0
Tải bản đầy đủ (.doc) (61 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho vay

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EXIMBANK HÀ NỘI (Trang 54 -55 )

- Trong hạn Quá hạn

2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNNXD của Chi nhánh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank Hà Nộ

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho vay

Nhân lực là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng cho vay của Chi nhánh. Một mặt, đội ngũ nhân lực góp phần tạo nên chất lượng phục vụ của ngân hàng, đem lại uy tín, thương hiệu cho ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Mặc khác, trình độ đội ngũ cán bộ cho vay sẽ quyết định chất lượng thông tin tín dụng, chất lượng công tác thẩm định và phân tích trước khi cho vay. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng cho vay của Chi nhánh, cần thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho vay.

- Trước hết cần chú trọng nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo. Trong khâu tuyển dụng, cần kiểm tra kiến thức nghiệp vụ, khả năng phân tích, trình độ tin học, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp,…để nâng cao chất lượng đầu vào. Trong công tác đào tạo, định kỳ mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ cho vay về nghiệp vụ, về kiến thức pháp luật, kiến thức ngành…

- Xây dựng chế độ tiền lương, khen thưởng, xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ cho vay, đồng thời có chính sách cụ thể để giữ chân những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt.

- Xây dựng quy trình và chế độ làm việc, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý, tạo môi trường phát triển ổn định, tạo động lực thúc đẩy các cán bộ, nhân viên làm việc hiệu quả, tích cực trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.

Nhìn chung, những giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNXD nêu trên có tính chất chung, đòi hỏi Chi nhánh thực hiện trong thời gian lâu dài, có lộ trình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EXIMBANK HÀ NỘI (Trang 54 -55 )

×