín dụng tài trợ XNK

Song song với việc tăng trưởng tín dụng, Chi nhánh cần quan tâm xây dựng các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng.

- Đa dạng hoá các hình thức cho vay tài trợ XNK nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá của các khách hàng trong nền kinh tế, mặt khác cũng giúp cho ngân hàng lựa chọn khách hàng và phân tán rủi ro tín dụng.

- Xây dựng, củng cố hoạt động các phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt

động tín dụng tài trợ XNK. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá khách hàng hiện nay của Eximbank Hà Nội chủ yếu dựa vào lịch sử quan hệ khách hàng với ngân hàng (mặc dù hệ thống cơ sở dữ liệu còn yếu kém), ít quan tâm đến thực trạng tài chính, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi nhánh cần:

• Củng cố hoạt động của phòng quản lý rủi ro tín dụng. Với chức năng,

nhiệm vụ chính là chịu trách nhiệm quản lý rủi ro của toàn Chi nhánh, phòng phải xây dựng chính sách nhằm kiểm soát mức độ rủi ro tín dụng của từng loại hình tín dụng khác nhau, trong đó có tín dụng tài trợ XNK.

• Củng cố hoạt động của phòng kiểm soát nội bộ, trên cơ sở những cán bộ

có kinh nghiệm lâu năm của Chi nhánh, kết hợp tuyển thêm những chuyên viên giỏi, các kiểm toán viên từ các công ty kiểm toán, nhằm đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng.

- Các chính sách, quy định, quy trình tín dụng… cần phải được xây

dựng một cách rõ ràng, khoa học và thường xuyên được cập nhật cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và các quy định, thông tư ban

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI (Trang 51 -66 )

×