0
Tải bản đầy đủ (.doc) (166 trang)

Nhận xét chung

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST (Trang 162 -171 )

1. Nhận xét chung.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu t Xây

dựng DUNGTST đã không ngừng lớn mạnh. Công ty đã có uy tín và vị thế trên thị

trờng, để làm đợc điều đó Công ty luôn là đơn vị đi đầu trong các chính sách đổi

mới. Ban lãnh đạo Công ty đã luôn vạch ra những bớc tiến đúng đắn với tổ chức cơ

cấu quản lý chặt chẽ.

Công ty luôn tăng cờng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dỡng và trẻ hoá

đội ngũ cán bộ và đặc biệt là cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao tính năng sáng tạo

trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đầu t đổi mới thiết bị có chiều

sâu nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành tạo ra những sản phẩm có

hàm lợng trí tuệ cao, có sức cạnh tranh mạnh trên thị trờng.

Chú trọng khai thác các nguồn lực hiện có một cách có hiệu quả, tranh thủ

các yếu tố thuận lợi mở rộng quan hệ. Đa dạng hoá hình thức sản xuất kinh doanh

đảm báo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, đảm báo lợi ích cho các cổ

đông.

Đầu t các dự án lớn nhằm đổi mới công nghệ đặt chất lợng sản phẩm lên

hàng đầu nh: Dự án dây chuyền cáp điều khiển trị giá: 7,5 tỷ đồng, dự án đầu t

thiết bị máy móc thi công trị giá: 1,5 ty đồng cùng nhiều dự án nâng cấp khác

2.Về bộ máy kế toán.

Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu thực tế tại công ty em nhận thấy công

ty đã tổ chức kế toán bằng cách vận dụng các chế độ kế toán của bộ tài chính ban

hành từ đó hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách kịp thời chính xác,

đầy đủ đúng nguyên tắc và sát với thực tế.

Công ty có đội ngũ kế toán với trình độ chuyên môn cao có kinh nghiệm

làm việc và đảm báo cho sự phát triển, việc sắp xếp nhân sự ở phòng kế toán áp

dụng hiện nay cũng rất phù hợp nhờ đó mà trong những năm gần đây công ty đã

đạt đợc những thành tích đáng khích lệ.

Nhờ quản lý tốt chi phí và tình kiếm đợc thị trờng đầu ra mà công ty đã thu

đợc lợi nhuận hàng năm tăng lên và luôn vợt mức kế hoạch. Bên cạch đó công tác

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm góp phần không nhỏ vào thành

công của công tác kế toán nói riêng và công ty nói chung.

Về hình thức kế toán Công ty áp dụng hình thức “ Chứng từ ghi sổ” và

theo hệ thống kế toán thống nhất hiện hành trong các thành phần kinh tế nói

chungvà công tác kế toán chi phí tính giá thành nói riêng là phù hợp và hợp lý .

Về hệ thống sổ sách : hệ thống sổ sách kế toán đợc mở cho từng phần hành

kế toán ,theo dõi đối tợng cụ thể bằng bằng phiếu chứng từ mối quan hệ giữa các

sổ đã đúng và cân đối nhau một cách khoa học và có hệ thống

Về chính sách chế độ kế toán : đợc thực hiện nhất quán trong niên độ kế

toán

3. Một số tồn tại mà công ty đang gặp phải.

Bên cạnh những then lợi và thành tích mà công ty đã đạt đợc thì Công ty

Cổ phần Đầu t Xây dựng DUNGTST cũng gặp không ít những khó khăn và tồn tại

mà đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty cần nhanh chóng tìm cách khắc phục

đó là:

- Tình hình theo dõi quán lý kế toán nguyên vật liệu cha thật sự chặt chẽ

và chi tiết vì vậy hiện tợng láng phí về nguyên vật liệu vẫn còn xẩy ra.

- Tình hình theo dõi lao động của công ty còn cha chặt chẽ sát sao. Công

ty đang sử dụng hai bộ phận lao động, lao động thuê ngoài, và bộ phận lao động

chính. Hai bộ phận theo chế độ có cách tính nhân công trực tiếp là khác nhau nhng

công ty lại tiến hành tập hợp chi phí vào nhân công trực tiếp vì vậy công ty cần

coa biện pháp cải tiến để việc theo dõi lao động đợc thờng xuyên cụ thể hơn.

- Việc hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định đều đợc phân bố theo các

công trình theo tiêu thức giá trị công trình, dẫn đến tình trạng mọi công trình dù

kết cấu máy móc thi công khác nhau nhng đều chịu số khấu hao nh nhau vì vậy

mà cha hợp lý.

- Về phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất: Công ty không sử dụng chi phí

sử dụng máy thi công trong khi đó hoạt động xây lắp của công ty vừa sử dụng lao

động thủ công vừa sử dụng lao động bằng máy gồm yếu tố chi phí đợc hạch toán

trực tiếp vào chi phí sản xuất chung, nh thế sẽ còn thiếu sót và cha phù hợp với

chính sách của nhà nớc

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST (Trang 162 -171 )

×