0
Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Khái quát về chi nhánh NHCT Đống Đa

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA (Trang 28 -36 )

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA

2.1 Khái quát về chi nhánh NHCT Đống Đa

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHCT Đống Đa

Từ NHNN quận Đống Đa, hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp chuyển, tách thành Chi nhánh NHCT quận Đống Đa từ 1/7/1988, sau đó được đổi thành chi nhánh NHCT Đống Đa từ 1/4/1993. Qua 20 năm thành lập và đổi mới, phải đương đầu với nền kinh tế hàng hoá hết sức sôi động và cạnh tranh nghiệt ngã với trên 70 ngân hàng và TCTD trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trên cùng địa bàn Hà Nội. Không chịu bó tay trước bất kỳ khó khăn nào, bằng ý chí vươn lên từ nội lực của gần 300 cán bộ công nhân viên chức, có sự chỉ đạo chặt chẽ của NHCT Việt Nam, NHNN thành phố, từng bước chi nhánh NHCT Đống Đa hoà nhập cơ chế thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đứng vững và ngày càng phát triển ổn định trong kinh doanh dịch vụ tiền tệ - ngân hàng, góp phần trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế thủ đô. Chi nhánh gắn đổi mới công nghệ, từng bước hiện đại hoá ngân hàng, thực hiện mục tiêu kinh doanh mà chi nhánh đề ra từ nhiều năm là: “ Kinh tế phát triển, an toàn vốn, thực hiện đúng pháp luật, lợi nhuận hợp lý” với phương châm “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm, phục vụ tốt khách hàng”.

Sau 20 năm thành lập và đổi mới, chi nhánh NHCT Đống Đa đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Với chức năng kinh doanh nghiệp vụ tiền tệ - tín dụng – ngân hàng, NHCT khu vực Đống Đa luôn bảo đảm sự ổn định và phát

triển, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, là đảng bộ vững mạnh 15 năm liên tục, là đơn vị được NHCT Việt Nam khen ngợi nhiều năm liên tục đạt danh hiệu kinh doanh giỏi toàn diện. Vinh dự hơn là năm 1995, được chủ tịch nước tặng thưởng cho cán bộ công nhân viên NHCT Đống Đa huân chương lao động hạng Ba về thành tích kinh doanh tiền tệ ngân hàng, năm 1998, chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhì. Năm 2002, chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhất và đặc biệt năm 2003, chi nhánh được nhận danh hiệu “Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Vinh dự to lớn này là do sự cổ vũ, động viên và ghi nhận của Đảng và Nhà nước về kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Đống Đa trong sự nghiệp đổi mới hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới kinh tế đất nước. Tuy nhiên, không tự bằng lòng với kết quả đạt được, chi nhánh NHCT Đống Đa sẽ tiếp tục phát huy phấn đấu cao hơn nữa chất lượng kinh doanh góp phần xây dựng, phát triển kinh tế thủ đô nói riêng và đất nước nói chung với mục tiêu: “Kinh tế phát triển, an toàn vốn, thực hiện đúng pháp luật”.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Đống Đa

Hiện nay, chi nhánh NHCT Đống Đa có 10 phòng và 01 tổ nghiệp vụ, cụ thể: Phòng khách hàng số 1, phòng khách hàng số 2, phòng khách hàng cá nhân, phòng quản lý rủi ro, phòng kế toán, phòng thanh toán xuất nhập khẩu, phòng tiền tệ - kho quỹ, phòng tổ chức - hành chính, phòng thông tin điện toán, phòng tổng hợp và tổ quản lý nợ có vấn đề, hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ riêng đã được phân công theo sự chỉ đạo và điều hành của Ban giám đốc. Cơ cấu này được thể hiện qua sơ đồ sau:

Chi nhánh NHCT Đống Đa

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Đống Đa

 Phòng khách hàng số 1,2: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng tại phòng, để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NHCT Việt Nam. Quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng.

 Phòng khách hàng cá nhân: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các cá nhân, để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NHCT Việt Nam. Trực tiếp quản cáo,

Hai phòng khách hàng 1,2 Phòng tiền tê – kho quỹ Phòng khách hàng cá nhân

Phòng quản lí nợ có vấn đề Phòng thanh toán xuất nhập

khẩu Phòng Kế tóan

Phòng quản lí rủi ro Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng tổng hợp Phòng thông tin điện toán

BAN LÃNH

LÃNH

ĐẠO:

1 GĐ

4 PGĐ

Phòng giao dịch Kim

tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng cá nhân.

 Phòng quản lý rủi ro: Là phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về công tác quản lý rủi ro của chi nhánh. Quản lý giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng. Thẩm định hoặc tái thẩm định khách hàng, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng. Thực hiện chức năng đánh giá, quản lý rủi ro trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT khu vực Đống Đa theo chỉ đạo của NHCT Việt Nam.

 Tổ quản lý nợ có vấn đề: Là phòng chịu trách nhiệm về quản lý và xử lý các khoản nợ có vấn đề ( bao gồm các khoản nợ: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, nợ quá hạn, nợ xấu). Quản lý, khai thác và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay theo quy định của Nhà nước nhằm thu hồi các khoản nợ gốc và lãi tiền vay. Quản lý, theo dõi và thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro.

 Phòng kế toán: Là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng. Các nghiệp vụ và các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ tại chi nhánh. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. Quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên theo đúng quy định của Nhà nước và NHCT Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

 Phòng thanh toán xuất nhập khẩu: Là phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh theo quy định của NHCT Việt Nam.

 Phòng tiền tệ - kho quỹ: Là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của NHNN và NHCT Việt Nam. Tạm ứng và thu tiền cho các quỹ tiết kiệm, các điểm giao dịch trong và ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho các doanh nghiệp có nguồn thu, chi tiền mặt lớn.

 Phòng tổ chức – hành chính: Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo tại chi nhánh theo đúng chủ trương chính sách của Nhà nước và quy định của NHCT Việt Nam. Thực hiện công tác quản lý và văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn của chi nhánh.

 Phòng thông tin điện toán: Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin để đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống mạng, máy tính của chi nhánh.

 Phòng tổng hợp và tiếp thị: Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho giám đốc chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh. 2.1.3 Hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Đống Đa

Năm 2007 là năm rất khó khăn của chi nhánh NHCT Đống Đa do gánh nặng của nợ xấu và lỗ luỹ kế của năm 2006 lớn, làm cho thu nhập của cán bộ công nhân viên chi nhánh thuộc loại thấp nhất trong hệ thống NHCT. Mặt khác áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gay gắt. T́nh h́nh trên cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của chi nhánh.

2.1.3.1 Tình hình huy động vốn

Tính đến 31/12/2007, tổng nguồn vốn huy động ( bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ) đạt 4503 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 17%, số tuyệt đối tăng 652 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 107% tăng 302 tỷ đồng.

Chi nhánh xác định huy động vốn là nhiệm vụ quan trọng và tập trung tăng trưởng bền vững nguồn vốn huy động. Trong năm 2007, do giá vàng, giá bất động sản biến động mạnh và tăng cao nên một phần vốn đã chảy qua kênh đầu tư này, mặt khác sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt vì vậy việc huy động vốn rất khó khăn. Tuy nhiên, do chi nhánh đã làm tốt công tác phục vụ khách hàng, cải tiến phong cách phục vụ thuận lợi, nhanh chóng, có nhiều hình thức chăm sóc khách hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu gửi tiền của dân cư và các tổ chức kinh tế, vì vậy nguồn vốn huy động đã liên tục tăng trưởng. Chi nhánh đã triển khai đa dạng hoá các hình thức huy động như: huy động tiết kiệm, kỳ phiếu, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm lãi suất bậc thang… Mặt khác, chi nhánh còn tích cực tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng chiến lược có nguồn tiền gửi lớn về hoạt động tại chi nhánh. Bên cạnh đó, chi nhánh vẫn duy trì được quan hệ truyền thống với các đơn vị có số dư tiền gửi lớn nhu: Tổng công ty Xi măng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…

2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn

 Đầu tư vốn tín dụng: Năm 2007, tổng dư nợ cho vay đạt 1198 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 85%. Dư nợ của chi nhánh giảm do Chi nhánh chủ trương chọn lọc khách hàng, chỉ đầu tư cho vay đối với khách hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có khả năng trả nợ ngân hàng; những đơn vị có nợ quá hạn lớn, kinh doanh thua lỗ chi nhánh không thể đầu tư vốn tín dụng tiếp mà chỉ thu nợ.

Hoạt động tín dụng đã thực hiện theo đúng quy trình của NHCT Việt Nam, hoạt động thẩm định rủi ro được độc lập với hoạt động thẩm định cho vay, trong năm đã thẩm định 302 món. Công tác thẩm định rủi ro được thực hiện trên cơ sở thu thập và phân tích thông tin để phục vụ cho việc thẩm định các dự án, phương án thông qua nhiều nguồn thông tin như qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, tình hình giá cả, cung cầu trên thị trường, CIC… Qua thẩm định đã giúp các phòng cho vay đúng đối tượng, mục đích vay và theo đúng quy trình nghiệp vụ. Đồng thời cũng góp phần phát hiện những phương án, dự án không khả thi, không hợp lệ để thông báo cho các phòng khách hàng.

Trong cơ cấu dư nợ, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 312 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26% tổng dư nợ.

+ Dư nợ ngoại tệ đạt 304 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25% tổng dư nợ

+ Dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm đạt thấp so với kế hoạch, đạt 31% ( kế hoạch 62%)

 Nghiệp vụ bảo lãnh: Chi nhánh tiếp tục phát triển và đa dạng hoá các nghiệp vụ bảo lãnh như: Bảo lãnh mở L/C, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành…Tổng dư bảo lãnh đến 31/12/2007 là 279 tỷ đồng.

2.1.3.3 Tình hình thanh toán quốc tế và kinh doanh đối ngoại

Trong năm qua, NHCT Đống Đa đã làm tốt công tác dịch vụ về thanh toán quốc tế như:

+ Dịch vụ thanh toán và chuyển tiền kiều hối gồm chuyển tiền qua mạng Swift và chuyển tiền Western Union.

+ Dịch vụ phát hành và thanh toán L/C, nhờ thu nhập khẩu… + Các dịch vụ mua bán ngoại tệ.

Nhờ vậy mà trong năm 2007, thu dịch vụ từ hoạt động thanh toán quốc tế và bảo lãnh đạt 4,4 tỷ đồng ( chiếm 41% trong tổng thu phí) và lãi kinh doanh ngoại tệ đạt 482 triệu đồng.

2.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Đống Đa

Do áp dụng chương trình hiện đại hoá ngân hàng nên các kênh thanh toán qua ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Mặc dù lượng chứng từ thanh toán lớn và đường truyền liên tục bị lỗi nhưng chi nhánh đã bố trí cán bộ hợp lý, cộng với sự cố gắng, nhiệt tình của các cán bộ giao dịch nên việc thanh toán vẫn kịp thời, chính xác, không gây ách tắc cho khách hàng trong giao dịch. Trong năm, doanh số thanh toán đạt 90390 tỷ đồng, trong đó doanh số thanh toán không dùng tiền mặt là 80975 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90%. Thu dịch vụ phí đạt 10749 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch và bằng 131% so với năm 2006. Tổng thu tiền mặt đạt 7645 tỷ đồng và tổng chi tiền mặt đạt 7358 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thu chi tiền mặt ngoại tệ với khối lượng lớn, tổng thu tiền mặt ngoại tệ đạt 68299795 USD và 11017857 EUR.

Phát hành thẻ: Trong năm 2007, chi nhánh đã phát hành được 9083 thẻ vượt 13,5% kế hoạch năm, tăng 3991 thẻ so với năm 2006. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản, Chi nhánh đã tích cực, chủ động tiếp thị các khách hàng để phát hành và trả lương qua thẻ. Kết quả đã phát hành và trả lương qua thẻ đối với các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp của quận Đống Đa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Sở Giao thông Công chính Hà Nội….

Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Đống Đa năm 2007 được cụ thể qua biểu sau:

Biểu 1: Kết quả kinh doanh của chi nhánh NHCT Đống Đa năm 2007 Đơn vị: Tỷ đồng

Tổng thu nhập 468,017

Tổng chi phí 347,788

Lợi nhuận chưa trích DPRR 120,229

Trích DPRR 87,326

Lợi nhuận sau trích DPRR 32,903

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007 chi nhánh NHCT Đống Đa

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐỐNG ĐA (Trang 28 -36 )

×