0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Kiến nghị với nhà nớc

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG (Trang 85 -86 )

Nền kinh tế thị trờng nớc ta còn đặt dới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nớc, do đó mà các chính sách và các quy định nhà nớc có ảnh hởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là công tác quản lý thị trờng, trong đó có công tác tạo lập vốn.

Nhà nớc quản lý thị trờng bằng các công cụ chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, các quy định đợc thể chế thành pháp luật. Có những qui định nới lỏng tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhng cũng có quy định nhằm bảo hộ cho quyền lợi của nhà nớc mà thắt chặt hoạt động. Đơn cử nh khi nền kinh tế có lạm phát chính phủ sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, điều này làm giảm lợng tiền cung ứng trên thị trờng. Nếu doanh nghiệp có chiến lợc huy động trong thời gian này thì sẽ gặp khó khăn với chi phí vốn cao, nguồn thấp.

Hoạt động tạo lập vốn cho doanh nghiệp có vai trò quan trọng, có tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nớc cần có các chiến lợc nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự tác động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong môi trờng kinh tế cạnh tranh ngày nay, đặc biệt với sự nỗ lực gia nhập WTO nhà nớc phải đảm bảo môi trờng đầu t thuận lợi và hấp dẫn hơn, nhà nớc cần có các chính sách tích cực hơn nữa trong việc thu hút đầu t, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đây sẽ là tiền đề cơ bản để công tác tạo lập vốn của doanh nghiệp đợc diễn ra thuận lợi.

Công tác tạo lập vốn của doanh nghiệp chịu sự tác động rất lớn từ các yếu tố thị trờng nh thị trờng chứng khoán, thị trờng thuê tài chính. Nhà nớc

cần có sự tập trung phát triển các thị trờng này, vì đây là kênh tập trung vốn có chất lợng và hiệu quả. Các doanh nghiệp có thể tạo lập vốn từ các thị trờng này một cách hiệu quả.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO LẬP VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG (Trang 85 -86 )

×