0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Thanh toán bằng th tín dụng ( L/C )

Một phần của tài liệu MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NHNN& PTNT TH¨NG LONG (Trang 26 -27 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng tới hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

4. Thanh toán bằng th tín dụng ( L/C )

Th tín dụng là một sự thỏa thuận trong thanh toán, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của ngời nhập khẩu tiến hành mở và chuyển đến cho chi nhánh hay đại lý của ngân hàng này ở nớc ngoài (ngân hàng thông báo th tín dụng) một th tín dụng để trả cho ngời đợc hởng (ngời xuất khẩu) một số tiền nhất định, trong phạm vi và thời gian xác định, với điều kiện ngời đợc hởng phải xuất trình đầy đủ các chứng từ phù hợp với những nội dung đã ghi trong th tín dụng.

(1) Ngời nhập khẩu dựa vào hợp đồng thơng mại đã ký với ngời xuất khẩu để làm thủ tục xin mở th tín dụng tại ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng mở th tín dụng) cho ngời xuất khẩu hởng.

(2) Theo yêu cầu của ngời nhập khẩu, ngân hàng phục vụ ngời nhập khẩu mở một th tín dụng cho ngời xuất khẩu hởng. Ngân hàng này chuyển bản chính th tín dụng cho ngời xuất khẩu thông báo qua ngân hàng nớc xuất khẩu (ngân hàng thông báo).

Ngân hàng thông

báo L/C Ngân hàng mở L/C

Người xuất khẩu Người nhập khẩu

(2) (5) (3) (8) (7) (1) (5) (6) (6)

(3) Ngân hàng xuất khẩu xác định nhận th tín dụng bằng văn bản và gửi bản chính th tín dụng cho ngời xuất khẩu.

(4) Căn cứ vào th tín dụng nhận đợc, nếu thấy phù hợp thì ngời xuất khẩu thực hiện hợp đồng thơng mại cho ngời nhập khẩu; nếu không thì ngời xuất khẩu yêu cầu ngời nhập khẩu sửa đổi hoặc bổ sung lại th tín dụng.

(5) Ngay sau khi giao hàng, ngời xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo đúng yêu cầu của th tín dụng xuất trình thông qua ngân hàng thông báo cho ngân hàng mở th tín dụng xin thanh toán.

(6) Sau khi nhận đợc bộ chứng từ, ngân hàng mở th tín dụng kiểm tra kỹ các chứng từ đó, nếu thấy phù hợp thì thanh toán tiền cho bộ chứng từ đó.

(7) Ngân hàng mở th tín dụng đòi tiền ngời nhập khẩu và chuyển bộ chứng từ cho ngời nhập khẩu sau khi nhận đợc tiền hay chấp nhận thanh toán.

(8) Ngời nhập khẩu sau khi nhận đợc bộ chứng từ do ngân hàng ngời xuất khẩu chuyển đến, kiểm tra kỹ các chứng từ, nếu thấy phù hợp thì chuyển tiền trả cho ngân hàng mở th tín dụng.

Một phần của tài liệu MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NHNN& PTNT TH¨NG LONG (Trang 26 -27 )

×