0
Tải bản đầy đủ (.doc) (80 trang)

Tình hình nợ quá hạn phát sinh của NHCT Đống Đa năm

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO AN TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 49 -51 )

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

1. Thực trạng rủi ro tín dụng

1.3. Tình hình nợ quá hạn phát sinh của NHCT Đống Đa năm

Năm 2004 tổng số nợ quá hạn phát sinh của NHCT Đống Đa là 10752 triệu đồng trong đó thu được 8765 triệu đồng. Nợ quá hạn VNĐ phát sinh và thu hồi được ngay trong năm chủ yếu là của công ty xây dựng vay vốn ngắn hạn để mua nguyên vật liệu thi công công trình nhưng chưa trả được nợ cho Ngân hàng do công trình được thanh toán chậm so với kế hoạch như Tổng công ty thương mại và xây dựng, công ty Xây lắp... số nợ quá hạn ngoại tệ phát sinh và thu hồi ngay trong năm là của các doanh nghiệp vay vốn ngoại tệ nhập nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị nhưng do gặp khó khăn tạm thời trong khâu tiêu thụ nên chậm thu hồi vốn trả nợ cho Ngân hàng ví dụ như công ty may 40, công ty kẹo....

Nợ quá hạn phát sinh năm 2004 và tồn đọng đến cuối năm chưa thu hồi được là 1987 triệu đồng bao gồm 58764 USD (tương đương 824 triệu đồng) và 1163 triệu VND.

Trong năm 2004 Ngân hàng không phải chịu một khoản rủi ro nào gây ra các khoản nợ khó đòi, số nợ khó đòi của Ngân hàng là do số nợ tồn đọng từ năm 2003 chưa sử lý hết vào khoảng 7629 triệu đồng.

Như vậy, đến cuối năm 2004 tổng số nợ quá hạn của NHCT Đống Đa là 9616 triệu đồng được phân chia theo khả năng thu hồi cụ thể như

sau:

+ Nợ quá hạn dưới 6 tháng gồm: 408 triệu đồng của công ty Đại Việt, công ty Hoàng Anh 690 triệu đồng và 638 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Huy.

+ Nợ quá hạn từ 6 đến 12 tháng gồm: hai khách hàng Phạm Quang Thiều vầ Cung Hồng Quân là 167 triệu đồng và 84 triệu đồng.

+ Nợ quá hạn trên 12 tháng: đây là số nợ quá hạn khó đòi chiếm 79% tổng số nợ quá hạn của NHCT Đống Đa. Ngân hàng đã có nhiều biện pháp để thu khoản nợ này cần tiếp tục phát huy để giải quyết dứt điểm số nợ dây dưa lâu ngày.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO AN TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 49 -51 )

×