0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Khái quát về hoạt động cho vay tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (Trang 29 -30 )

hoạt động cho vay tiêu dùng nhng cũng đã thu hút đợc khá nhiều khách hàng. Ngân hàng chủ yếu cho vay mua ô tô, mua nhà và cho vay du học. Lãi suất và thời hạn rất linh hoạt tùy theo mục đích vay.

Hoạt động cho vay tiêu dùng đang ngày càng mở rộng, thu hút sự quan tâm của ngân hàng và các cá nhân, hộ gia đình. Trong tơng lai, hoạt động này chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, không chỉ có các ngân hàng tham gia mà sẽ còn có các tổ chức tài chính và tín dụng khác vào cuộc.

2.3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam.

2.3.1. Khái quát về hoạt động cho vay tại Hội sở chính Ngân hàng Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam. Thơng mại Cổ phần Kỹ thơng Việt Nam.

Phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của TCB đợc thành lập từ 15/4/2001 theo Quyết định số 682/TCB của Hội đồng Quản trị. Là một phòng kinh doanh tại Hội sở với đối tợng khách hàng của Phòng DVNH bán lẻ là các thể nhân. Theo quyết định thành lập, phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ có chức năng phát triển hoạt động cho vay, trong đó có cho vay tiêu dùng đối với các

cá nhân, chịu trách nhiệm chính trong công tác nghiên cứu thị trờng và phát triển các sản phẩm mới về dịch vụ bán lẻ trong toàn hệ thống TCB.

Tuy mới thành lập nhng phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã thực hiện tốt chức năng của mình. Hoạt động cho vay tiêu dùng hàng ngày càng thu hút đợc nhiều khách hàng hơn với doanh số cho vay ngày càng lớn. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và cũng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, bên cạnh các khoản vay tiêu dùng thông thờng, ngân hàng đã triển khai các chơng trình mới nh cho vay “ô tô xịn”, cho vay “nhà mới” và cho vay “du học” đây có thể coi là những chơng trình lớn, chiếm đa số các khoản cho vay tiêu dùng của ngân hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (Trang 29 -30 )

×