0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Đối với chính phủ và các cơ quan nhà nước

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK PHÒNG GIAO DỊCH HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI (Trang 71 -72 )

Chương 3 Giải Pháp nâng cao chất lượng cho vay của Ngân hàng VPBank PGD Hai Bà Trưng Hà Nộ

3.3.1. Đối với chính phủ và các cơ quan nhà nước

Nhà nước cần xây dựng và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Ngân hàng hoạt động, một hành lang pháp lý thông thoáng nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dân cho cả nhà đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài.

Do tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh, nhiều quan hệ xã hội mới phát sinh trong nền kinh tế thị trường thực sự cần có sự điều chỉnh của pháp lý lành mạnh cho sự phát triển kinh tế. Chính vì vậy, việc đòi hỏi một hệ thống pháp luật đồng bộ làm chỗ dựa pháp lý cho ngân hàng, cho doanh nghiệp là rất cần thiết. Hơn nữa, hệ thống pháp luật của nước ta còn chưa ổn định, hay bị sửa đỏi, đặc biệt là Luật Doanh Nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật đất đai… khiến cho các giấy tờ có liên quan như Giấy phép kinh doanh, Giấy sở hữu nhà đất… không rõ ràng, gây khó khăn cho Ngân hàng trong quá trình xem xét các dự án để có thể cho vay

Riêng đối với lĩnh vực Ngân hàng, hai bộ Luật Ngân hàng (Luật NHNN và Luật các TCTD) là cơ sở pháp lý quan trọng để Ngân hàng cho vay đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau cần ban hành các quy chế có tính mềm dẻo hơn nhằm kích thích cán bộ tín dụng có thể mở rộng đối tượng khách hàng cho vay.

Trên con đường hội nhập trong lĩnh vực tài chính – Ngân hàng trong khu vực và thế giới, Chính phủ cần từng bước thể chế hoá các quy định trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, các quy định của tổ chức thương mại thế giới làm tiêu chuẩn để xây dựng các văn bản pháp lý sát với thông lệ quốc tế mà vẫn đảm bảo phù hợp với thực tiến ở Việt Nam.

Chính phủ cần phải ổn định môi trường vĩ mô, xác định chiến lược phát triển kinh tế, ổn định giá cả, duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý, các DN có cơ hội mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đáp ứng nhu cầu phong phú đa dạng về hàng hoá,dịch vụ tiêu dùng cho dân cư. Nâng cao thu nhập và mức sống của dân cư, từ đó kích cầu tiêu dùng trong dân cư. Như vậy hoạt động cho vay của Ngân hàng được mở rộng và chất lượng cho vay được nâng cao.

- Thực hiện chế độ kiểm toát bắt buộc.

Để giúp các Ngân hàng xét duyệt hồ sơ xin vay vốn của khách hàng được chính xác, báo cáo tài chính của khách hàng cần phải phản ánh đúng tình hình thực tế, đồng thời, việc thu thập thông tin của Ngân hàng cũng phải tiến hành thuận lợi và chính xác. Muốn vây, Nhà nước cần sớm ban hành quy chế tài chính và hạch toán kinh doanh đối với khu vực kinh tế ngoại quốc doanh. Qua đó, tăng cường hiệu lưch pháp lý, đảm bảo tính đồng bộ, đảm bảo chuẩn mực của công tác hạch toán kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Ngân hàng có những kết luận chính xác về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng. Việc chấn chỉnh công tác kiểm toán phải đi đôi với nâng cao hoạt động kiểm toán. Để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm toán và làm cơ sở cho việc thẩm định tín dụng, trước mắt cần có sự thống nhất giữa các cơ quan kiểm toán Việt Nam. Nhà nước cần quy định chế độ kiểm toán bắt buộc đối với mọi loại hình Doanh nghiệp, qua đó để đảm bảo độ tin cậy cho các báo cáo tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK PHÒNG GIAO DỊCH HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI (Trang 71 -72 )

×