0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (78 trang)

Kích hoạt có điều kiện các hệ thồng con

Một phần của tài liệu BAI GIANG - MO PHONG VA MO HINH HOA_ DUONG THUY HUONG (Trang 74 -78 )

75

Các hệ thống con có chứa khối Enable hay Trigger gọi là các hệ cho phép kích hoạt hay hệ kích hoạt bằng xung. Việc kích hoạt hệ con hoàn toàn do tín hiệu điều khiển tương ứng xác định. Như ví dụ dưới đây cho thấy, khi gán khối Enable hay Trigger cho một hệ con, hệđó sẽ tự động có thêm một đầu vào giành cho tín hiệu điều khiển.

Ví dụ tiếp theo giải thích rõ hơn nữa cách sử dụng khối Enable. Hai tín hiệu hình sin có cùng biên độ và tần số được đưa tới một Subsystem. Tín hiệu sin thứ nhất được đưa tới đầu vào Enable, tín hiệu sin thứ hai được đưa tới đầu vào In1 của hệ con. Bên trong hệ con, tín hiệu của In1 được nhân với tín hiệu ra của khối Enable. Tín hiệu đầu ra của khối Product và của khối Enable được chập kênh, đưa tới khối Scope và cất vào Workspace dưới định dạng Array để sau đó plot thành đồ thị.

76

Sau khi chạy enable1.mdl, để thu được đồ thị trên ta cần thực hiện các dòng lệnh sau:

>> plot(tout,simout(:,1),'r-.',tout,simout(:,2),'g-');

>> legen('Signal Enable','Signal Enable x Sinus');

Ví dụ tiếp theo sẽ minh hoạ tác dụng của khối Trigger. Trong sơ đồ mô phỏng: Hai tín hiệu hình sin có tần số khác nhau được đưa tới một hệ con. Khối Sine Wave thứ hai chỉ được đưa tượng trưng qua hệ con. Ba tín hiệu Trigger, tín hiệu ra của Subsystem và Sine Wave thứ hai được đưa tới Scope. Tượng tự ví dụ trên, cả ba tín hiệu được plot để ta so sánh. Tuy nhiên tham số của khối Trigger đã được đặt vào either, nghĩa là: Hệ con được kích hoạt bằng cả hai sườn lên và xuống của xung kích hoạt.

77

Sau khi chạy trigger1.mdl, tức là khi: Kết quả mô phỏng đã được cất vào Workspace, ta thực hiện chum lệnh dưới đây để thu được đồ thị như hình trên.

>> plot(tout,simout(:,1),'r-.',tout,simout(:,2),'g-');

78

TÀI LIU THAM KHO

[1] Angermann, A.; Beuschel, M.; Rau, M.; Wohlfarth, U.: Simulation mit SIMULINK/MATLAB: Skriptum mit Ubungsaufgaben. Stand: 29. November 2001, TU munchen:

[2] Bishop, R. H.: Modern control systems analysis and disign using MATLAB. Addison - Wesley, 1993.

[3] Nguyễn Phùng Quang MATLAB & SIMULINK dành cho kỹ sư điều khiển tựđộng - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

Một phần của tài liệu BAI GIANG - MO PHONG VA MO HINH HOA_ DUONG THUY HUONG (Trang 74 -78 )

×